b&w besluitenlijst 30 maart 2021

Aanwezig live:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door: de heer J. Kempers, mevrouw T. van Hattum, De heer S. van Donkelaar

Project in het college: Afdelingsplannen

Budgetgarantie urgente cases jeugdhulp

Op 10-11-2020 heeft het college besloten om de maatregel gereguleerde wachtlijsten mogelijk te maken voor aanbieders die het normbudget bereikt hebben. De maatregel maakt deel uit van een aantal maatregelen om de tekorten te beheersen. Met deze maatregel sturen we op de instroom van cliënten bij aanbieders die het normbudget1 bereikt hebben. Het is onwenselijk om een wachtlijstbeleid te voeren zonder onderscheid te maken naar aard van de problematiek omdat het risico op verergering en/of onveiligheid aanwezig is. Daarom is in de afgelopen maanden is een werkwijze ontwikkelt om vast te stellen of een gezin/jeugdige kan wachten. De mate van urgentie bepaalt of instroom naar hulp voor jeugdige/gezin meteen nodig is. Op deze manier houden we de jeugdhulp voor de meest kwetsbare gezinnen beschikbaar. Als een casus urgent is, dan is inzet van zorg zo snel mogelijk nodig, ook als bij de betreffende aanbieder het normbudget bereikt is. Aanbieders die hun normbudget overschrijden mogen conform de overeenkomsten, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente nieuwe instroom toe laten. Pas als de gemeente die toestemming geeft, zal een aanbieder nieuwe instroom aannemen. Instroom bij een zorgaanbieder die het normbudget bereikt heeft leidt altijd budgetoverschrijding bij de betreffende aanbieder. Dit leidt mogelijk tot een budgetoverschrijding op het totaal2 beschikbare jeugdbudget van de gemeente. Sturing op het jeugdhulp budget is complex terwijl overschrijdingen politiek gevoelig zijn. Ook het op de wachtlijst plaatsen van kwetsbare jeugdigen/gezinnen is politiek gevoelig. Om die reden vragen we het college een besluit te nemen over de (eventuele) financiële effecten als gevolg van de maatregel gereguleerde wachtlijsten Het advies is om in te stemmen met de urgentieregeling die onderdeel is van de maatregel gereguleerde wachtlijsten en de eventuele financiële effecten als gevolg daarvan.

Besluit

In te stemmen met afgeven van budgetgarantie aan zorgaanbieders in de hoog specialistische zorg (segment C) die hun normbudget bereikt hebben, indien een jeugdhulp cases urgent is.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester heeft enkele wandelingen gemaakt met o.a. diverse inwoners en collegeleden.
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben digitaal de masterclass BT over water en extreme weersomstandigheden bijgewoond. 
 • Burgemeester heeft overleg gevoerd met een waterschap bestuurder over communicatie inzake dijkverbeteringen.
 • Burgemeester heeft de digitale opening van het Wandelnetwerk Amstelland verricht waarvoor eerder een filmpje is opgenomen.
 • Burgemeester heeft live meegedaan met het afval prikken op de maandag georganiseerd door een bevlogen groep inwoners. 
 • Burgemeester heeft de VRAA vergadering digitaal bijgewoond inzake de haalbaarheidsstudie Risk Factory.
 • Burgemeester heeft een Politieoverleg bijgewoond inzake samenvoeging politieteam Weesp met team Diemen/Ouder-Amstel per 1 januari 2022 .
 • Wethouder de Reijke heeft digitaal de AM Portefeuillehoudersoverleg Ruimte bijgewoond inzake verstedelijkingsstrategie.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd inzake de effecten groei van de gemeente.
 • Wethouder De Reijke heeft met een inwoner een wandeling gemaakt. 
 • Wethouder Korrel heeft digitaal kennisgemaakt met de nieuwe manager van de welzijnsorganisatie Participe.
 • Wethouder Korrel heeft het Bestuurlijk Overleg Mobiliteitsplan Amsterdam Zuidoost bijgewoond.
 • Wethouders Korrel en De Reijke zijn verheugd over het succes van initiatiefneemster van het wandelstokje.
 • Wethouder Boomgaars heeft telefonisch overleg gevoerd met de vast goedeigenaren commercieel vastgoed op het Dorsplein.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een masterclass diversiteit van de Wethoudersvereniging bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft de start bouw nieuw hoofdkantoor De Persgroep live bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven aan cultureel centrum De Roepaen Ottersum over jonge dorpsgenoten en hun carrière.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een gesprek met andere wethouders en de VNG gevoerd over de financiële positie van gemeenten en regionale samenwerking.
 • Wethouder Jansen heeft een Bestuurlijk Overleg Regio Schiphol bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft een rondje Nieuwe Kern gefietst met wethouder van Amsterdam.
 • Wethouder Jansen heeft een training crisisbeheersing gevolgd.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal overleg Regionale Educatieve Agenda bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 31 maart 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    

de burgemeester, J. Langenacker