b&w besluitenlijst 29 juni 2021

Aanwezig (live)

 • J. Langenacker, burgemeester
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Onderwerp Notitie overlastgevende soorten 2021-2025

De notitie overlastgevende soorten geeft een beleidslijn voor de omgang met de belangrijkste overlastgevende soorten in Ouder-Amstel. Er is door middel van de risicomatrix bepaald welke soorten de meeste risico’s vormen. Vervolgens zijn hier maatregelen aan gekoppeld. Voor de uitvoering van deze maatregelen wordt middels dit voorstel budget en uren voorgesteld. Het betreft 245 eenmalige uren en 200 structurele uren per jaar. Daarnaast zijn de kosten €900,- eenmalig en €5000,- euro structureel per jaar.

Besluit

 1. De notitie overlastgevende soorten 2021-2025 vast te stellen en te verwerken in het te actualiseren beheerplan openbaar groen in 2022. 
 2. De budgetten voor de uitvoering van de notitie overlastgevende soorten in 2021 te weten €5000,- te bekostigen vanuit de lopende begroting voor dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. 
 3. De uren voor de uitvoering van de notitie overlastgevende soorten 2021-2025 op te nemen in de werkplannen 2022 en verder van de bij de uitvoering betrokken teams.
 4. De op het onderdeel leefomgeving geactualiseerde risicomatrix vast te stellen voor het bepalen van risico’s in de openbare ruimte.
 5. De raad te informeren over de notitie overlastgevende soorten middels overgelegd raadsbericht.

Mobiliteitsplan Zuidoostflank

De Zuidoostflank strekt zich globaal uit van natuurgebied Gaasperzoom tot het Amstelstation en valt binnen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel. Tot 2040 zijn er plannen voor circa 51.000 extra woningen in
het gebied en 33.000 extra arbeidsplaatsen. Deze ontwikkelingen vinden plaats in een deel van Amsterdam en Ouder-Amstel (DNK, Werkstad en Entrada) waar nu al 100.000 mensen wonen met evenzoveel arbeidsplaatsen.

Ook bevindt zich hier het grootste entertainmentcluster van Nederland, waar jaarlijks miljoenen bezoekers op afkomen. In dit mobiliteitsplan beschrijven we hoe we als Gemeenten en Vervoerregio Amsterdam samen met betrokken partijen de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidoostflank op orde en in balans kunnen houden, plus welke maatregelen en investeringen daarvoor op korte en (middel)lange termijn nodig zijn. Het mobiliteitsplan is opgesteld ten tijde van de corona epidemie. De effecten daarvan op de mobiliteit zijn nog onzeker en moeten de komende jaren goed gemonitord worden. Het mobiliteitsplan omvat de volgende ambities:

 • Stimuleren van een duurzame manier van verplaatsen en daarmee een bijdrage leveren aan de ambities;
 • Een gebied dat verbonden is met de rest van de stad en de regio;
 • Bevorderen van gezonde, actieve manieren van verplaatsen;
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en inclusiviteit.

De ambitie kent een dubbelstrategie:

 1. Alternatieven voor de auto aantrekkelijk maken en zorgen voor een robuust fiets- en OV-netwerk (verleiden).
 2. Reguleren van het autogebruik van reizigers die over alternatieven beschikken voor hun mobiliteit (ontmoedigen).
 3. Het Mobiliteitsplan wordt ter besluit voorgelegd aan de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en het DB van de Vervoerregio. De gemeente Amsterdam neemt niet alleen een besluit over het Mobiliteitsplan ZOF, maar ook over 4 andere mobiliteitsplannen van andere deelgebieden te weten Noord, Nieuw-West en Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II van de gemeente Amsterdam. In dit besluit wordt gevraagd in te stemmen met het Mobiliteitsplan Zuidoostflank, met als belangrijkste punten: en kennis te nemen over de uitgangspunten, aanpak en uitwerking van het plan. Zo zal over de maatregelen pas later en per project/maatregel besluitvorming plaatsvinden over uitwerking en financiering.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

Herstel autorisatie betalingen inkoopfacturen 2020 i.v.m. onrechtmatigheid

In 2020 zijn er betalingen van inkoopfacturen verricht die niet rechtmatig hebben plaatsgevonden. Middels de vaststelling van dit collegevoorstel repareren we deze onrechtmatigheid.

Besluit

De betalingen in 2020, welke qua rechtmatigheid een autorisatie van college behoeven, alsnog te autoriseren zodat deze facturen rechtmatig betaald zijn.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Regionaal Beleidsteam in het kader van de coronabestrijding.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gehad met de heer Yousufi, de ambassadeur namens de VNG op digitale toegankelijkheid.
 • Burgemeester heeft het bestuurlijk jaargesprek met de OBA gevoerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft het handhavingsarrangement met de politie, de toezichthouders Groengebied en onze gemeentelijke Boa’s ondertekend over hoe we de Ouderkerkerplas prettig en leefbaar kunnen  houden.
 • Burgemeester Langenacker heeft de bijeenkomst over het voorstel van grote klasse, de werkafspraken over de MRA bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft afgelopen zondag meegewandeld met Fitaal, de wandelclub die elke zondag start vanaf Bindelwijk.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan de kazerne Duivendrecht om de vrijwillige brandweerlieden te informeren over de verbouwing van de kazerne.
 • Wethouder De Reijke en Wethouder Korrel hebben een Regionaal bestuurlijk Overleg Zorg bijgewoond waarbij de actieplannen werden gepresenteerd op het gebied van preventie, ouderen en mentale gezondheid.
 • Wethouder De Reijke heeft een werkoverleg gehad met het bestuur van CTO.
 • Wethouder De Reijke heeft in het Tripartite Bestuurlijk overleg met Eigen Haard en de huurdersvereniging de voortgang van de afspraken doorgenomen.
 • Wethouder De Reijke heeft als panellid deelgenomen aan een Webinar over gemeentefinanciën, de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. 
 • Wethouder De Reijke heeft de beachvolleybalvelden geopend en deelgenomen aan het openingstoernooi.
 • Wethouder Korrel heeft het regionaal bestuurlijk overleg Zorg &Welzijn bijgewoond. 
 • Wethouder Korrel heeft het slim laadstation bij firma Deudekom geopend, samen met de bestuurder van de VRA, de heer G. Slegers en dhr. J. Deudekom.
 • Wethouder Korrel heeft het bestuurlijk overleg brug Ouderkerk bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft (samen met wethouder Jansen) de leden van de klankbordgroep een attentie gebracht als dank voor hun inzet. De medeauteur van het document Fundamenten voor een groen, levendig centrum van de klankbordgroep is bedankt voor zijn inzet.
 • Wethouder Korrel heeft het bestuurlijk overleg Amstelland MOBW (maatschappelijke opvang/beschermd wonen) bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft periodiek overleg gevoerd met de medewerkers van DUO+ die de onderdelen Werk en Inkomen voor Ouder-Amstel uitvoeren.
 • Wethouder Boomgaars heeft op het wethoudersspreekuur met inwoners gesproken over het initiatief Buurtcamping Ouderkerk en de mogelijkheden van een duurzaamheidslening.
 • Wethouder Boomgaars heeft met collega-bestuurders uit de MRA overleg gehad met betrekking tot afvalverwerking in de regio naar aanleiding van de verkoop van het AEB door de gemeente Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars is aanwezig geweest bij een spreekuur met experts over de toekomst van afvalverwerking in de MRA-regio.
 • Wethouder Boomgaars heeft het bestuurlijk overleg voorgezeten tussen Ouder-Amstel en Amsterdam met betrekking tot de ruimtelijke projecten De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Jansen heeft een kennismaking gehad met de leerplichtambtenaren.
 • Wethouder Jansen heeft samen met burgermeester Langenacker overleg gehad met de jongerenwerkers van Coherente.
 • Wethouder Jansen heeft een bestuurlijk overleg gehad met de gemeente Amsterdam inzake de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gevoerd met een bewoner n.a.v. het wethoudersspreekuur. 
 • Wethouder Jansen en wethouder Korrel waren aanwezig bij de raadsvergadering waar onder andere het schetsontwerp van het Centrumplan werd vastgesteld.

Ouderkerk aan de Amstel, 30 juni 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester,  J. Langenacker