b&w besluitenlijst 28 september 2021

Aanwezig (digitaal):
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Nuy en de heer E. van der Weij

Project in het college: Twee scholen onder één dak en Bindelwijk.
Project in het college: Bespreking tussenstand begrotingsvoorbereiding.

Zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf.

De precieze kosten voor het ter beschikking stellen van het dak van de gemeentewerf aan de coöperatie Ouder-Amstel Energie zijn op verzoek van het college inzichtelijk gemaakt. De jaarlijkse kapitaallasten van dit voorstel zijn € 1.527,50,-, terwijl de jaarlijkse opbrengsten voor de gemeente € 1.298, - zijn. Hoewel deze constructie niet helemaal kostendekkend is, is het toch de moeite waard om het dak ter beschikking te stellen aan Ouder-Amstel Energie. Voordat Ouder-Amstel energie de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) aanvraagt, moet er een intentieovereenkomst worden gesloten tussen de eigenaar van het dak en de huurder van het dak.

Besluit 

 1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met de coöperatie Ouder-Amstel Energie ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf. 
 2. Wethouder A.A.M. Boomgaars te machtigen de intentieovereenkomst te tekenen.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2020.

Door middel van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2020 (hierna: “het jaarverslag”) van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) kunt u kennisnemen van de bezwaarschriften die in 2020 zijn afgehandeld. De commissie komt met de navolgende conclusies en aanbevelingen: 

 • Ambtshalve herzien (primaire) besluit ter voorkoming onnodige bezwaarprocedures; 
 • Tijdig aanleveren van de processtukken; 
 • Besluiten voorzien van de wettelijke grondslag en zorgdragen voor een deugdelijke motivering en belangenafweging;
 • De vertegenwoordiging van het gemeentebestuur is goed; 
 • De doorlooptijd dient verbeterd te worden. Een hulpmiddel is mandateren
 • Van de beslissing op bezwaar.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2020. 
 2. De aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel over te nemen. 
 3. De raad te informeren over het jaarverslag commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel 2020.

Reactie Vervoerregio op samenwerkingsafspraken MRA.

De MRA heeft concept samenwerkingsafspraken opgesteld en voorgelegd aan alle MRA-partners. De Vervoerregio Amsterdam heeft een concept reactie opgesteld en vraagt uw instemming. De essentie van de reactie is dat de Vervoerregio Amsterdam een directe vertegenwoordiger wenst in het nieuw te vormen MRA Bestuur.

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgenomen reactie van de Vervoerregio Amsterdam op de concept samenwerkingsafspraken van de MRA.
 2. Geen aanvullende aandachtspunten in te brengen.

Vaststelling bedrag aan opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020.

De vaststelling van de coronacompensatie over 2020 vereist een vaststelling door de gemeenteraad van de opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020. Daar de aanslagen toeristenbelasting 2020 zijn opgelegd in 2021 zijn zij niet opgenomen in de vastgestelde jaarstukken 2020 welke als basis dient voor het berekenen van de coronacompensatie 2020. 

Om de voortgang van de vaststelling te bespoedigen is door Gemeentebelastingen Amstelland een verklaring opgesteld waarin de omvang van de opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020 is opgenomen. Vaststelling hiervan door de gemeenteraad zorgt voor definitieve vaststelling en toekenning van de gederfde inkomsten toeristenbelasting 2020 welke veroorzaakt is door corona.

Besluit

Vaststelling van het bedrag aan opgelegde aanslagen toeristenbelasting 2020. De vaststelling door de gemeenteraad is een voorwaarde gesteld door het ministerie van BZK voor het toekennen van de coronacompensatie 2020 voor de gederfde inkomsten toeristenbelasting.

Verkoop percelen Parnassiaveld te Duivendrecht. 

In Duivendrecht zijn percelen gelegen rondom de appartementencomplexen aan Parnassiaveld, welke in gemeentelijk eigendom zijn en worden verkocht aan de eigenaar van de appartementencomplexen. De door de gemeente afgesloten huurovereenkomsten met de betreffende huurders, worden door de koper overgenomen en voortgezet.

Besluit

 • Over te gaan tot verkoop van percelen te Parnassiaveld te Duivendrecht, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel gedeeltelijk sectie B, nummer 4861 van ca. 1438 m2 voor een koopsom van €359.500, k.k.;
 • Akkoord te gaan met de concept koopovereenkomst; 
 • Ingevolge artikel 171 Gemeentewet de burgemeester, mw. J. Langenacker, de koopovereenkomst te laten ondertekenen.

Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft afgelopen week een 100-jarige, een 50-jarig en 60-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap van de MRA.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig en heeft een onderdeel van het programma verzorgd voor de regionale Kunst en cultuurbijeenkomst in Amstelveen.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een landelijke Burgemeestersdag in Dalfsen.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het jubileum van Stichting het Pontje. Zij is benoemd tot beschermvrouw van het Pontje en heeft de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de heer J. Coevert.
 • Burgemeester Langenacker heeft gesproken met de regiomanager van de horecabranche.
 • Wethouder De Reijke heeft op locatie het eindverslag van het participatietraject in ontvangst genomen ten aanzien van de ontwikkeling aan de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht. In het kader van Stoptober heeft Wethouder De Reijke samen met de buitendienst een “Rookvrije zone” aangebracht op de stoep bij de ingang van het Dorpshuis.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad met een inwoner met betrekking tot digitalisering en de gemeente.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de vergadering van de VNG-commissie Europa en Internationaal.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg Snel Internet.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars is op bezoek geweest bij een inwoner met vragen over het groenonderhoud van de gemeente.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met de wethouders van Diemen en Uithoorn over Jeugdhulp.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg van de BRS bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 29 september 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker