b&w besluitenlijst 26 oktober 2021

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

A.A.M. Boomgaars, wethouder

Deelname Experiment Centrale Stemopneming GR22

Gelet op de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere deelnamen aan het Experiment Centrale Stemopneming, bestaat de wens om ook bij de Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 deel te nemen. Voor deelname aan het experiment is een raadsbesluit nodig.

Besluit 

Aan de Raad voor te stellen om in te stemmen met deelname aan het experiment met centraal tellen bij de Gemeenteraadsverkiezing van maart 2022.

Toeristenbelasting – tariefstelling 2022

In de overgelegde memo is onderzoek gedaan naar toeristenbelasting over het belasting jaar 2021 – 2025. Tijdens dit onderzoek is de invordering van de toeristenbelasting bekeken, zijn de verordeningen op de heffing van toeristenbelasting nagelopen en is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het tarief efficiënter te hanteren, voor zowel de belastingplichtigen als voor de gemeente Ouder-Amstel. In de overgelegde memo en het collegevoorstel worden ook een aantal voorstellen gedaan. Het college wordt daarom verzocht om de memo en collegevoorstel te lezen en in te stemmen met het voorstel voor het belastingjaar 2022.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de analyse van de toeristenbelasting;
 • In te stemmen met het opnemen van de voorgestelde tariefstelling voor 2022 in de belastingverordening.

Transitievisie Warmte – Gasvrij Ouder-Amstel

De gebouwde omgeving draagt door het gebruik van aardgas substantieel bij aan de huidige uitstoot van broeikasgassen. Daarom werd in het nationale Klimaatakkoord (2019) afgesproken dat vanaf 2050 alle gebouwen in Nederland duurzaam moeten worden verwarmd. Om dit doel te bereiken stellen alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op. De afgelopen maanden is de energetische situatie in kaart gebracht en is gewerkt aan de visie. Hierin worden uitgangspunten vastgesteld voor het proces en worden de eerste stappen naar een aardgasvrij Ouder-Amstel inzichtelijk gemaakt. De komende jaren zal gewerkt worden aan wijkuitvoeringsplannen voor wijken die veel potentie hebben om van het aardgas af te gaan en wordt nog meer ingezet op het terugdringen van de warmtebehoefte.

Besluit 

In te stemmen met de Transitievisie Warmte – Gasvrij Ouder-Amstel en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Vaststellen Structuurvisie, PlanMER en Nota van Beantwoording Zienswijzen DNK

Op 18 mei 2021 heeft het college de ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern en het bijhorende milieueffectrapport (MER) vrijgegeven voor publicatie. Beide documenten hebben vanaf donderdag 27 mei tot en met donderdag 8 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 13 zienswijzen naar voren gebracht. Deze zijn beantwoord in een Nota van Beantwoording Zienswijzen. Het MER is voor advies voorgelegd aan de Commissie m.e.r. De Commissie m.e.r. heeft daarbij aangegeven dat het MER goed leesbaar en overzichtelijk is en dat de effecten over het algemeen duidelijk zijn beschreven. Op enkele punten heeft de commissie geadviseerd om een nadere toelichting op te nemen in een aanvulling/addendum op het MER. Vervolgens is ook de opgestelde aanvulling op het MER voor advies voorgelegd aan de Commissie m.e.r. De Commissie heeft daarbij aangegeven dat de aanvulling in gaat op alle tekortkomingen die de Commissie in haar eerdere advies heeft geconstateerd. Daarmee is op elk van deze onderwerpen de relevante informatie voor de besluitvorming beschikbaar gekomen. De mitigerende maatregelen die genoemd zijn in het MER zijn overgenomen in de structuurvisie en op de punten waar de zienswijzen daar aanleiding voor gaven is de structuurvisie conform de Nota van Beantwoording aangepast en aangevuld. Met het vaststellen van de Structuurvisie wordt een grote stap gezet richting realisatie van de plannen voor De Nieuwe Kern. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders, evenals de hoofdkeuzes voor én onderbouwing van het programma voor wonen en niet woonfuncties. 

De Structuurvisie en het MER vormen het kader voor uitwerking van het stedenbouwkundig raamwerk, contractvorming met de grondeigenaren en planologische procedures.

Besluit 

 1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording Zienswijzen Structuurvisie + MER De Nieuwe Kern; 
 2. In te stemmen met de afwegingsnotitie programma DNK waarin wordt gekozen voor een programma van 500.000 m2 bvo voor woonfuncties en 250.000 m2 bvo voor niet-woonfuncties; 
 3. In te stemmen met de inhoud van de Structuurvisie De Nieuwe Kern; 
 4. In te stemmen met de inhoud van het PlanMER De Nieuwe Kern; 
 5. De structuurvisie, het PlanMER en de Nota van Beantwoording Zienswijzen DNK ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Portefeuillecontact van de AM gemeenten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de vergadering van het Cultuurplatform.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een plenair overleg colleges Amstelland-Meerlanden.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een overleg bij de Provincie Noord-Holland over de Governance van het Recreatieschap Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een gesprek met de Provincie Noord-Holland over de erfpachtovereenkomsten in de Groengebieden.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een concert in de Amstelkerk.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een 60-jarig huwelijksjubileum in Ouderkerk aan de Amstel.
 • In het kader van het Wethoudersspreekuur heeft wethouder De Reijke overleg gehad met twee omwonenden van het Sluisplein over de participatie ten aanzien van de herinrichting van het Sluisplein.
 • Wethouder de Reijke heeft een interview over de begroting 2022 gegeven aan het weekblad voor Ouder-Amstel.
 • Wethouder De Reijke heeft op het Dorpsplein beschuit met muisjes uitgedeeld ter ere van de terugkeer van het consultatiebureau in Duivendrecht.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met een ontwikkelaar van beweegroutes waarbij onderweg gebruik gemaakt wordt van QR-codes waarmee oefeningen aangegeven worden.
 • Wethouder Korrel heeft samen met collega bestuurders uit Diemen en Uithoorn kennisgemaakt met de nieuwe Wmo-vervoerder RMC.
 • Wethouder Korrel heeft het Plenair Overleg Colleges Amstelland-Meerlanden bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het ochtenddeel van de MRA Duurzaamheid Top 2021 bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Participe.
 • Wethouder Korrel heeft gesproken met de heer J.G. over de te kappen bomen bij brug Ouderkerk.
 • Wethouder Korrel heeft met Coherente en Movisie gesproken over het ouderenonderzoek van Movisie.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de inloopavond over de Warmtetransitievisie.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met Eigen Haard in het kader van de invoer van diftar.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het congres Iedereen Doet Mee! van de VNG.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de lancering van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InWest.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een bijeenkomst van colleges Amstelland Meerlanden
 • Wethouder Jansen heeft de anterieure overeenkomst met Ajax ondertekend.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij bovenregionaal portefeuillehoudersoverleg inzake jeugdhulp.

Ouderkerk aan de Amstel, 27 oktober 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker