b&w besluitenlijst 26 januari 2021

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • Mevrouw W. Meijer

Project in het college: Centrumplan

Besluit

Kennis te nemen van de presentaties van Delva en Sweco. De presentaties roepen bij het college de vraag op in hoeverre de plannen realistisch zijn als kostendragers ontbreken. Het is noodzakelijk een
substantiële externe bijdrage voor deze plannen te vinden. Tevens wordt opgemerkt dat lang parkeren een investering vraagt die kan worden gedekt met een bijdrage van belanghebbenden bij die parkeerfaciliteit. Tot slot vraagt het college aandacht voor de beheers- en onderhoudskosten die een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte met zich mee gaan brengen.

Het college vraagt wethouders Korrel en Van der Weele bovenstaande punten in te brengen bij de klankbordgroep Centrumplan.

Straatnaam benoemen voor de nieuwe dwarsweg van de Joan Muyskenweg

Er is gestart met de bouw van bedrijfsverzamelgebouw The Joan. Deze ligt qua toegang aan een nieuwe weg die dwars op de Joan Muyskenweg komt te liggen. Deze nieuwe weg heeft nog geen naam, hiervoor moet een naam worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om deze de Joan Dwarsweg te noemen.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Bezwaarschrift tegen het opleggen van bestuursdwang en kostenverhaalbeschikking 

Korte inhoud

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten om voor het behandelen van bezwaarschriften tegen spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening onder de uitzondering van artikel 2 lid 2 plaatsen van de verordening commissie bezwaarschriften Ouder Amstel.
Juridische zaken handelt de bezwaarschriften die zich richten op de last onder dwangsom op grond van artikel 10 van de afvalstoffenverordening af. Dit wordt door de senior medewerker van Juridische Zaken en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel gedaan. 

Op 15 januari 2021 hebben de telefonische hoorzittingen plaatsgevonden. Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit spoedeisende bestuursdwang en de kostenbeschikking die op dezelfde dag is verstuurd. Onderstaand advies is inzake zowel de beslissing op bezwaar tegen het spoedeisende bestuursdwang opleggen als tegen de kostenbeschikking. Deze zullen wel separaat worden aangeboden aan bezwaarmaker. Bezwaarmaker geeft aan dat zij nog niet zo lang op het adres woont. Zij ziet vaker afval naast de inzamelvoorziening staan en was in de veronderstelling dat dit mocht. Zij had niet door dat het niet was toegestaan. Ze geeft ook aan dat niet alle dozen van haar waren maar dat maar 3 dozen van haar waren. Hoewel het handhavend optreden van de gemeente niet bekend was ontslaat de bezwaarmaker niet van de plicht om afval weer mee te nemen als het niet op de juiste manier kan worden aangeboden. Het bezwaarschrift is derhalve ongegrond.

Besluit

 • Het bezwaar ongegrond te verklaren;
 • De bestreden besluiten, besluit spoedeisende bestuursdwang en kostenbeschikking, in stand te laten.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft afgelopen weken wandelafspraken met raadsleden in zowel Duivendrecht als Ouderkerk aan de Amstel gemaakt.
 • Burgemeester heeft een intervisie georganiseerd vanuit Genootschap voor Burgemeesters bijgewoond.
 • Burgemeester heeft meerdere RBT bijeenkomsten bijgewoond in verband met de coronamaatregelen en om handelingsperspectieven boa’s en politie te bespreken als voorbereiding op het ingaan avondklok.
 • Burgemeester heeft digitaal samen met meerdere burgemeesters in Noord-Holland een eerste gesprek Samenwerking gemeentelijke inbreng NOVI gebied Groene Hart bijgewoond.
 • Burgemeester heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg bij afwezigheid van burgemeester Halsema van Amsterdam dit keer voorgezeten.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het wethouderspreekuur gesproken met inwoner over inzet bladblazers Willem Alexanderpark.
 • Wethouder Boomgaars heeft namens de Wethoudersvereniging een digitaal gesprek met een Tweede Kamerlid gevoerd inzake de rechtspositie van wethouders.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bijeenkomst van de commissie Europa en Internationaal van de VNG bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een digitaal overleg stand van zaken gevoerd met de directie AEB bijgewoond. 
 • Wethouder Korrel heeft de Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond
 • Wethouder Korrel heeft een digitale bijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur bijgewoond inzake het aantal laadpalen in Nederland.
 • Wethouder Korrel heeft een relatiegesprek met directie en beleidsmedewerkers Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder van der Weele heeft op uitnodiging een wandeling gemaakt over de Ouderkerkerlaan (deel DNK) in het kader van het schrijven van een gebiedsbiografie over het gehele traject Ouderkerkerlaan. Wethouder heeft ook een interview gegeven over de wijzigingen van het gebied in het kader van de vorming plannen DNK o.b.v. de huidige plannen.
 • Wethouder Van der Weele heeft een overleg met de Klankbordgroep Centrumplan gevoerd. 
 • Wethouder Van der Weele heeft (voor haar) het laatste Directeurenoverleg basisscholen digitaal voorgezeten.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met het team financiën Centrumplan.
 • Wethouder Van der Weele heeft een overleg gevoerd met collega wethouder De Ronde venen over een voorbeeld van privaat/publieke samenwerking en financiering van maatschappelijk vastgoed.
 • Wethouder Van der Weele heeft een interview gegeven in het kader van het project “met dank aan jou Antoniushoeve”, en het belang van het in stand houden van cultureel erfgoed.
 • Wethouder De Reijke heeft met het bestuur van de Amstelbocht gesproken over KEK en inzake wijziging bestemmingsplan Molenpad.
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal de ondertekening prestatieafspraken met Eigen Haard bijgewoond
 • Wethouder De Reijke heeft een digitaal overleg gevoerd met het bestuur Amstelbad.
 • De heer Rob van Reijswoud is toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van de Stichting RIJK.

    Ouderkerk aan de Amstel, 27 januari 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris,


R. van Reijswoud    de burgemeester,


 J. Langenacker