b&w besluitenlijst 25 mei 2021

Aanwezig (digitaal):

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wmo-ontwikkelingen (budgetten) 2021 en jaren daarna

er voorbereiding op de teksten uit de 2e Nieuwsbrief (1e Burap) informeert het College de Raad over de te verwachten tekorten op het onderdeel Wmo binnen het Sociaal Domein.

Naar aanleiding van de tekorten binnen de jeugdhulpbudgetten heeft u aangegeven inhoudelijk betrokken te willen zijn bij de bespreking van mogelijke maatregelen als gevolg van tekorten binnen het sociaal domein. Op dinsdag 3 juni 2021 (optie) aanstaande is daartoe een bijeenkomst gepland over de tekorten en maatregelen binnen zowel de Wmo als de Jeugdhulp. Deze memo dient als voorbereiding op deze bijeenkomst voor het onderdeel Wmo. In de bijlage Factsheet Wmo-budgetten 2015 tot 2021 ziet u de ontwikkelingen binnen de Wmo vanaf 2015 tot heden.

Besluit

Kennis te nemen van en in te stemmen met overgelegd memo van College aan Raad ter voorbereiding op de bijeenkomst van 3 juni 2021.

Deelname aan het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

We hebben in onze gemeente te maken met multi-complexe problematiek bij kwetsbare huishoudens waar maatwerkoplossingen noodzakelijk zijn. 
De problematiek kenmerkt zich doordat de oplossing gezocht dient te worden buiten de bestaande wet- en regelgeving; dit niet alleen bij de gemeentelijke voorzieningen maar ook bij andere overheidsinstanties. In de praktijk gaat dat niet altijd even soepel. Het kost buitengewoon veel tijd en is er casuïstiek waar we in een impasse belanden. De 4 ministeries hebben de handen ineengeslagen en het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens opgezet. Hier werken verschillende overheidsinstanties (o.a. Belastingdienst, SVB, CAK, UWV, OM) samen om oplossingen te bewerkstelligen voor de burgers, waar oplossingen in eerste instantie onmogelijk waren. Door deel te nemen aan het programma kunnen wij onze maatwerkaanpak verbreden en verder professionaliseren. Het resultaat is dat wij beter en sneller kwetsbare burgers uit onze gemeente kunnen ondersteunen. Het voorstel is om te starten met de deelname aan het Programma binnen de huidige capaciteitsformatie. In het najaar zal er geëvalueerd worden op basis van behandelde casuïstiek en in kaart worden gebracht wat de tijdsinvestering is geweest. Aan de hand hiervan zal er mogelijk structurele uren meegenomen moeten worden in de formatiebegroting vanaf 2022.

Besluit

 • Deel te nemen aan het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens Dat door het Rijk is opgezet.

Woonakkoord met provincie Noord-Holland

Dit Woonakkoord is een bestuurlijk akkoord tussen de Provincie Noord-Holland en de zes gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden. Door een nauwe samenwerking is de gemeente Ouder-Amstel beter in staat om de ambities zoals opgenomen in dit Woonakkoord, te realiseren. Een belangrijke ambitie is het versnellen van woningbouwrealisatie, waarbij het Woonakkoord ervoor zorgt dat we elkaar als partners beter weten te vinden en de samenwerking verder verstevigen. Daarbij biedt het Woonakkoord kansen om afspraken te maken over woningbouwlocaties, zowel binnenstedelijk als in landelijk gebied

Besluit 

 1. Het woonakkoord vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door alle andere partijen.
 2. Het woonakkoord ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad. 
 3. De burgemeester besluit Mw. B. de Reijke te mandateren het akkoord te ondertekenen.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het besluit genomen om vervolg te geven aan het coproductieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. De raad heeft gevraagd om de uitgangspunten uit het Bouwstenendocument Spijkers met Koppen te vertalen in een schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. 

Ook werd gevraagd om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen. In samenwerking met de coproductiegroep is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd en het Schetsontwerp gemaakt. Gelijktijdig is er parkeeronderzoek gedaan waarvan de resultaten in het Schetsontwerp zijn meegenomen. Het Schetsontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte gebaseerd op Spijkers met Koppen en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of schapenweitje voor de openbare ruimte betekent. De kosten voor het realiseren van het Schetsontwerp zijn geraamd en de mogelijke opbrengsten binnen het plan zijn deels inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing, op het graskeienveld vast te stellen als basis voor de uitwerking in volgende fases. Bebouwing op het schapenweitje, in afwachting van verdere financiële uitwerking, nog niet uit te sluiten. Opdracht te geven het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld. Het Schetsontwerp van Delva als uitgangspunt/ basis voor latere uitwerking van de Dorpsstraat en het Haventje vast te stellen. En akkoord te gaan met de Ambachtenstraat als locatie voor lang parkeren.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen:

 • Het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing op het graskeienveld vast te stellen als basis voor de uitwerking in volgende fases;
 • Bebouwing op het schapenweitje, in afwachting van verdere financiële uitwerking, nog niet uit te sluiten;
 • Opdracht te geven het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld, voorzien van een investeringsvoorstel;
 • De eventuele opbrengsten uit de verkoop van kavel 4331 en kavel 4060 als kostendrager in te zetten voor de realisatie van het Centrumplan. 
 • Het Schetsontwerp van Delva als uitgangspunt/ basis voor latere uitwerking van de Dorpsstraat en het Haventje vast te stellen;
 • Opdracht te geven tot het uitwerken van een voorstel voor lang parkeren op locatie Ambachtenstraat en dit na de zomer aan de raad voor te leggen, voorzien van een investeringsvoorstel;
 • Opdracht te geven een voorstel uit te werken voor passende samenwerking/ participatie in de volgende fase van het ontwerpproces en dit na de zomer aan de raad voor te leggen;
 • Voor het verrichten van de uitwerkingen genoemd onder 3, 6 en 7 een budget beschikbaar te stellen van €40.000,- en deze ten laste te brengen van het algemene resultaat.

Begroting AM-match 2022

Jaarlijks dient door het bestuur van AM-match een programmaverantwoording en ontwerpbegroting te worden vastgesteld die, voorzien van een toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) aan de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden. 
De begroting 2022 is opgesteld op een moment dat de coronacrisis nog voortduurt. De begroting is daarom opgesteld op basis van een verwachte normale bedrijfsvoering in 2022. Hoewel de verwachting is dat de corona crisis in de loop van 2021 zal aflopen is het nog onduidelijk wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de doelgroep in 2022 zal zijn. Voor 2022 verwacht AM-match dat het aantal te begeleiden mensen uit de participatie doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon verder toeneemt. Het aantal Wsw medewerkers zal verder afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. Het begrote aantal kandidaten uit de participatie doelgroep dat start met een training (MJP) daalt met bijna 5% ten opzichte van het begrote aantal van 2021. De raad heeft vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting van AM-match.

Besluit

 1. In te stemmen met de programmaverantwoording 2020, de begrotingswijziging 2021- 1 en de primaire begroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (AM-match).
 2. De raad verzoeken de programmaverantwoording 2020, de begrotingswijziging 2021- 1 en de primaire begroting 2022 van AM-match voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Besluit op het bezwaarschrift perceel Koningin Julianalaan 32 te Ouderkerk aan de Amstel

Bij besluit van 02 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het herstellen van de fundering, het opvijzelen van het bestaande monumentale dijkhuis van rond 1900 en het realiseren van een ondergeschikte uitbreiding achter het monument, op het perceel Koningin Julianalaan 32 te Ouderkerk aan de Amstel. De omgevingsvergunning is verleend aan de heer T.G.J. R., wonende te (1191 CH) Ouderkerk aan de Amstel aan het adres Strandvlietlaan 22 (hierna: “vergunninghouder”). Naar aanleiding van het vorenstaande heeft Spuistraat 10 Advocaten namens hun cliënt, de heer E.W.H v.L., wonende te (1191 CE) aan het adres Koningin Julianalaan 31 (hierna: “bezwaarmaker”) op 11 januari 2021 een bezwaarschrift ingediend. De gronden van het bezwaar zijn aangevuld bij brief van 25 januari 2021 (ontvangen op 28 januari 2021). Ten slotte heeft bezwaarmaker een tweede aanvulling bij brief van 24 februari 2021 (ontvangen 25 februari 2021) aan ons doen toekomen. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 18 mei 2021 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd: 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 2. het bestreden besluit met aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten; 3. het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen, omdat er geen sprake is van het herroeppen van het besluit op grond van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Omdat het advies deugdelijk tot stand is gekomen en onderschreven wordt, wordt u voorgesteld dit advies onverkort en met de volledige motivering over te nemen. De aanvullende motivering treft u aan onder de alinea: “Aanvulling en verbetering motivering”, overgelegd bij dit voorstel.

Besluit

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 02 december 2021 met aanvulling en verbetering van de motivering in stand te laten.
 3. Het verzoek voor vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb af te wijzen.
 4. Het besluit aan bezwaarmaker en vergunninghouder bekend te maken.

Mandaatsbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied “OD NZKG”

Voor de taken die de OD NZKG voor het college uitvoert is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NZKG 2016 (hierna: Regeling) aangegaan. Voor de uitvoer van die taken is een mandaat nodig van het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) aan de directeur en diens plaatsvervanger. Dit mandaat is in 2017 geactualiseerd en behoeft opnieuw actualisatie. De reden is gelegen in de taken die de OD NZKG namens uw college uitvoert op het gebied van zonebeheer van het bedrijventerrein Amstel-businesspark en de geluidsaspecten met betrekking tot de aanleg van de A9/Gaasperdammerweg, respectievelijk de werkzaamheden aanpassing knooppunt Holendrecht. De OD NZKG voert daarnaast vergunningverlening, toezicht en handhaving uit in het kader van de verbreding van de A9 bij Ouder-Amstel, onderdeel van programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Tot slot voert de OD NZKG de taken uit met betrekking tot de asbest sloopmeldingen gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021 Gemeente Ouder-Amstel’ (hierna: mandaatbesluit 2021) en het bij het mandaatbesluit behorende register.

Besluit

 1. Aan de directeur van de OD NZKG alsmede diens plaatsvervanger mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor zover het bevoegdheden van het college betreft, overeenkomstig het ‘besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeente Ouder-Amstel’ en het bij het mandaatbesluit behorende register. 
 2. Aan de directeur alsmede diens plaatsvervanger mandaat, machtiging onderscheidenlijk volmacht te verlenen om namens het college alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in lid 1 van het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021 Gemeente Ouder-Amstel’.
 3. Het ‘Besluit mandaat machtiging en volmacht Omgevingsdienst. Noord-Zeekanaalgebied 2021 Gemeente Ouder-Amstel’ met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2020 nadat het overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt. 
 4. Vanaf het moment van inwerkingtreding het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 van 19 september 2017 te laten vervallen.

OV-Governance: Aandeelhouderschap GVB

Nederland is verdeeld in concessiegebieden voor het openbaar vervoer. Een OV-concessie is het recht om voor een bepaalde periode openbaar vervoer te verzorgen in het gebied van de betreffende OV-concessie. Meestal wordt deze concessie Europees aanbesteed. De openbaar vervoer concessie Amsterdam (2012 – 2024) is niet Europees openbaar aanbesteed, maar is onderhands gegund (“inbesteed”) aan vervoerder Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Er is een belangrijke voorwaarde gesteld aan een inbesteding. Volgens het Europees Hof moet de betreffende overheid (Vervoerregio), in de betreffende onderneming met een publiek belang (GVB), een bepaalde invloed hebben. Dit betekent dat de Vervoerregio zeggenschap moet hebben over GVB als voorwaarde om de concessie Amsterdam te mogen inbesteden. De Vervoerregio heeft nu al zeggenschap in GVB. Hiertoe is indertijd een overeenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam, en de Vervoerregio. Amsterdam is hierbij eigenaar van het GVB en de Vervoerregio heeft invloed op de gemeente Amsterdam. Maar de Vervoerregio is tot het inzicht gekomen dat deze constructie (mede als gevolg van wetswijzigingen) thans minder robuust is dan voorheen werd gedacht. En dit moet wel het geval zijn om opnieuw te mogen inbesteden. Om dit voor de nieuwe geplande inbesteding te ondervangen wordt nu voorgesteld om de Vervoerregio Amsterdam een prioriteitsaandeel in de GVB Holding NV toe te kennen. Via de nieuwe GVB-statuten wordt er ‘prioriteit’ gekoppeld aan de besluitvorming bij twee van de zeven dochterondernemingen, namelijk GVB Exploitatie BV en GVB Railinfra BV. Omdat er v oor strategische onderwerpen voortaan bij unanimiteit beslist moet worden, moeten de twee partijen hier dus samen uit komen. Bovenstaande zorgt voor de toekomst voor voldoende vereiste zeggenschap door de Vervoerregio Amsterdam.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Kaderbrief Vervoerregio 2022

De Vervoerregio Amsterdam publiceert jaarlijks een aantal (financiële) beleidsstukken. Het is een jaarlijkse afspraak vastgelegd in de ‘Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam’ om uiterlijk 15 april de kaders voor de begroting van het jaar daarop aan te geven. Voorheen werd deze afspraak ingevuld met een Kadernota. Daarmee is de Kadernota de start van een nieuwe cyclus voor de P&C producties (begroting, bestuursrapportages en jaarstukken). Aanleiding voor deze kaderbrief in plaats van een Kadernota Zoals in de eerste alinea’s van deze brief is geschetst, zijn de maatregelen die noodzakelijk zijn om het OV in deze tijden van COVID-19 af te stemmen op de beschikbare middelen zodanig onzeker en deels zeer onlangs bekend geworden, dat het opstellen van een Kadernota met concrete financiële kaders nog niet opportuun is. In plaats daarvan daarom deze kaderbrief. 
Hierin wordt aangeven op welke wijze de Vervoerregio, vanuit het financieel perspectief van het bestaand, door de regioraad vastgesteld beleid en financiële kaders wil komen tot de definitieve Begroting 2022 (met de verplichte meerjarenraming tot en met 2025), die in het najaar door de regioraad kan worden vastgesteld. Deze bestaande kaders zijn opgenomen in de door de regioraad vastgestelde Begroting 2021 en 1e Begrotingswijziging 2021.

Besluit 

 • In te stemmen met het ter informatie aanbieden van de kaderbrief aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2020 Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam publiceert jaarlijks een aantal (financiële) beleidsstukken. Bijgaande Jaarstukken 2020 doen verslag doen van de realisatie van de beleidsvoornemens uit de eerdere Programmabegroting over 2020. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: de beleidsgerichte verantwoording in relatie tot de baten en lasten staan in het Jaarverslag. Het andere deel, de Jaarrekening, bevat de programmarekening en de balans met toelichting. De Investeringsagenda’s 2020 maken inzichtelijk in welke programma’s en projecten in het coronajaar 2020 is geïnvesteerd. 

Besluit

 • In te stemmen met het aanbieden van de jaarstukken van de Vervoerregio aan de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was als voorzitter Duo+bestuur aanwezig bij de bestuursvergadering Duo+.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de vergadering BAC GHOR.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Algemene Bestuursvergadering van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was bij de kick-of aanwezig van het haalbaarheidsonderzoek voor de RIsk-Factory.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Commissie Ruimte en Commissie Bestuur.
 • Burgemeester Langenacker bezocht twee huwelijksjubilea bruidsparen.
 • Wethouder De Reijke heeft een bijeenkomst bijgewoond van wethouders financiën uit de provincie Noord-Holland in aanwezigheid van gedeputeerden over de financiële weerbaarheid van gemeenten, waarbij
 • de zorgelijke financiële situaties zijn besproken van gemeenten.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gevoerd met BRO over de visie Holendrechterweg.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met een inwoner over de Ruimte-voor-Ruimte regeling en de afhandeling hiervan door de ambtelijke organisatie.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.
 • Wethouder Korrel en Jansen waren aanwezig bij een bespreking van de Klankbordgroep over het Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft op verzoek gesproken met een betrokken inwoner over het Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft de online informatiebijeenkomst van RWS A9 bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een bestuurlijk overleg over glasvezel in het buitengebied.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een informatieve sessie over De Nieuwe Kern van de commissie grote projecten.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de regiegroep van de MRA.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 mei 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker