b&w besluitenlijst 24 augustus 2021

Aanwezig (fysiek):

 • Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw W. Meijer, mevrouw F. van Rossum, de heer J. Algra.

Project in het college: Huisvesting OBA in Ouderkerk aan de Amstel.

Stand van zaken tijdelijke Internationale Touringcar Terminal

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke touringcarterminal bij station Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. In januari 2018 heeft het college van Ouder-Amstel besloten akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen, mits de voorwaarden die in 2016 door de Raad meegegeven zijn, goed worden verwerkt in de plannen én de terminal in goede samenhang met de planvorming van DNK ontwikkeld wordt. Op basis van de eerste verkenning blijkt dat de SMH als locatie voor de afhandeling van internationale touringcars op diverse aspecten voordelen kan bieden. Gezien de mogelijk te bereiken voordelen en om de eventuele nadelen goed inbeeld te kunnen brengen is in het Bestuurlijk Overleg met gemeente Amsterdam afgesproken om een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de tijdelijke ITT in te passen in de SMH. Bijgevoegd is een memo toegevoegd om de raad hierover te informeren.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van raadsmemo “Stand van zaken tijdelijke Internationale Touringcar Terminal”.
 2. De raadsmemo “Stand van zaken tijdelijke Internationale Touringcar Terminal” via het postoverzicht te delen met de gemeenteraad.

Aanvraag Woningbouwimpuls flexwoningen DNK

Er is grote behoefte aan woonruimte voor jongeren en starters in onze regio. Het realiseren van tijdelijke woningen (flexwoningen) biedt een oplossing op tijdelijk hierin te voorzien, in het bijzonder in gebieden die op termijn worden ontwikkeld. In het plangebied van De Nieuwe Kern is onderzocht of flexwoningen gerealiseerd kunnen worden. Tevens stimuleer je met flexwoningen de placemaking van een gebied en kan het realiseren van deze woningen in De Nieuwe Kern een uitspraak over de BSG-status versnellen. Het blijkt mogelijk om op locatie P Bus (grondeigendom gemeente Amsterdam) 540 tijdelijke woningen te realiseren voor een periode van 10-15 jaar, zodat er geen conflict ontstaat met de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Deze woningen bestaan uit 3 huurcategorieën; tot € 420, tot € 633 en tot € 720 per maand. Woningcorporaties Eigen Haard, waar Ouder-Amstel reeds prestatieafspraken mee heeft gemaakt, en Ymere hebben de samenwerking gezocht bij dit project. Zij zijn verantwoordelijk voor de vastgoedexploitatie. Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare ruimte en het uitplaatsen van de huidige functie van P-Bus, evenementen parkeren, naar een locatie nabij station Duivendrecht (grondeigendom NS Vastgoed). De kosten van het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van het parkeerterreinvormen vormen samen het publieke tekort. Uitgangspunt is dat Ouder-Amstel zelf geen financiële bijdrage doet en risico draagt. 50% van het publieke tekort kan aangevraagd worden bij de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het overige gedeelte van het publieke tekort worden gesprekken gevoerd met de provincie en gemeente Amsterdam.

Besluit

 • In te stemmen met het indienen van de aanvraag voor de Woningbouwimpuls t.b.v. de flexwoningen in DNK;
 • De voorwaarde aan het project te stellen dat deze alleen uitgevoerd kan worden indien er geen (financieel) risico voor de gemeente Ouder-Amstel is;
 • De aanbiedingsbrief voor de WBI te ondertekenen - De raad hiermee in te laten stemmen middels het overgelegd raadsbesluit.

Centrumplan participatie in de V.O. fase

De schetsontwerpfase van het Centrumplan is afgesloten met een positief besluit van de raad. De raad heeft opdracht gegeven tot het maken van een Voorlopig Ontwerp (V.O.) voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld, voorzien van een investeringsvoorstel. Onderdeel van de opdracht is een voorstel uit te werken voor passende samenwerking/ participatie in deze volgende fase van het ontwerpproces. De participatie krijgt een ander karakter dan bij het maken van het Schetsontwerp. 

In de fase van het Schetsontwerp lag de nadruk op het komen tot gezamenlijke uitgangspunten, tot een gezamenlijk beeld van de inrichting van het Centrum. 
Nu dat beeld er is, moet dat concreet vorm krijgen in een Voorlopig Ontwerp. 
Dat vraagt om een andere rol en taak van de betrokkenen. Zo verandert de rol van de deelnemers aan de Klankbordgroep van medevormgever naar toetser & adviseur en de inbreng van de direct belanghebbenden (ondernemers & bewoners rond ’t Kampje) wordt groter. De kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het Schetsontwerp, Smk en het Ambitiedocument zijn de basis voor het V.O. De raad wordt gevraagd in te stemmen met bijgaand voorstel waarin is beschreven hoe de participatie eruit komt te zien in deze V.O. fase.

Besluit

De raad voor te stellen: 

 • In te stemmen met overgelegd voorstel participatie Centrumplan van 18 augustus 2021 waarin is beschreven hoe de participatie eruit komt te zien in de Voorlopig Ontwerp (V.O) fase van het Centrumplan.

Instellen Bestuursbureau recreatieschap Groengebied Amstelland

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland heeft in haar vergadering van 1 juli jl. ingestemd met de aanpassing van de organisatieverordening, vanwege de komst van het Bestuursbureau. De komst van het Bestuursbureau leidt voor de deelnemers ertoe dat er een orgaan komt dat vanuit het belang van de schappen de besturen adviseert en dient. Door meer vooraf af te stemmen zal er minder overleg nodig zijn in de afzonderlijke schappen wat uiteindelijke de bestuurlijke drukte moet verminderen. De volgende stap is het voorleggen van een concept organisatieverordening aan de raad, ten behoeve van het indienen van een mogelijke zienswijze procedure. Het instellen van het Bestuursbureau heeft verder geen invloed op de begroting. Aan het college wordt daarom voorgesteld bijgaand raadsvoorstel aan de raad aan te bieden.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de concept-organisatieverordening van het schap.
 2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

Keuze biedingen d’ Oude School

De gemeente Ouder-Amstel is eigenaar van het Schoolgebouw d’ Oude School te Duivendrecht. Dit gebouw is niet meer in gebruik als school, maar wordt verhuurd als atelier. In de aanloop van de gemeente om d’ Oude School te verkoop aan te bieden heeft de gemeenteraad op 17 december 2020 besloten dat het gemeentelijk monument bij verkoop behouden moet blijven, maar transformatie naar maximaal vier woningen mogelijk moet worden gemaakt. Ook het college heeft op 16 maart jl. besloten in principe medewerking te verlenen aan vergunningverlening voor de transformatie van d’ Oude School te Duivendrecht naar (deels) woning. Na bezichtiging van het pand door meer dan 300 personen zijn 16 biedingen binnengekomen. 

De biedingen zijn in twee fasen beoordeeld waarbij de bieding met een combinatie van wonen en een culturele functie het hoogst aantal punten heeft gekregen.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

Klimaatadaptatie houdt in dat de fysieke leefomgeving wordt aangepast en minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van extreem weer vanwege klimaatverandering. Naar aanleiding van de stresstesten en gesprekken met verschillende stakeholders is een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda opgesteld. Op basis van de nu opgestelde klimaatadaptatiestrategie zou er structureel jaarlijks € 113.500 nodig zijn en 300 uur capaciteit vrij gemaakt moeten worden. Op dit moment is er echter geen ruimte in de begroting om dit op te vangen. De gemeente zal geld ontvangen van het Rijk om de strategie uit te voeren. De taken die geld kosten, zullen pas worden uitgevoerd, wanneer het geld binnen is. De raad wordt gevraagd de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda toch vast te stellen. Het betreft immers op de inhoud een aanvullende manier van kijken naar de openbare ruimte die van belang is. Indien middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen voor klimaatadaptatie, is het voorstel die in te zetten voor deze strategie.

Besluit

De klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda gemeente Ouder-Amstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Eerste stap naar Mobiliteitsplan

Om te komen tot een afgewogen en uitvoerbaar Mobiliteitsplan is een aanpak in drie stappen opgesteld: 1. Thermometerdocument, inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen. 2. Mobiliteitsvisie, ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een visie en ambities formuleren. 3. Mobiliteitsplan, beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten. De eerste stap is nu afgerond en vastgelegd in het Thermometerdocument. In hoofdstuk 11 van dit document zijn de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-Amstel genoemd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de genoemde thema’s en aandachtspunten om deze in het vervolgproces uit te werken tot een Mobiliteitsvisie en het restant €27.000 van in 2020 overgebleven budget dat is teruggevloeid in de algemene middelen opnieuw beschikbaar te stellen.

Besluit

De raad voor te stellen: 

 1. In te stemmen om de mobiliteit thema’s & aandachtspunten zoals genoemd in hoofdstuk 11 van het Thermometerdocument van 18 augustus 2021, verder uit te werken tot een Mobiliteitsvisie. 
 2. Het restant €27.000 van in 2020 overgebleven budget dat is teruggevloeid in de algemene middelen opnieuw beschikbaar te stellen.

Communicatiebeleidsplan Gemeente Ouder-Amstel

Op basis van het rekenkameronderzoek 2019 heeft de raad begin 2020 besloten een nieuw communicatiebeleidsplan op te stellen, waarin het verbinding maken met de inwoner centraal staat. Dit beleidsplan geeft houvast en kaders voor de organisatie en het bestuur om de communicatie gericht te sturen en te focussen op het betrekken van inwoners. Het communicatiebeleidsplan geeft aan hoe communicatie de komende jaren vanuit haar expertise bijdraagt aan het realiseren van de doelen van Ouder-Amstel. Inwoners ervaren dat de gemeente met hen toewerkt naar hetzelfde doel en begrijpen dat de gemeente daarbij ruimte en oog houdt voor verschillen in wensen, behoeften en het algemeen belang. We brengen de mogelijkheden aan de voorkant realistisch in kaart en betrekken mensen op een voor hun passende manier en toon om een goede samenwerking tot stand te brengen en te komen tot een resultaat met draagvlak. We zorgen verder voor een stevig fundament voor onze informatievoorziening, een goed instrumentarium dat voor iedereen toegankelijk is en afgestemd is of wordt op de behoefte van de belanghebbenden. We hebben een zorgvuldige en heldere aanpak en we zorgen voor inbedding van de Ouder-Amstelse werkwijze, persoonlijk, laagdrempelig, deskundig en duidelijk in de organisatie. Met workshops is het afgelopen jaar een gevarieerde groep deelnemers betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten van dit beleidsplan. Onze verwachting is dat we met dit communicatiebeleidsplan, goede voorwaarden creëren om een structureel betere en heldere communicatieinzet naar onze inwoners te realiseren.

Besluit

Het communicatiebeleidsplan van Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN

24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel een besluit genomen tot deelname aan het fonds Invest-MRA, waarmee met financieringen aan projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave in de regio worden ondersteund. Na deze besluitvorming hebben maatschappelijke ontwikkelingen (onder andere corona) geleid tot een heroriëntatie over de wijze waarop de organisatie het beste ingericht kan worden en welke onderwerpen daarbinnen worden behandeld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een gewijzigd bedrijfsplan. Invest-MRA wordt doorontwikkeld naar een regionale ontwikkelmaatschappij (ROM). Het duurzaamheidsfonds Invest-MRA krijgt daarin een plek en blijft onder de nieuwe naam Transitiefonds, qua doelstelling en financiering on-gewijzigd. Daarnaast wordt een nieuw MKB-fonds opgericht. 

Dit fonds heeft als doel bij te dragen aan de doelstellingen van de ROM en de financierings- en kapitaalmarkt voor (door)startende dan wel snelgroeiende MKB-ondernemingen. De uitvoeringsorganisatie die taken uitvoert voor beide fondsen wordt verder ingezet voor de uitvoering van rijksregelingen. Het Ministerie van EZK draagt daardoor ook structureel bij aan de werkorganisatie van de ROM. Om deze aanvulling mogelijk te maken is een nieuw raadsbesluit vereist. Concreet wordt in dit voorstel gevraagd om te bevestigen dat het door de raad al beschikbaar gestelde bedrag in het kader van Invest MRA voor de uitgebreidere organisatie ingezet mag worden.

Besluit

 1. Voornemens te zijn aandeelhouder te worden in de ROM Regio B.V. van de ROM MRA-NHN. 
 2. De Raad voor te leggen te besluiten:

a. Het bedrag van 1% van de gemeentebegroting (peiljaar 2019, ad € 370.000) dat beschikbaar is gesteld voor Invest-MRA bij raadsbesluit d.d. 24 september 2020, beschikbaar te stellen voor deelname aan de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN, met bijbehorende rentelasten die in 4 jaar oplopen tot € 1.850 euro per jaar, te dekken uit de lopende begroting economie.;
b. Te besluiten tot het deelnemen aan een bestuurlijke alliantie met het Rijk, de provincie Noord-Holland en de andere deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord in de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN; 
c. Te besluiten de Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN aan te merken als verbonden partij conform het sturingsregime ‘laag’; 
d. Als aandeelhouder van de ROM Regio B.V. blijvend aandacht vragen voor het opnemen van social return in het investeringskader van de beide fondsen. 

De Burgemeester besluit: 

 1. De wethouder Economische Zaken, de heer A.A.M. Boomgaars, individueel te machtigen: 

a. Tot het vertegenwoordigen van de gemeente Ouder-Amstel voor het ondertekenen van de volmacht van de gemeente aan Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn N.V. tot verwerving van aandelen in de ROM regio B.V. en/of de oprichting van ROM regio B.V.; 
b. Tot het vertegenwoordigen van de gemeente voor het ondertekenen van de bestuurdersovereenkomst en het investeringsreglement inzake ROM Regio B.V.; 
c. Tot het vertegenwoordigen en het uitoefenen van het stemrecht namens de gemeente in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de ROM Regio B.V.

Concept samenwerkingsafspraken MRA

Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. 
Colleges, raden en staten worden in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te brengen op de concept samenwerkingsafspraken. Op basis van alle ingekomen input zal het document door de MRA worden aangepast en als definitief concept naar de colleges worden verzonden ter vaststelling. Voor het overzicht zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige afspraken en de nieuwe concept samenwerkingsafspraken in een bijlage opgenomen.

Besluit

 1. Te reageren op de concept samenwerkingsafspraken MRA zoals verwoord in dit advies en dat mee te geven aan de MRA transitiecommissie, waarbij het college: 

a. het belang van regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam onderschrijft en ziet toenemen. 
b. onderschrijft en benadrukt dat de basis is gelegen in het bestuurlijk netwerk op grond van gedeelde inhoudelijke opgaven en dat er geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken wordt gecreëerd. 
c. Het college onderschrijft dat de platforms en portefeuillehoudersoverleggen het inhoudelijke hart van de samenwerking moeten vormen. 
d. Het college ziet dat goede instrumenten zoals een voortgangsnota & termijnagenda toegevoegd zijn in de samenwerkingsafspraken die kunnen helpen om transparantie en betrokkenheid van raden verder te vergroten. 
e. Het college vraagt aandacht voor het creëren van bestuurlijk draagvlak voor de bestuurlijke afspraken die we in MRA verband willen maken. 
f.  Gelet op de ambities van de MRA begrijpen wij dat extra capaciteit zal moeten worden geleverd. Netwerkpartners zullen een evenredige bijdrage moeten doen in het beschikbaar stellen van fte’s of financieel moeten bijdragen. 
g. Deelregio’s vormen de basis (voorportaal) van de MRA en moeten zelf kunnen bepalen hoe ze hun onderlinge intergemeentelijke afstemming vormgeven en met wie. 
h. De precieze invulling en werkwijze van de MRA raadtafel, behoeft in samenspraak met raden, staten en griffiers verdere uitwerking. 
2. De concept samenwerkingsafspraken MRA en de reactie daarop van het college te bespreken in de commissie Burger & Bestuur en eventueel aanvullende wensen en opvattingen mee te geven naar de transitiecommissie.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de start van het vergaderseizoen op de boerderij van de heer Peter Roos.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met G. van Santen van Overmorgen die is aangetrokken om de gebiedsvisie voor de Amstelscheg te leiden. Hij wordt de komende anderhalf jaar betaald door de Provincie Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis genomen dat het Sinterklaas Comité van Duivendrecht inclusief de familie Klopping gaan stoppen met hun werkzaamheden. Er is een nieuw bestuur en stichting opgericht die de activiteiten gaan overnemen. Ik heb hen namens de gemeente bedankt voor hun jarenlange inzet.
 • Wethouder Jansen en Wethouder Korrel hebben (17-08) het conceptvoorstel Participatie in de VO fase Centrumplan met zowel de BIZ als de Klankbordgroep besproken.
 • Wethouder Jansen heeft een bestuursoverleg van Stichting Gemaal de Ronde Hoep bijgewoond.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een werkbezoek aan Ouder-Amstel van medewerkers van Amsterdam&Partners, zodat deze medewerkers toeristen in Amsterdam kunnen informeren over het bezoeken van Ouder-Amstel.


    Ouderkerk aan de Amstel, 25 augustus 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris,


R. van Reijswoud    de burgemeester,


 J. Langenacker