b&w besluitenlijst 22 juni 2021

Aanwezig (digitaal)

 • J. Langenacker, burgemeester
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw N. Kosterman

Project in het college: Werkinstructie proces raadsstukken. 

Memo stand van zaken jeugdhulpbudgetten 2021 en ontwikkeling jeugdhulpstelsel 2022

Het college wordt gevraagd om kennis te nemen van de bijgevoegde memo's zodat deze aangeboden kunnen worden aan de raad via het post/memo overzicht 23 juni 2021.

Besluit

Het college stemt in met het aanbieden van de memo aan de raad.

Jaarverantwoording kinderopvang 2020

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en gastoudervoorzieningen. In opdracht van de gemeente controleert de GGD Amsterdam alle kinderopvangvoorzieningen. Waar nodig treedt de gemeente vervolgens zelf handhavend op. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 laat zien op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar wettelijke verplichting inzake de kinderopvang. 

Door de coronamaatregelen heeft er dit jaar minder toezicht plaats gevonden. Aan de hand van een regionaal werkwijze, opgesteld door de GGD, heeft toezicht plaats gevonden.

Besluit

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen.
 2. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 3. De jaarverantwoording gemeentelijk toezicht kinderopvang kunt u inzenden via Onderwijsinspectie.nl ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het digitale VNG-jaarcongres
 • Burgemeester Langenacker heeft een overleg bijgewoond met de jongerenwerkers van Coherente.
 • Burgemeester Langenacker is vanuit haar rol als voorzitter Duo+ aanwezig geweest bij het overleg art/ 24 met COR.
 • Burgemeester Langenacker heeft digitaal een lezing van prof. Dr.
 • Gabriel van den Brink over het sociaal contract bijgewoond georganiseerd door het Genootschap voor Burgemeesters.
 • Burgemeester Langenacker is meegegaan op surveillance bij de toezichthouders die dit weekend bij de Ouderkerkerplas werkten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij bestuurlijk Overleg Samenwerking NOVI Gebied Groene Hart gemeenten namens de Noord-Hollandse gemeenten in het Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker heeft de driehoek met Openbaar Ministerie, de Politie en de burgemeester van Diemen voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke heeft het VNG-jaarcongres online bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft het bestuurlijk overleg RAP-regio bijgewoond waarin gesproken werd over de voortgang van het beleidsvoornemen woonruimteverdeling.
 • Wethouder De Reijke heeft een bezoek gebracht aan een aantal inwoners van het wooncomplex De Gijsbrecht en met hen gesproken over de door de bewoners ervaren last van de bouw van drie aangrenzende  woningen.
 • Wethouder De Reijke heeft de EK wedstrijd Noord-Macedonië vs. Nederland bijgewoond op uitnodiging van Topsport Amsterdam.
 • Wethouder Korrel heeft digitale VNG-jaarcongres bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa en voerde namens Nederland het woord over de post-Covidsamenleving en LHBTIQ-rechten.
 • Wethouder Boomgaars heeft het digitale VNG- jaarcongres bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met lokale Zwerfafvalprikkers in het kader van Diftar.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.
 • Wethouder Jansen heeft samen met burgermeester Langenacker een overleg gehad met de jongerenwerkers van Coherente.
 • Wethouder Jansen was aanwezig in de commissie grote projecten om het Centrumplan toe te lichten.
 • Wethouder Jansen was digitaal aanwezig bij het VNG-jaarcongres.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

de secretaris, R. van Reijswoud

de burgemeester, J. Langenacker