b&w besluitenlijst 21 september 2021

Aanwezig (fysiek):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (fysiek) bijgewoond door: Mevrouw J. Bennis, mevrouw T. van Hattum, mevrouw M. de Jong en de heer S. van Donkelaar.

Project in het college: Bespreken uitkomsten begroting.

Verkoop Gezellenhuis/laten vervallen voorkeursrecht

De RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) is eigenaar van het Gezellenhuis. Het Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en verkeerd in slechte staat. Al sinds 2009 vonden gesprekken plaats over de noodzakelijke restauratie van het Gezellenhuis, maar dit leidde niet tot resultaat. Daarom is in juni 2019 door de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op het Gezellenhuis. Het voorkeursrecht gaf de gemeente een positie om bij de eigenaar op planvorming te sturen en een goede staat van onderhoud met een nieuwe invulling te bereiken.

In 2020 is door de Parochie een koopovereenkomst gesloten met Stadsherstel. De gemeenteraad heeft in juni 2020 het plan van aanpak van Stadsherstel goedgekeurd en besloten af te zien van het voorkeursrecht indien de verkoop aan Stadsherstel doorgang zou vinden. Uiteindelijk is Stadsherstel echter afgehaakt en heeft de Parochie middels een tender een nieuwe koper geselecteerd. Op 26 juni 2021 is tussen de RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) en de koper een overeenkomst gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405). Hiervoor is opnieuw de toestemming van de raad nodig, op basis van een Plan van Aanpak, net als bij Stadsherstel.

Het Plan van Aanpak van de koper bestaat uit herstel van het Rijksmonument met een invulling met horeca en B&B. Deze invulling maakt het mogelijk dat het Gezellenhuis behouden en gerenoveerd zal worden en een publieksfunctie krijgt. Hiermee worden de bij vestiging van het voorkeursrecht benoemde doelstellingen bereikt. Het Plan van Aanpak wordt positief beoordeeld, met de volgende nader uit te werken aandachtspunten.

Waarover nog afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst:

A. voldoen aan regelgeving ter bespreking van overlast;
B. participatie;
C. oplossingen voor het parkeren;
D. planning;
E. vergoeding van de gemeentelijke plankosten.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop en levering van het Gezellenhuis door de Parochie aan de koper en af te zien van de uitoefening van het voorkeursrecht. Aan deze instemming worden de voorwaarden verbonden dat het Gezellenhuis wordt verkocht en geleverd ingevolge de koopovereenkomst en de leveringsakte met daarin onder meer diverse waarborgen voor de renovatie van het Gezellenhuis, dat de punten A t/m E nader worden uitgewerkt en dat afspraken over de verdere planvorming en realisatie worden opgenomen in een anterieure overeenkomst.

Besluit

 • Het Plan van Aanpak voor de renovatie en herbestemming van het Gezellenhuis positief te beoordelen, ervan uitgaand dat in de verdere uitwerking van het plan nader inzicht wordt verkregen en afspraken in een anterieure overeenkomst worden vastgelegd over: 

A. voldoen aan regelgeving ter beperking van overlast; 
B. participatie; 
C. oplossingen voor het parkeren; 
D. planning; 
E. vergoeding van de gemeentelijke plankosten; 

 • Op basis van deze beoordeling van het Plan van Aanpak in te stemmen met verkoop van het Gezellenhuis aan de koper zodat dit zo spoedig mogelijk in goede staat hersteld kan worden; 
 • De raad het overgelegd raadsvoorstel nummer 2021/60 “Verkoop Gezellenhuis aan de koper/ besluit afzien van voorkeursrecht” en het bijbehorende raadsbesluit aan te bieden.

Duo+ 2e voortgangsrapportage & 2e begrotingswijziging 2021

De tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+ inclusief de tweede begrotingswijziging is in het bestuur Duo+ vastgesteld. De tweede voortgangsrapportage wordt ter kennisname en de tweede begrotingswijziging wordt voor zienswijze, aan de raad aangeboden. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen tegen de tweede begrotingswijziging 2021 Duo+. Daarna zal de tweede begrotingswijziging 2021 definitief worden vastgesteld door het bestuur Duo+, waarbij eventuele zienswijzen van de raden worden betrokken.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+, inclusief de tweede begrotingswijziging 2021 Duo+.
 2. De tweede voortgangsrapportage 2021 Duo+, inclusief de tweede begrotingswijziging 2021 Duo+ voor zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen met overgelegd raadsvoorstel. 
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2021 Duo+.
 4. €70.000 euro aan lasten toe te voegen in de 2e Burap 2021 Gemeente Ouder-Amstel.

Jaarrekening 2020 Stichting Florente Basisscholen

Stichting Florente Basisscholen heeft de jaarverslaggeving over 2020, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening, ingediend. De gemeenteraad wordt conform de statuten van Stichting Florente en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de jaar-verslaggeving. Voorgesteld wordt om bijgevoegde conceptreactie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

De conceptreactie op de jaarverslaggeving 2020 van Stichting Florente Basisscholen ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Waver 37/37A/37B: vaststelling bestemmingsplan en akkoord gaan met de “Ruimte voor Ruimte” overeenkomst

De melkveehouderij aan de Waver 37A is enkele jaren geleden al beëindigd. Thans is de agrarische bedrijfsvoering beperkt tot het houden en verhandelen van circa 100 stuks jongvee. De voortzetting van het agrarische bedrijf zou moeten leiden tot aanzienlijke investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsvoering. Vanwege leeftijd van de agrariër en het ontbreken van bedrijfsopvolging liggen deze investeringen niet in de lijn der verwachting. Vanwege deze omstandigheden verzoekt hij medewerking te verlenen aan de uitvoering van een “ruimte voor ruimte” traject. Door de ruimte voor ruimte regeling toe te passen wordt ruim 3.600 m2 aan bebouwing gesloopt en kunnen er in de plaats daarvan drie vrijstaande woningen gerealiseerd worden aan de Waver. De drie nieuwe, en de twee bestaande (bedrijfs-) woningen krijgen een woonbestemming. De woonpercelen dienen conform het beeldkwaliteitsplan uitgevoerd te worden.

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met het afsluiten van de “Ruimte voor Ruimte”- overeenkomst met de eigenaren van Waver 37 te Ouderkerk aan de Amstel.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de toelichting.
 3. In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Waver 37/37A/37B’’ zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van de toelichting.
 4. De gemeenteraad voor te stellen om:

a.    de beantwoording van de zienswijze vast te stellen; 
b.    geen exploitatieplan conform artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen;
c.    het bestemmingsplan “Waver 37, 37a en 27b te Ouderkerk aan de Amstel”, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0437.BPWaver37B-VA01, vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Wet Markt en Overheid – gebouw Koningin Wilhelminalaan

Het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan is sinds 1 september 2021 weer in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel. Zij heeft voor ogen het gebouw voor maatschappelijke tarieven te verhuren aan verschillende partijen uit de gemeente. In het kader van de Wet Markt en Overheid is de gemeente genoodzaakt om de integrale kostprijs door te berekenen voor de verhuur van de ruimtes in het gebouw. Het is mogelijk een uitzondering te krijgen op deze wet als de gemeenteraad de activiteiten in het gebouw aanwijst als economische activiteiten in het kader van het algemeen belang. Na aanwijzing kunnen door de gemeente maatschappelijke tarieven worden gehanteerd voor het verhuren van de ruimtes binnen het gebouw.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met de vraag richting de gemeenteraad om de exploitatie van het oude schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan door de gemeente aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang binnen de Mededingingswet en daardoor af kan wijken van de gedragsregels zoals benoemd in de Wet Markt en Overheid.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het RBT/BAO corona.
 • Burgemeester Langenacker is samen met de griffier op kraamvisite geweest bij raadslid C. de Vries.
 • Burgemeester Langenacker heeft het fractievoorzittersoverleg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Dagelijks Bestuur van Duo+ voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Platform Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het AB Omgevingsdienst NZKG.
 • Burgemeester Langenacker is op huisbezoek geweest bij een inwoner waar voor de tweede keer is ingebroken terwijl ze thuis was.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Bestuursvergadering van het Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met een collega-wethouder vanuit Uithoorn en Diemen een interview gegeven op de Dag van de Omgevingswet.
 • Wethouder De Reijke heeft bij het kwartjesduiken de prijsuitreiking in het Amstelbad verzorgd.
 • Wethouder Korrel is aanwezig geweest bij de instructie dag scootmobielen in Duivendrecht.
 • Wethouder Korrel heeft het AM-portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan het bestuurlijk overleg Brug Ouderkerk met de Provincie, gemeente Amstelveen en de Vervoerregio Amsterdam.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan het portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio Amsterdam.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan een bestuurlijk overleg met Coherente en het rapport van Movisie over het huidige aanbod van ouderenactiviteiten en -dienstverlening in Ouder-Amstel besproken.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de woonbootbewoners van de Willem Fenengastraat over de voortgang van het bestemmingsplan voor de woonboten.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met de Provincie Noord-Holland in het kader van de rol die de provincie kan spelen in het stimuleren van glasvezelinternet in het buitengebied van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Jansen heeft het directeurenoverleg van het onderwijs voorgezeten.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan Bakker Out.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met de projectleiders van de bokscoaching en rots en watertrainingen voor jongeren.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad over de Strijland steen.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 september 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker