b&w besluitenlijst 21 december 2021

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door De heer D. Jurisic

Project in het college: Toerisme

Raadsmemo Bindelwijk: Onderwijs, Sport en Voorzieningen

De Raad heeft op 17 december 2020 een besluit genomen over het verdiepende onderzoek van de locatie Bindelwijk. Door middel van een notitie wordt de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, de resultaten van de participatie op de ruimtelijke varianten die zijn onderzocht, de financiële consequenties van de diverse varianten en een aantal aanvullende onderwerpen die specifiek door de Raad zijn verzocht. Het college stelt de Raad voor deze notitie in een commissievergadering te bespreken.

Besluit

De overgelegde memo ter informatie aan te bieden aan de raad, met het verzoek deze voor commissiebehandeling te agenderen.

Wob verzoek opheffen geheimhouding stukken Entrada

Op 16 september 2020 is een Wob-verzoek ingediend (overgelegde bijlage 1). De informatie waar om werd verzocht zag kort gezegd toe op de financiële doorrekening van het Programma van eisen Entrada aan de hand van een voorlopig exploitatiemodel (hierna: het rekenmodel). De verzochte stukken kunnen niet openbaar worden gemaakt vanwege het feit dat deze conform artikel 25 van de Gemeentewet bij besluit van 02 juli 2020 door de raad geheim zijn verklaard wegens financiële en economische belangen van betrokken partijen, waaronder de gemeente zelf. Op 17 november 2020 is door het college conform het raadsbesluit een afwijzend besluit genomen op het Wob-verzoek (overgelegde bijlage 2). Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Op 11 mei 2021 is de zaak behandeld door de bezwaarcommissie. Uit het advies van deze commissie volgt dat het college van burgemeester en wethouders nog niet bevoegd was om het besluit over het Wob-verzoek te nemen. Conform vaste jurisprudentie is het noodzakelijk dat, alvorens een beslissing op bezwaar door het college kan worden genomen, er eerst een hernieuwd besluit door de gemeenteraad moet worden genomen over de geheimhouding. Dit komt doordat de gemeenteraad het bevoegd orgaan is dat oordeelt over de geheimhouding. Er zijn geen elementen in het bezwaar die aanleiding zouden geven tot herziening van het door de raad genomen besluit tot geheimhouding. Het voorstel is daarom de gemeenteraad te verzoeken de geheimhouding in stand te laten. Nadat de raad een besluit hierover heeft genomen kan op de juiste grondslag opnieuw een beslissing op bezwaar door het College worden genomen.

Besluit

 1. De gemeenteraad te verzoeken een besluit te nemen over de instandhouding van de geheimhouding op de stukken die betrekking hebben op het voorlopig exploitatiemodel van Entrada.
 2. Na besluit van de gemeenteraad over de geheimhouding te starten met het opstellen van de beslissing op bezwaar.

Vaststellen Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Doordat de Raad van State in haar uitspraak van september 2014 de aanduiding “woonschepenligplaats” uit het vigerende bestemminsplan heeft vernietigd vallen de meeste woonboten in de Duivendrechtsevaart in Ouder-Amstel onder het persoonsgebonden overgangsrecht van dit plan. Voor de woonbootbewoners is dit een onduidelijke situatie waarin ze niet weten wat hun toekomstperspectief is. Om duidelijkheid te scheppen voor de woonbootbewoners heeft het college ervoor gekozen een nieuw bestemmingsplan op te stellen, met inachtneming van de ruimtelijke economische visie Werkstad OverAmstel (hierna REV) en de “Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Amstel Business Park Zuid”. In dit bestemmingsplan wordt voor de woonboten die kunnen blijven liggen een positieve bestemming opgenomen en een voorlopige bestemming van vijf jaar voor de woonboten die verplaatst moeten worden. Aan de Pieter Braaijweg worden door de gemeente Amsterdam ligplaatsen gerealiseerd als alternatieve locatie voor zes van de acht woonboten die een voorlopige bestemming krijgen. Op deze locatie is daarvoor in het bestemmingsplan een positieve bestemming opgenomen. Voor de laatste twee te verplaatsen woonboten zijn in een overeenkomst met Amsterdam afspraken gemaakt waardoor Amsterdam een inspanningsverplichting heeft om binnen een termijn van vijf jaar na vaststellen van twee ligplaatslocaties voor deze woonboten beschikbaar te hebben op een nader te bepalen locatie. In het bestemmingsplan is opgenomen dat gebruik van de kades evenals in het vigerende bestemminsplan niet is toegestaan. Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd volgens de wettelijke bepalingen. Er zijn zienswijzen ontvangen welke verwerkt zijn in een Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Besluit

In te stemmen met de Nota van Beantwoording d.d. 14 december 2021 en het Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart, d.d. 10 december 2021 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2022/01 d.d. 21 december 2021.

Vaststellen geluidbeleid Ouder-Amstel d.d. 14 december 2021

Gemeente Ouder-Amstel heeft zichzelf als doel gesteld om een goede en gezonde woon en leefomgeving te creëren, zowel binnen in de woning als buiten in de openbare ruimte. Een te hoge geluidbelasting kan hierop een negatief effect hebben. Om te bepalen of er bij een ontwikkeling maatregelen nodig zijn om dit negatieve effect van geluid te verlagen, zijn ambitieniveaus bepaald. Bij een geluidbelasting boven deze niveaus zijn maatregelen nodig. Hierbij moet gedacht worden aan een geluidluwe zijde en een rustige plek in de nabijheid om buiten te kunnen ontspannen. Om een toetsingskader voor deze eisen te hebben is een geluidbeleid opgesteld. Het concept Geluidbeleid heeft ter inzage gelegen en de ingekomen zienswijzen zijn verwerkt in het conceptbeleid en beantwoord in een Nota van Beantwoording.

Besluit

In te stemmen met de Nota van Beantwoording d.d. 15 december 2021 en het Geluidbeleid Ouder-Amstel, d.d. 14 december 2021 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2022/08 d.d. 15 december 2021.

Beeldkwaliteitsplan Smart Mobility Hub

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan SMH vastgesteld. Daarnaast is ook een beeldkwaliteitsplan nodig om het bouwplan straks te kunnen toetsen. Om te zorgen dat het beeldkwaliteitsplan zorgvuldig vorm kon krijgen en er ruimte was voor participatie, is besloten om de besluitvorming over het beeldkwaliteitsplan los te koppelen van de besluitvorming over het bestemmingsplan. In de participatie zijn wensen en behoeften van belanghebbenden in de omgeving opgehaald. Deze input is verwerkt in de definitieve versie van het beeldkwaliteitsplan. Daarover heeft de Welstandscommissie positief geadviseerd, zodat het beeldkwaliteitsplan nu kan worden vastgesteld.

Besluit

 • In te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan SMH; 
 • De gemeenteraad te vragen het Beeldkwaliteitsplan SMH vast te stellen.

Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022

Het college heeft besloten om de VNG vóór donderdag 13 januari 2022 te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel kan instemmen met het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2021-2022. Tevens besluit het college om uitvoering te geven aan de interne maatregelen als gevolg van de afspraken uit het principe-akkoord over de Cao Gemeenten 2021-2022.

Besluit

 1. In te stemmen hetgeen gevraagd of voorgesteld is aangaande de Cao Gemeenten 2021-2022.
 2. De VNG via elektronische ledenraadpleging vóór donderdag 13 januari 2022 te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel instemt met het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2021–2022.
 3. Uitvoering te laten geven aan de interne maatregelen (1c, 2a,en 3) als gevolg van de afspraken uit het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2021–2022.

Grondprijsnotitie gemeente Ouder-Amstel 2021

De aanleiding voor deze grondprijsnotitie zijn de lopende projecten en nieuwe initiatieven waar de gemeente een faciliterende (geen grondpositie) dan wel actieve (wel grondpositie) rol in speelt. Daarbij vormen grondprijzen zowel voor aan als verkoop de basis van de haalbaarheid en financiële afspraken. Hoe tot deze grondprijzen wordt gekomen dient transparant te zijn voor initiatiefnemers en tevens werkbaar voor de gemeente. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij omliggende gemeenten.

Besluit

Het college besluit deze grondprijsnotitie vast te stellen als basis van het gemeentelijk grondprijsbeleid.

Het college besluit daarmee dat:

 1. Bij initiatieven de methoden zoals omschreven in de grondprijsnotitie worden gehanteerd om tot een marktconforme grondprijs te komen.
 2. Voor sociale, maatschappelijke en overige doeleinden de genoemde prijzen te hanteren en jaarlijks te herzien.

Reactie gemeente Ouder-Amstel op MRA Verstedelijkingsconcept, Verstedelijkingsstrategie 2030-2050

De Verstedelijkingsstrategie kijkt naar de toekomst van de metropoolregio Amsterdam: hoe gaat de MRA zich ontwikkelen, qua wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en leefbaarheid? Welke knelpunten geven al die opgaven en hun claims op de ruimte? Welke rijk-regio en regionale afspraken passen hierbij? De strategie bestaat uit drie onderdelen: een Verstedelijkingsconcept, een fasering en een investeringsstrategie. Het Verstedelijkingsconcept vormt een gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid voor de toekomst van de MRA. Het is beschrijvend, zowel thematisch als regionaal, geeft de knelpunten en kaders aan en geeft oplossingsrichtingen. Voor de afspraken met het Rijk wordt een Verstedelijkingsakkoord opgesteld. Voor de zomer heeft de raad met wensen en opvattingen gereageerd op versie 2. De MRA vraagt nu per brief van 8 november aan het college en de raad om het Verstedelijkingsconcept versie 3 (eindversie) te onderschrijven. Bij de brief zit ook de Nota van Beantwoording op de wensen en opvattingen. 

Het voorstel aan de raad is om: 

 • Het Verstedelijkingsconcept als gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio te onderschrijven, met daarbij de genoemde aandachtspunten; 
 • De genoemde aandachtspunten mee te nemen als inzet van de gemeente Ouder-Amstel bij het vervolg en de uitwerking van het Verstedelijkingsconcept; 
 • Overgelegde brief te versturen.

Besluit

 1. Het Verstedelijkingsconcept als gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio te onderschrijven, met daarbij een aantal aandachtspunten. 
 2. De genoemde aandachtspunten mee te nemen als inzet bij de verdere uitwerking van het Verstedelijkingsconcept. 
 3. Aan de raad voor te stellen het Verstedelijkingsconcept als gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio te onderschrijven, met daarbij de genoemde aandachtspunten, en overgelegde brief te versturen.

Bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst fase 1

Ajax wil haar trainingscomplex De Toekomst opnieuw inrichten. Hierdoor kan het complex efficiënter ingedeeld en geprofessionaliseerd worden. Huidige gebouwen worden afgebroken en er komen nieuwe gebouwen terug; voor Ajax 1 en Jong Ajax, voor Ajax Vrouwen en de jeugd, een kleedkamergebouw en een gebouw voor het grasteam inclusief sporthal. Deze ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Strandvliet 1970, waardoor een nieuw bestemmingsplan is opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 september tot 3 november 2021 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen van de Bond van Volkstuinders. Deze zienswijze is beantwoord in de Nota van Beantwoording, zie bijlage. Tevens is een beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Toekomst fase 1 opgesteld die het welstandskader vormt voor de ontwikkeling van fase 1. Op 25 oktober is een anterieure overeenkomst met Ajax getekend, waarmee het belang van De Nieuwe Kern en de gemeente geborgd is en het volledige kostenverhaal is geregeld. Het college wordt gevraagd om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te accorderen en door te sturen naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Besluit

 • Akkoord te gaan met het Bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst fase 1; 
 • Akkoord te gaan met het beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Toekomst fase 1; 
 • De gemeenteraad te vragen het Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan De Nieuwe Toekomst fase 1 vast te stellen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker zat het Aanjaagteam Risk Factory voor.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Regiegroep AM.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Portefeuillecontact met de burgemeesters van de Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Driehoeksoverleg Die-men/ Ouder-Amstel/ Politie/OM.
 • Burgemeester Langenacker zat de 1e bijeenkomst Bestuurlijke Begeleidingsgroep gebiedsproces Ronde Hoep voor.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Digitale Talkshow voor burgemeesters met de minister van J&V F. Grapperhaus.
 • Burgemeester Langenacker mocht als burgemeester van Ouder-Amstel maar ook als voorzitter van Groengebied Amstelland de prijs voor het meest bijzondere landschap in Noord-Holland in ontvangst nemen.
 • Burgemeester Langenacker heeft deze week twee Bestuurlijke Afstemmingsoverleggen gehad met de burgemeesters uit de veiligheidsregio over de aangescherpte coronamaatregelen en de effecten hiervan op de regio.
 • Burgemeester Langenacker zat de Beheercommissie Bevolkingszorg voor.
 • Wethouder De Reijke heeft een bloemetje langs gebracht bij de beheerders van Bindelwijk & het Dorpshuis uit dank voor alle flexibiliteit bij het zoeken naar oplossingen voor de sportverenigingen waarvoor vanwege de telkens wisselende regelgeving elke keer opnieuw een nieuwe tijd /dag gevonden moest worden de afgelopen periode.
 • Wethouder De Reijke en Jansen hebben een overleg gehad met de commissie Waarderingsspeld waarin de voordrachten zijn besproken voor vrijwilligers op het thema onderwijs.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met burgemeester Langenacker de bestuurlijke bijeenkomst begeleidingsgroep gebiedsproces Ronde Hoep bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de Informele bestuurlijke sessie herijking gemeentefonds bijgewoond van de VNG.
 • Wethouder De Reijke heeft de auditcommissie bijgewoond, onderwerp was de aangepaste planning & controlcyclus en de verlenging van de accountant.
 • Wethouder Korrel heeft de ambities van de Regionale Aanpak Verkeersveiligheid ondertekend. (Dit programma is een VRA-uitwerking tot 2030 van de landelijke ambities 0 verkeersslachtoffers in 2050, langs de pijlers Infrastructuur, Risicogroepen en Gedrag).
 • Wethouder Korrel heeft een bestuurlijk overleg gevoerd met een afvaarding van het bestuur en directie van Coherente.
 • Wethouder Korrel heeft het overleg bijgewoond van de Regiegroep Amstelland-Meerlanden.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk startoverleg Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), in het kader van de opwek van duurzame energie bij de A9. 
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de presentatie van de toekomstvisie van Waternet.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een overleg met PGZ over de voortgang van hun ruimtelijke ontwikkeling in de Werkstad OverAmstel. 
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg snel internet in het buitengebied.
 • Wethouder Jansen heeft een bewoner gesproken over het Gezellenhuis.
 • Wethouder Jansen heeft een regiegroep van Amstelland Meerlanden over de MRA bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg met de onderwijsgroep Amstelland over het onderzoek naar onderwijs, sport en voorzieningen in Ouderkerk.
 • Wethouder Jansen heeft een kennismaking gehad met de Wethouder Financiën van Amsterdam.
 • Wethouder Jansen heeft een bijeenkomst met omwonenden bijgewoond in het kader van het verdiepend onderzoek naar onderwijs, sport en voorzieningen op de Bindelwijk.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 december 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud 
de burgemeester,  J. Langenacker