b&w besluitenlijst 20 april 2021

Live aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer R. de Graaf, mevrouw G. Jacobs, de heer D. Jurisic. 

Project in het college: Participatie in de Omgevingswet.

Ruimtelijke visie drie percelen te Ouderkerk aan de Amstel

In Ouderkerk aan de Amstel zijn drie percelen in gemeentelijk eigendom, gelegen aan de Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg, welke in aanmerking komen voor woningbouwontwikkeling. De globale ruimtelijke uitgangspunten zijn opgenomen in de concept ruimtelijke visie. Deze visie is gedeeld met buurtbewoners, bedrijven, initiatiefnemers en andere belangstellenden zodat zij hierop hebben kunnen reageren. De ontvangen reacties zijn opgenomen in de nota van participatie. Deze nota heeft geleid tot enkele wijzigingen ten aanzien van de concept visie. De nota en gewijzigde visie worden gedeeld met degene die hebben gereageerd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de ruimtelijke visie.

Besluit

 • In te stemmen met de nota van participatie en de ruimtelijke visie en deze te delen met de bewoners, bedrijven, initiatiefnemers en andere belangstellenden die gereageerd hebben op de concept ruimtelijke visie;
 • De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de ruimtelijke visie en de toekomstige verkoop van de percelen;
 • De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen keuzes te maken ten aanzien van de in de ruimtelijke visie geschetste scenario’s voor de drie percelen met daarbij genoemd de financiële consequenties;
 • Ingevolge artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen over de inhoud van de financiële consequenties van de ruimtelijke visie en deze geheimhouding door de gemeenteraad te laten bekrachtigen.

Definitieve Regionale Energie Strategie

De RES is een uitvloeisel van de afspraak in het landelijke Klimaatakkoord om regio’s een grote rol te geven in de transitie van fossiel brandstofgebruik naar opwek van hernieuwbare energie. Er zijn dertig energieregio’s die de opdracht hebben gekregen om zelf invulling te geven aan hun bijdrage aan het nationale doel om in 2030 in totaal 35 TWh hernieuwbare energie op land op te wekken voor de gebouwde omgeving. Noord Holland Zuid, waar Ouder-Amstel toe behoort, is een van deze energieregio’s die hiertoe een RES opstellen. De ambitie van de energieregio Noord-Holland is om vast te houden aan het aanbod van 2,7 TWh opwek, zoals deze is vastgelegd in de concept-RES. Er wordt voorgesteld het gebied rond het knooppunt A2/A9 aan te wijzen als zoekgebied voor windmolens en de lussen van het knooppunt Holendrecht aan te wijzen als zoekgebied voor zon. Daarnaast wordt ingezet om zonnepanelen op de geluids-schermen langs de A9, op grote daken en op grote parkeerplaatsen in stedelijk gebied te krijgen.

Besluit

 1. Overgelegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
 2. Wethouder T. Kroese (als technisch voorzitter van de Stuurgroep RES NHZ namens de energieregio Noord-Holland Zuid) te machtigen om de RES 1.0 NHZ, na besluit van de gemeenteraad, aan te bieden aan het Nationaal Programma RES.

College- en raadsvoorstel jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2022- 2025 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ´OD NZKG´) is voornemens om op in de AB vergadering in juli 2021 te besluiten over de jaarstukken over 2020, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad worden ingediend tot 18 juni 2021. In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op voornoemde documenten. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor het komende jaar binnen de reguliere begroting gedekt zijn wordt voorgesteld om de raad de stukken voor te leggen met het advies geen gebruik te maken van het recht om zienswijze in te dienen. Weliswaar nemen de kosten in de jaren daarna toe maar dit is met veel onzekerheid omgeven. Volgend jaar bestaat opnieuw de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij de meerjarenbegroting 2023- 2025 waarbij de bedragen actueler zijn en de kennis over de ontwikkelingen binnen Ouder-Amstel scherper.

Besluit

Aan de raad conform raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de: 

 • Jaarstukken 2020;
 • Begroting 2022;
 • Meerjarenraming 2022-2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Duo+ jaarrekening 2020

Duo+ sluit de jaarrekening 2020 af met een positief rekeningresultaat van € 191 K. Het voordeel dat voortvloeit uit de jaarrekening 2020 Duo+, voor Ouder-Amstel bedraagt dit € 78k, wordt verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2021 van gemeente Ouder-Amstel. De jaarrekening 2020 Duo+ geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

 1. De kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de jaarrekening 2020 Duo+ te verwerken in de 1e Burap 2021 van de gemeente Ouder-Amstel.
 2. Geen zienswijze in te dienen.

Voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern

Op 12 februari 2015 is voor de eerste keer een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied van De Nieuwe Kern. Dit besluit werd genomen om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen de realisatie van De Nieuwe Kern frustreren. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheersverordening. Op 11 februari 2016, 16 februari 2017, 15 februari 2018, 31 januari 2019 en 2 april 2020 is opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen, omdat het overleg met de grondeigenaren over de invulling van De Nieuwe Kern nog niet was afgerond. Het huidige besluit eindigt 14 mei 2021. Voor het verlopen van het laatst genomen voorbereidingsbesluit wordt geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is van belang voor de voortgang van het project De Nieuwe Kern dat, door het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit, ongewenste ontwikkelingen tegen worden gegaan en opnieuw het signaal wordt bekrachtigd dat een nieuw (bestemmings)plan voor het gebied wordt voorbereid.

Besluit

De raad voor te stellen opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied De Nieuwe Kern.

Juridisch raamwerk inkoop en aanbesteding 2021 Gemeente Ouder-Amstel

Er is geen recent beleid vastgesteld ten aanzien van inkoop- en aanbesteding. Met het vaststellen van het voorgelegde juridisch raamwerk inkoop en aanbesteding 2021 stellen we het raamwerk vast ten aanzien van inkoop en aanbesteding waarin we afstemmen op huidige wet- en regelgeving en waarin we overeenstemmen met het beleid van de samenwerkende gemeenten en Duo+.

Besluit

Het juridisch raamwerk inkoop en aanbesteding 2021 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.

Voltooiing blauwe zone (parkeerschijfzone) Duivendrecht

Een aantal jaar geleden is begonnen met het invoeren van een blauwe zone (parkeerschijfzone) in het dorp Duivendrecht. Geleidelijk aan is deze zone steeds verder uitgebreid zodat nu voor ca. 80 % van het dorp Duivendrecht deze parkeerregulering van kracht is. Op het naastgelegen bedrijventerrein ABP geldt “betaald parkeren”. Voorgesteld wordt om de blauwe zone nu ook in te voeren voor de resterende, nog niet gereguleerde wegen in het dorp Duivendrecht. 
Er heeft hier - door de eerdere invoering van de blauwe zone - een verdrijvingseffect opgetreden, waardoor de parkeerdruk op de nog niet gereguleerde wegen is toegenomen. Ook heeft de coronapandemie tot een verandering geleid in het verplaatsing- en werkgedrag waardoor men nu veel meer dan voorheen vanuit huis werkt en de auto dus ook overdag nabij de woning wordt geparkeerd. Uit de verkeer- en parkeerenquête, die in januari 2021 in de gemeente is gehouden in het kader van de Mobiliteitsvisie, blijkt dat een hoge parkeerdruk in wisselende mate door de inwoners als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. Ook zijn er los van deze enquête al veel andere klachten over parkeren en parkeerdruk bekend. Omdat het om een vergaand voorstel gaat en ook eerder bij de instelling van een aantal nieuwe blauwe zones eerst inspraak is opengesteld, wordt geadviseerd dit nu ook te doen. Zodoende worden de inwoners in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe zij hier tegenover staan.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de NGB waarin het rapport “’teveel van het goede”” over de drukte van het burgemeesters vak is besproken.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg bijgewoond waarin de jaarrapportages van het actiecentrum Veiligheid en Zorg over bv top 600/top400.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek georganiseerd met de twee wijkagenten en beheerders whatsapp buurtpreventiegroepen.
 • Burgemeester Langenacker heeft een ROT/GBT oefening Water en extreme weersomstandigheden in het gemeentehuis gevolgd in aanwezigheid van gemeentesecretaris, de directeur Veiligheidsregio en collegae OOV.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Platform Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker heeft als voorzitter het DB Groengebied Amstelland digitaal voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft de raadsbijeenkomst over het transitieproces van de MRA in het bijzijn van de Commissaris van de Koning en de directeur MRA bureau. 
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd met omwonenden van de Schoolweg over de visie “”Drie percelen te Ouderkerk”.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg met Buurtdorp bijgewoond over aanpassingen van de visie “Drie Percelen te Ouderkerk”.
 • Wethouder De Reijke heeft een webinar gevolgd “Inzicht in bestedingen Jeugdzorggelden”.
 • Wethouder De Reijke heeft de regionale MRA bijeenkomst voor raadsleden bijgewoond over de verstedelijkingsstrategie voor de AM deelregio.
 • In het kader van het wethouderspreekuur heeft Wethouder De Reijke met een inwoner gesproken over de ontwikkelingen van de huizenprijzen en het bouwen van goedkope koopwoningen in de gemeente.
 • In het kader van het wethouderspreekuur heeft Wethouder De Reijke met een inwoner gesproken over de voortgang van een ruimte-voorruimte initiatief.
 • Wethouder Korrel heeft een interview gegeven aan student TU Delft over burgerparticipatie bij het opstellen van verkeer- en vervoerplannen en -projecten.
 • Wethouder Korrel heeft het AM portefeuillehouders Verkeer en Vervoer voorgezeten, de vergadering werd bijgewoond door gedeputeerde J. Olthof.
 • Wethouder Korrel heeft bestuurlijk overleg gevoerd over de provinciale brug Ouderkerk.
 • Wethouder Korrel heeft Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond in aanwezigheid van procesondersteuner J. Bokhove.
 • Wethouder Korrel heeft een OV-SAAL informatiebijeenkomst bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft de lentefietstocht, georganiseerd door Coherente meegefietst. 
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met Eigen Haard met betrekking tot de invoering van Diftar.
 • Wethouder Boomgaars heeft op het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over de onderhoud van het groen bij de Benninghbrug.
 • Wethouder Boomgaars heeft op het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken met betrekking tot maatwerk in het minimabeleid.
 • Wethouder Boomgaars heeft de bestuursvergadering van AM Match bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft de commissie Participatiewet, Schulden en Inburgering van de VNG bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft als bestuurslid van de Wethoudersvereniging een interview aan Necker van Naem gegeven met betrekking tot het opstellen van een handreiking integriteit voor colleges.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek met de Riki Stichting gehad met betrekking tot hun initiatief voor structurelere ondersteuning voor minimagezinnen in Ouder-Amstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft een informatieavond gehouden voor de bewoners in het zoekgebied van de RES.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan de Amstelkerk, Urbanuskerk en museum Amstelland en kennis gemaakt met leden van de werkgroep archeologie Historische Vereniging Wolfgerus van Amstel.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan de Jan Hekmanschool en Amstelschool.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de bijeenkomst van de raad over het transitieproces van de MRA en aansluitend een bijeenkomst over het mobiliteitsprogramma van de zuidoost flank.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met collega-wethouder F. Berkhout van Amstelveen.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij het bovenregionaal Portefeuillehoudersoverleg over jeugd.

Ouderkerk aan de Amstel, 21 april 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, 

R. van Reijswoud  

de burgemeester,

J. Langenacker