b&w besluitenlijst 19 januari 2021

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Herziening welstandsnota tot een nota omgevingskwaliteit

Zoals ook eerder door de raad is aangegeven is er een wens om een nieuwe welstandsnota op te stellen. Hiervoor zijn verschillende redenen op te voeren. De huidige welstandsnota van de gemeente Ouder-Amstel dateert uit 2003’ en tussentijds opgesteld ruimtelijk beleid zijn niet verwerkt. Daarnaast is het wenselijk om de huidige welstandsnota “Omgevingswetproof” te maken.

Met de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treed, gaat er veel veranderen in het omgevingsrecht. Belangrijkste is dat veel meer integraal en decentraal geregeld gaat worden. Zo ook voor het welstandsbeleid. De term welstand komt niet meer voor in de Omgevingswet, daarvoor in de plaats spreekt men over het uiterlijk van bouwwerken of over omgevingskwaliteit.

Het opstellen van een nieuwe beleidsnota over omgevingskwaliteit wordt volledig gebaseerd op de ambities en voorwaarden van de aankomende Omgevingswet. Dat betekent dat er geen traditionele Welstandnota komt, maar een nota met een verbreding naar andere aspecten van omgevingskwaliteit. Voordat we komen tot een nieuwe nota Omgevingskwaliteit is er eerst een startnotitie opgesteld, waarmee we de input van raad aan de voorkant willen ophalen.

Besluit

In te stemmen met de startnotitie Herziening welstandsnota tot een nota omgevingskwaliteit.

Eerste begrotingswijziging duo+ 2021

De eerste begrotingswijziging 2021 Duo+ komt grotendeels voort uit autonome ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming. Daarnaast is er een aantal overige ontwikkelingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma’s. Deze begrotingswijziging bevat geen nieuw beleid. Zoals afgesproken loopt nieuw beleid via de P&C-cycli van de DUO-gemeenten. In deze begrotingswijziging zijn ontwikkelingen meegenomen die ook opgenomen worden in de begrotingen van de DUO-gemeenten.

De autonome ontwikkelingen betreft het bijstellen van salarissen conform de CAO’s. Vanuit eerdere besluitvorming betreft het hier structurele doorwerking van de tweede begrotingswijziging Duo+ 2020. De gevolgen van de wijziging van de verdeelsystematiek bij staf en bedrijfsvoering waren nog niet structureel verwerkt in de begroting 2021 Duo+ en dat is met deze wijziging alsnog gedaan. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten gaat het om de volgende zaken:

a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein.
b. AVG, borgen informatieveiligheid.
c. Structurele borging archief, en incidentele proceskosten.
d. Doorwerking Corona naar 2021.

De in de eerste begrotingswijziging Duo+ 2021 opgevoerde kosten zijn reeds verwerkt in de begroting 2021 van Ouder-Amstel. Er zijn daarmee geen extra kosten die ten laste van de begroting komen. De eerste wijziging van de begroting Duo+ 2021 geeft geen aanleiding tot een zienswijze door de raad.

Besluit

 • Aan de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging duo+ 2021.

Frauderisicoanalyse 2020 Gemeente Ouder-Amstel

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de nadruk die vanuit corporate governance wordt gelegd op de preventie van fraude, worden organisaties steeds meer en steeds kritischer aangesproken op verantwoordelijkheden ter voorkoming van fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de accountant heeft hier aandacht voor gevraagd. Middels het opstellen van de Frauderisicoanalyse voor de Gemeente Ouder-Amstel komen we hieraan tegemoet.

Besluit

 • De Frauderisicoanalyse 2020 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester, wethouders De Reijke en Boomgaars hebben digitaal deelgenomen aan het overleg integraal gebiedsproces PPP de Ronde Hoep.
 • Burgemeester heeft met burgemeesters en stadsdeelvoorzitters en Politie omliggende gemeenten overleg gevoerd inzake Openbare Orde en Veiligheid.
 • Burgemeester heeft een bijeenkomst van het RBT bijgewoond inzake coronamaatregelen.
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben met huisartsen gesproken over thuiswerkverplichting in relatie tot de gezondheid van kinderen. 
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben een overleg PHO GGZ Jeugd gevolgd over het effect van corona op hun werkzaamheden.
 • Wethouder Van der Weele heeft een overleg met team Financiën Centrumplan gevoerd.
 • Wethouder Korrel heeft met team Mobiliteit en Sweco een bijeenkomst met de BIZ bijgewoond over mogelijke parkeeroplossingen voor het Centrumplan Ouderkerk.
 • Wethouder Korrel heeft met het team RO/Stedenbouw Centrumplan de eerste bevindingen DELVA besproken.
 • Wethouder Boomgaars heeft een informatieavond bestemmingsplan Duivendrechtsevaart bijgewoond
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een Regionaal overleg laaggeletterdheid bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuursvergadering van de Wethoudersvereniging bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een stuurgroepvergadering Transitievisie Warmte met wethouders omliggende gemeenten bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuurlijk overleg gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten bijgewoond inzake de RES.

 

Ouderkerk aan de Amstel, 20 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris, R. van Reijswoud    de burgemeester, J. Langenacker