b&w besluitenlijst 18 mei 2021

Aanwezig live op locatie:

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (live) bijgewoond door De heer J. Coeleveld

Project in het college: Diftar

Onderzoek doen naar verkoop perceel thv Kerkstraat.

Een perceel tuin, gelegen aan de achterzijde van Kerkstraat 42 te Ouderkerk aan de Amstel, wordt sinds 1987 onderhouden door de huidige bewoners. Deze bewoners hebben het verzoek ingediend het perceel te kopen.

Besluit

 • Een principeakkoord te geven om over te gaan tot verkoop van het perceel gelegen aan de achterzijde van de tuin grenzend aan het perceel van Kerkstraat 42 te Ouderkerk aan de Amstel;
 • Een bodemonderzoek uit te voeren ten aanzien van bovengenoemd perceel.

Vaststellen Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021.

De Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2014 dient geactualiseerd te worden, onder andere in verband met de inzameling van de groente-, fruit- en tuinafvalfractie bij de hoogbouw en het samenvoegen van de fractie restafval en de fractie plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons tot één fractie. 
De raad wordt daarom voorgesteld de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vast te stellen. Als de raad daartoe besluit, wordt uw college voorgesteld het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen-verordening 2021 vast te stellen.

Besluit 

 1. De raad voor te stellen de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vast te stellen en de inwoners hierover te informeren. 
 2. Als de raad besluit de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vast te stellen, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vast te stellen.

Ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern en PlanMER vrijgeven voor inspraak.

In januari 2020 heeft het college de concept-structuurvisie DNK vrijgegeven voor participatie. Tevens is op basis van concept-structuurvisie DNK de procedure van de milieueffectrapportage (hierna: plan-m.e.r.) opgestart. In deze procedure worden de milieueffecten van de ontwikkeling van DNK inzichtelijk gemaakt. De input die is opgehaald in het participatietraject, waarvoor vanwege covid-19 extra tijd is uitgetrokken, en de resultaten van de plan-m.e.r. zijn inmiddels verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Na de verwerking van de opgehaalde participatie-input en onderzoeksresultaten vanuit het MER zijn de stukken breed uitgezet voor interne ambtelijke afstemming binnen Ouder-Amstel en DUO+. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met provincie, waterschap, stakeholders en met de grondeigenaren van De Nieuwe Kern. De volgende stap is het ter inzage leggen van de ontwerp-structuurvisie met het milieueffectrapport (hierna: MER), zodat eenieder in de gelegenheid gesteld wordt om zienswijzen in te dienen.

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern; 
 2. De ontwerp-structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende PlanMER vrij te geven voor inspraak; 
 3. Het PlanMER Structuurvisie DNK ter advisering aan de Commissie m.e.r. aan te bieden.

Huisvestingsverordening 2021 en 2022.

Gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland (RAP-regio) hebben samen met de woningcorporaties in de regio een beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling opgesteld. De gemeenteraad is op 4 maart 2021 akkoord gegaan met dit voorstel. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Daarom gaan naast inschrijfduur (wachten) ook actief zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing. 

Dit beleid moet verwerkt worden in een nieuwe Huisvestingsverordening, die nu aan de raad wordt voorgelegd. Daarnaast is het nodig de huidige Huisvestings-verordening 2020 op een aantal punten juridisch aan te passen, naar aanleiding van ervaringen met de verordening uit de praktijk.

Besluit

 1. Overgelegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden.

GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland: Jaarrekening 2020 en Begroting 2022.

Voor u liggen de Jaarstukken 2020 en de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). De jaarrekening en begroting van de GR OGZ hebben betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam. Met de jaarstukken 2020 legt de GR OGZ Amstelland verantwoording af over de in 2020 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2022 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 555.390,-.

Besluit

Jaarstukken 2020

 • Kennisnemen van de Jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) en van de verrekening van het resultaat 2020 voor Ouder-Amstel van min € 980,-;
 • De gemeenteraad in kennis stellen van de jaarstukken 2020 van de GR OGZ Amstelland. 

Begroting 2022 

 • Instemmen met de begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland, inclusief actualisatie 2021;
 • De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2022 van € 555.390,-.

Aanvragen Plan van Scholen 2022-2025.

Om in Nederland een school te kunnen stichten, moeten er verschillende stappen worden genomen. De eerste stap is een aanvraag bij de desbetreffende gemeente voor opneming op het zogenaamde Plan van nieuwe Scholen. Daarin geeft de gemeenteraad aan welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Stichting ZONOVA en Stichting Florente hebben een aanvraag ingediend voor opneming op het Plan van nieuwe Scholen voor de periode 2022 – 2025. De ASKO had ook een aanvraag ingediend, maar heeft deze ingetrokken omdat het schoolbestuur van rechtswege in aanmerking komt voor bekostiging van een school per 1 augustus 2023. 
De beoogde plaats van vestiging van de scholen betreft in alle gevallen De Nieuwe Kern. Op basis van de aangeleverde leerlingenprognoses en de relevante bepalingen uit de Wet op het Primair Onderwijs wordt de aanvraag van Stichting ZONOVA voor opname van een oecumenische basisschool afgewezen en wordt de aanvraag van Stichting Florente voor een openbare basisschool op het Plan van nieuwe Scholen 2022 – 2025 opgenomen.

Besluit

 • Het Plan van Scholen 2022-2025 vast te stellen, met daarin opgenomen:
  I.    Een openbare basisschool van stichting Florente in of nabij De Nieuwe Kern te starten per 1 augustus 2024;
  II.    Een oecumenische basisschool van ASKO-scholen in of nabij De Nieuwe kern te starten per 1 augustus 2023.
 • De aanvraag van stichting ZONOVA tot opname op het Plan van Scholen 2022-2025 af te wijzen.

GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis, CSG en Regioaanpak). Jaarstukken 2020, Actualisatie 2021 en Begroting 2022.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De GGD voert de taken uit waar de betrokken gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor zijn. Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de in 2020 uitgevoerde activiteiten. In de conceptbegroting 2022 wordt de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel geraamd op € 40.022,-.

Besluit

Jaarstukken 2020
•    Kennisnemen van de Jaarstukken 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) en instemmen met het toevoegen van het behaalde resultaat aan de algemene reserve;
•    De gemeenteraad in kennis stellen van de jaarstukken 2020 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. 

Actualisatie 2021

 • In te stemmen met de geactualiseerde begroting 2021 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage van 14.722,-;
 • De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de geactualiseerde begroting 2021 en akkoord te gaan met de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage van € 14.722,-. 

Begroting 2022

 • In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en de gemeentelijke bijdrage van Ouder-Amstel voor 2022 van € 40.022,-.
 • De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van Ouder-Amstel voor 2022 van € 40.022,-.

Voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

In september 2020 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel het tegengaan van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in het plangebied. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Het besluit is in werking getreden op 25 september 2020. Dit betekent dat op 26 september 2021 de bescherming daarvan komt te vervallen. Deze bescherming (aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan of beheerverordening. Gezien de fase waarin het coproductieproces met betrekking tot het Centrumplan zich bevindt is dit nog niet aan de orde. Tot die tijd is de enige mogelijkheid om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de gronden die in het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” de bestemmingen “Centrum” en “Maatschappelijk” hebben.

Besluit

De raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel zoals weergegeven op overgelegde situatietekening.

Renovatie brandweerkazerne Duivendrecht.

De overdracht van de brandweerkazerne Duivendrecht aan de Veiligheidsregio stond al enkele jaren gepland als gevolg van de regionalisering van de brandweer. Voordat deze doorgang kan hebben moet de kazerne eerst gerenoveerd worden. Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de kazerne en de locatie in het kader van het dekkingsplan. De uitkomsten van de onderzoeken en na overleg met de brandweer is gekozen voor een grondige renovatie waarbij achterstallig onderhoud wordt ingelopen en de kazerne weer geschikt gemaakt wordt om te voldoen aan de eisen van deze tijd en daarmee ook goed gepositioneerd wordt in het dekkingsplan. Daarnaast wordt het beheer van de kazerne Duivendrecht overgedragen aan de brandweer. De kosten van de financiering van de renovatie en onderhoud van de kazerne blijven voor rekening van de gemeente. Deze zullen worden toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage brandweer aan de Veiligheidsregio.

Besluit

Aan de raad voor te stellen:

 • De brandweerkazerne Duivendrecht aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over te dragen;
 • De grond in erfpacht aan de Veiligheidsregio uit te geven; 
 • De kosten van de renovatie € 81.439,00 toe te voegen aan de jaarlijkse bijdrage aan de brandweer (budgettair neutraal voor de gemeente);
 • De overige kosten (OZB, verzekering en waterschapsbelasting e.d.) op te nemen in de jaarlijkse bijdrage aan de brandweer (budgettair neutraal voor de gemeente).

Begroting AM-match 2022.

Jaarlijks dient door het bestuur van AM-match een programmaverantwoording en ontwerpbegroting te worden vastgesteld die, voorzien van een toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) aan de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden. Het bestuur van AM-match wordt gevormd door de vijf wethouders van de deelnemende gemeenten. De wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, Johan Rip, is voorzitter van dit bestuur. Wethouder Boomgaars heeft zitting in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) namens het college. De raad heeft vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting van AM-match.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

Memo gemeenteraad inzake aanstaande wijzigingen afvalinzameling.

Zoals is toegezegd door de portefeuillehouder wordt de gemeenteraad nog voor de zomer geïnformeerd over de voortgang van de aanstaande wijzigingen van de afvalinzameling. Dit met het doel om met de raad van gedachten te wisselen over de stand van zaken. Overgelegd treft u daarvoor een aantal stukken aan.

Besluit

De memo met overgelegde bijlagen aan de raad aan te bieden en met het college hierover van gedachten te wisselen.

Verbonden partijen: jaarrekening 2020 en begroting 2022.

De Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2020 en begroting 2022 aan de raad aangeboden. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

De raad voor te stellen:
Voor Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio en MRA:

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2020;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022;
 • De deelnemersbijdrage (indien van toepassing) te verwerken in de begroting 2022 van Ouder-Amstel Veiligheidsregio;
 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2020;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022;
 • De deelnemersbijdrage te verwerken in de begroting 2022 van Ouder-Amstel.

Voor de Veiligheidsregio voorts in te stemmen met:

 • Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2021-2024;
 • Het Beleidsplan 2021-2024;
 • De wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling;
 • Het ontwerpbesluit tot deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Voor Groengebied Amstelland:
 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2019;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021;
 • De deelnemersbijdrage te verwerken in de begroting 2021 van Ouder-Amstel;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020.

Wensen en opvattingen m.b.t. de MRA Verstedelijkingsstrategie

Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt in een samenwerking van het Rijk, de provincies en de deelnemende gemeenten een Verstedelijkingsstrategie opgesteld. Dit vormt het integrale ruimtelijke beleidskader voor de verdere ontwikkeling van de MRA in de periode tot 2030/2050. Het Rijk en de MRA zetten daarmee samen de koers uit voor de ontwikkeling van de metropoolregio op de middellange en lange termijn. In de strategie komen keuzes op het gebied van woningbouw, werklocaties, mobiliteit, landschap, energie, water en ecologie bij elkaar. Inmiddels is de tweede conceptversie gereed. Over deze versie wordt een officiële reactie aan de raden en staten gevraagd, in de vorm van schriftelijke wensen en opvattingen. Hierbij doen wij een voorstel voor deze schriftelijke reactie met wensen en opvattingen aan de MRA.

Besluit

 • In te stemmen met de overgelegde brief met Wensen en opvattingen t.a.v. het MRA Verstedelijkingsconcept versie 2;
 • De overgelegde brief en raadsvoorstel Wensen en opvattingen t.a.v. het MRA Verstedelijkingsconcept ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Centrumplan Schetsontwerp

In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het besluit genomen om vervolg te geven aan het coproductieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. De raad heeft gevraagd om de uitgangspunten uit het Bouwstenendocument Spijkers met Koppen te vertalen in een schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. Ook werd gevraagd om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen. 
In samenwerking met de coproductiegroep is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd en het Schetsontwerp gemaakt. Gelijktijdig is er parkeeronderzoek gedaan waarvan de resultaten in het Schetsontwerp zijn meegenomen. Het Schetsontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte gebaseerd op Spijkers met Koppen en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of schapenweitje voor de openbare ruimte betekent. De kosten voor het realiseren van het Schetsontwerp zijn geraamd en de mogelijke opbrengsten binnen het plan zijn deels inzichtelijk gemaakt. Aan de raad worden voorstellen gedaan om een vervolgstap te zetten in het proces van uitvoering van het Centrumplan en daartoe de nodige kaders te stellen, richtinggevende besluiten te nemen en de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.

Besluit 

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouders.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de vergadering van Stichting Erfgoed Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Raadsledenplatform Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft met een inwoner gewandeld.
 • Burgemeester Langenacker heeft (voor het eerst weer) fysiek een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Jansen een digitaal regiobezoek ontvangen van de voorzitter van de MRA (burgemeester Halsema) en de directeur MRA (de heer Reiding). Hierin werden de opgaven van de MRA en de bijdrage die Ouder-Amstel hieraan levert, besproken. Ook is er gesproken over de transitie van de MRA en de constructieve en betrokken bijdrage van onze gemeenteraad hieraan.
 • Burgemeester Langenacker is bij een 50-jarig bruidspaar op bezoek geweest in Duivendrecht.
 • De burgemeester was aanwezig bij de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.
 • De burgemeester was aanwezig bij het Fractievoorzittersoverleg.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethouderspreekuur een gesprek gehad met een inwoner over negatief advies van de welstand ten aanzien van dakbedekking.
 • Wethouder De Rijke heeft tijdens het wethouderspreekuur een gesprek gehad met een inwoner over handhaving woonboten in de Amstel. 
 • Wethouder De Reijke heeft de VNHG-bijeenkomst bijgewoond over “Ontwikkeling gemeentefinanciën”. 
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met de familie Meering over de ontwikkelingen Rijksstraatweg.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met het nieuwe bestuur van De Amstelbocht over het stoppen van horeca bij de ijsbaan.
 • Wethouder Korrel heeft een gesprek gevoerd met een aantal klankbordgroep leden en extern procesadviseur over advies proces Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft tijdens het wethouderspreekuur gesproken met een bezorgde inwoner.
 • Wethouder Korrel heeft gesproken met extern adviseur over het Rabobankpand.
 • Wethouder Korrel heeft persmoment gehouden over verkoop Zonnebloemloterij.
 • Wethouder Korrel heeft overleg met klankbordgroep Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft gesproken met projectleider en programmamanager Verkeersveiligheid en verkeerscampagnes, over onder andere de wielrenaanpak 
 • Wethouder Korrel heeft de fysieke en digitale informatiebijeenkomsten met de klankbordgroep over het Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de informatieavond over de RES voor de gehele gemeente.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek met een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein over de fysieke toegankelijkheid in Duivendrecht.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een bestuurlijk overleg georganiseerd door de provincie Noord-Holland over de aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte in de MRA. 
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de stuurgroep Transitievisie Warmte met de wethouders uit Diemen en Uithoorn.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gevoerd met de initiatiefnemers van het transformatieproject Dialogue aan de Wenckebachweg over de voortgang van het project.
 • Wethouder Boomgaars heeft een ochtend meegelopen met de handhavers in Ouder-Amstel om zich een beter beeld te vormen over het handhaven op afval en bij plaatsingen.
 • Wethouder Jansen heeft diverse besprekingen gehad met betrekking tot het Centrumplan, onder andere met de Klankbordgroep en een externe adviseur over het Rabobankgebouw.
 • Wethouder Jansen heeft een Taal voor Thuis training van Coherente digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan basisschool ‘t Kofschip.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 mei 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker