b&w besluitenlijst 16 november 2021

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door:
De heer S. Donkelaar, mevrouw M. Bohan, de heer E. Kling en de heer J. Coeleveld.

Project in het college: Passantenopvang. 

Project in het college: Compensatiemaatregelen Diftar. 

Instellen gemeentelijke adviescommissie Ouder-Amstel 2022. 

De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ter continuering van de advisering moet de gemeente vóór het inwerking treden van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen. Door de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie nu vast te stellen, wordt een goede overgang gegarandeerd. De raad wordt daarom verzocht de verordening op de gemeentelijke adviescommissie vast te stellen.

Besluit 

De verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ouder-Amstel 2022 vast te stellen.

Vaststellen controleprotocol 2021 en normenkader 2021.

Voor de accountantscontrole over het jaar 2021 moet het controleprotocol worden vastgesteld door de raad. In dit controleprotocol worden naast de reikwijdte van de accountantscontrole met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk minimum en wordt het normenkader geactualiseerd. Het controleprotocol en normenkader worden, conform de controleverordening, jaarlijks door de raad vastgesteld. 

Besluit 

 1. Het controleprotocol 2021 en normenkader 2021 van de Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.
 2. Het controleprotocol 2021 en normenkader 2021 van de gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen, zoals opgenomen in raadsvoorstel en raadsbesluit nummer 2021/74.

Toekenning Wob verzoek het project “Gezellenhuis”.

Er is op 7 juli 2021 een Wob verzoek binnen gekomen. In dit Wob verzoek is gevraagd om het volgende:

 • Alle informatie, besluitvorming, afspraken en overige communicatie te krijgen die er is geweest tussen de belanghebbende: Gemeente Ouder-Amstel, Urbanus kerk/parochie, de heer G, het bedrijf Kek!Bier en de heren van W over het gehele proces dat heeft geleid tot de voorgenomen verkoop van het Gezellenhuis.
 • Welke alternatieven exploitatie mogelijkheden zijn besproken en op welke grond de huidige keuze tot stand is gekomen.
 • De toezeggingen dan wel inspanningsverplichtingen die zijn aangegaan door de wethouder of de gemeente om te komen tot een wijziging in het bestemmingsplan rondom het gezellenhuis voorafgaand aan deze verkoop.
 • Alle communicatie, notities, aantekeningen, whats app, documenten etc. omtrent dit onderwerp vanaf Januari 2020 tot op heden tegemoet.

Bij dit project zijn er een aantal derde belanghebbenden betrokken. Aan hen is gevraagd een zienswijze in te dienen. Belanghebbenden zagen geen reden tot het indienen van een zienswijze.

Besluit 

 • Het Wob verzoek toe te kennen;
 • Het besluit en de geanonimiseerde documenten toe te sturen aan de verzoeker.

Handreiking participatie Omgevingswet Ouder-Amstel 2021.

In de Handreiking participatie Ouder-Amstel 2021 (overgelegde bijlage 1) wordt overzichtelijk weergegeven wat de ambities zijn over participatie en welke afspraken er met elkaar gemaakt moeten worden bij het initiëren van een initiatief dat met ruimtelijke ordening te maken heeft.

Besluit 

In te stemmen met de handreiking Participatie Ouder-Amstel en deze ter vaststelling aan de raad voor te leggen middels raadsbesluit nummer 80 d.d. 23-12-2021.

Definitieve samenwerkingsafspraken MRA.

Het huidige convenant waarin de samenwerking binnen de MRA geregeld is wordt vervangen door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het concept daarvoor is tot stand gekomen na diverse consultatierondes langs bestuurders, raden en staten. Colleges, raden en staten zijn in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen naar voren te brengen op de concept samenwerkingsafspraken. Op basis van alle ingekomen input is het document door de MRA aangepast en ligt nu voor ter vaststelling door het college. 

Besluit 

 1. De definitieve samenwerkingsafspraken van de MRA dd. 15 oktober 2021 vast te stellen.
 2. De definitieve samenwerkingsafspraken toe te voegen aan het postoverzicht van de raad middels overgelegd memo.

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel.

Met de Ruimtelijk-economische visie is in 2017 op grote lijnen de basis gelegd voor de transformatie van het Amstel Businesspark Zuid naar gemengd gebied Werkstad OverAmstel. In 2019 is deze visie uitgewerkt in concrete spelregels in de “Richtlijnen voor ontwikkeling”. Als derde stuk in het drieluik van het ruimtelijk beleid is nu een ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte beschreven. Op pagina 10 van het plan worden de toetsingscriteria van het stuk samengevat. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan is ter inzage gelegd volgens de gemeentelijke inspraakverordening. Tijdens de inspraakperiode zijn zienswijzen ontvangen welke verwerkt zijn in een Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn aanpassingen doorgevoerd in het Beeldkwaliteitsplan. 

Besluit 

In te stemmen met de Nota van Beantwoording d.d. 9 november 2021 en het Beeldkwaliteitsplan OverAmstel, d.d. november 2021 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2021/69 d.d. 16 november 2021.

2e Burap en 4e Nbr 2021 Ouder-Amstel 2021-76.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2021. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting inclusief 1e aanpassing begroting 2021 was voor 2021 € 332.000. In de 1e burap 2021 zijn voorstellen opgenomen voor een negatief totaalbedrag van € 1.342.000, in deze 2e burap 2021 zijn voorstellen opgenomen voor een positief totaalbedrag van € 739.000 welke leidt tot een tekort over 2021 van € 272.000. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tevens zijn er overhevelingen naar 2022 opgenomen en is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2021 en reserves 2021 ter vaststelling opgenomen.

Besluit 

 • De bijgevoegde wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
 • Aan de raad de wijziging van de programmabegroting 2021 ter vaststelling op 23 december 2021, voor te leggen.

Concept Regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland.

Vanaf 1 januari 2022 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de inwoners die vanaf die datum instromen in Beschermd Wonen. In juni 2021 hebben de colleges van de Amstelland gemeenten ingestemd met de uitgangspunten van het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland maar ook met de noodzaak van een opstellen van een regionale vertaling van het Beleidsprogramma in een Regioplan voor de Amstelland gemeenten. In overgelegde concept Regioplan is opgenomen wat we de komende jaren gaan doen en uitwerken in de Amstelland gemeenten. Binnen Amstelland zijn we intensief gaan samenwerken voor wat betreft de voorbereiding op doordecentralisatie MOBW en de opvang en begeleiding van economisch dak- en thuislozen vanuit de Blokhuismiddelen. We blijven dan ook nauw samenwerken op deze onderwerpen. Vanuit deze samenwerking kunnen we ons de komende jaren gaan voorbereiden op de nieuwe taken en tot die tijd de uitvoering van MOBW aan Amsterdam overlaten. Het concept Regioplan ligt nu ter instemming voor aan de colleges van alle Amstelland gemeenten zodat het adviestraject voor de clientadviesraden kan starten en deze adviezen kunnen worden meegenomen in de definitieve vaststelling van het Regioplan in december 2021. Dit betekent ook dat opmerkingen en aanvullingen vanuit de colleges van de Amstelland gemeenten nog kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het definitieve Regioplan.

Besluit 

 1. Het concept Regioplan Beschermd Wonen en Dak- en thuisloosheid Amstel-land (hierna te noemen: Regioplan) in concept vast te stellen. 
 2. De Adviesraad Sociaal Domein advies te vragen op dit concept regioplan. 
 3. Kennis te nemen van het adviesrapport van doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen van CQ Projectmanagement.

Verordeningen en tarieven leges, heffingen en belastingen 2022.

Jaarlijks stelt de Raad de belastingverordeningen vast en de daarin opgenomen tarieven. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in de begroting 2022. Conform de begroting 2022 is de index 1,4%, voor leges 1,2%. Hierbij worden de verordeningen, de tarieven en de compensatieregelingen voor afval die voor 2022 gaan gelden, ter vaststelling aan u voorgelegd.

Besluit 

Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2022 legt u de basis voor het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de
Gemeentewet. Waarmee de beoogde leges- en belastingopbrengsten, zoals vermeld in de begroting 2022, worden gerealiseerd.

 1. Legesverordening 2022 met tarieventabel vast te stellen. 
 2. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2022 vast te stellen.
 3. Verordening Roerende-ruimtebelastingen 2022 vast te stellen.
 4. Verordening Rioolheffing 2022 vast te stellen.
 5. Verordening Reinigingsheffingen 2022 met tarieventabel en het memo met de compensatieregelingen voor minima, voor zwerfafvalrapers en voor inwoners met incontinentiemateriaal vast te stellen.
 6. Verordening Hondenbelasting 2022 vast te stellen.
 7. Verordening Begraafplaatsrechten 2022 met tarieventabel vast te stellen.
 8. Verordening Forensenbelasting 2022 vast te stellen.
 9. Verordening Toeristenbelasting 2022 vast te stellen.

Vergoeding onderhoud gymzaal De Pionier te Duivendrecht.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van planmatig onderhoud aan gymzalen die eigendom zijn van een schoolbestuur voor speciaal onderwijs. In de periode 2015 – 2020 heeft het schoolbestuur het planmatig onderhoud zelf bekostigd en hiervoor géén vergoeding van de gemeente ontvangen. Daarom wordt voorgesteld het schoolbestuur voor de genoemde periode te compenseren met een eenmalig bedrag van € 44.160,-. Voor het jaar 2021 en de jaren die volgen ontvangt het schoolbestuur een toeslag op de zogenaamde klokurenvergoeding.

Besluit 

 1. Stichting LevveL PI-scholen eenmalig te compenseren met een bedrag van € 44.160,- voor de bekostiging van het planmatig onderhoud aan gymzaal De Pionier in de periode 2015 – 2020.
 2. De jaarlijkse klokuurvergoeding aan Stichting LevveL PI-scholen vanaf 2021 op te hogen met een toeslag van € 17,38 per m2 bvo voor het planmatig onderhoud aan gymzaal De Pionier.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was samen met wethouder Jansen aanwezig bij een bewonersavond Venserpark.
 • Burgemeester Langenacker heeft een avond voor de afdelingsbesturen van de politieke partijen georganiseerd. Tijdens deze avond zijn ze geïnformeerd over de procedures waar ze mee te maken hebben om de verkiezingen goed te laten verlopen.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgmeester Langenacker was aanwezig bij een Webinar van dr. A.J. Kruiter over Publieke waarden georganiseer door het NGB.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Bac GHOR.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de digitale Roadtour georganiseerd door het ministerie van BiZa over bestuurlijke integriteit.
 • Wethouder Korrel heeft het AM Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Het college heeft werkbezoek gebracht Amstelschool en het Kofschip.
 • Wethouder Korrel heeft met raadslid Marten Hilbrands de dukdalf bij de rotonde Jacob van Ruisdaelweg verwijderd.
 • Wethouder Korrel heeft de informatiebijeenkomst Prettig Langer Thuis bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een kwartaaloverleg gevoerd met de BIZ Ouderkerk en de Ondernemersvereniging Ouder-Amstel.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het Ondernemersevent van de OVOA.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de vergadering van de commissie Europa en Internationaal van de VNG.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met de provincie Noord-Holland over aardwarmte.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met de regiodirecteur van KPN over de aanleg van glasvezel in de gemeente.
 • Wethouder Boomgaars heef meegedaan aan een crisisoefening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Wethouder Jansen was met burgemeester aanwezig bij een bewonersavond Venserpark.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij het monumentencongres. 

Ouderkerk aan de Amstel, 17 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker