b&w besluitenlijst 16 maart 2021

Aanwezig digitaal:

  • J. Langenacker, burgemeester
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • W. Jansen, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering werd (digitaal) bijgewoond door de heer S. van Donkelaar

Project in het college: DNK (De Nieuwe Kern)

Verzoek om een omgevingsvergunning te verlenen voor het vernieuwen van het dak Rondehoep West 56 A

De eigenaar van de woning wil een aanvraag om omgevingsvergunning indienen voor het vernieuwen van het dak van de woning op het perceeladres Rondehoep West 56A te Ouderkerk aan de Amstel. Op 27 juli 2020 en 24 augustus 2020 en 21 september 2020 en 9 maart 2020 is het bouwplan voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie heeft naar aanleiding van haar bevindingen een negatief advies uitgebracht van het bouwplan. De commissie is van mening en stuurt aan op de kwetsbaarheid van de locatie. Zinken felsdaken voldoen niet aan de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota en dienen hier in principe zo min mogelijk te worden toegepast, Zij heeft om deze reden moeite met het voorliggende plan. Zinken daken zijn in de omgeving wel eerder toegepast echter op bouwwerken waarbij de commissie op grond van het ontwerp de mogelijkheid heeft gehad af te wijken van de geldende welstandscriteria. Bij het voorliggende plan betreft het een zichtbare locatie, maar daarnaast ook een renovatie van een bestaand pand met een traditioneel ontwerp. Hier is het moderne felsdak niet passend bij de architectuur. Ze ziet in dit geval op grond van het ontwerp geen reden af te wijken van de welstandscriteria. De commissie acht de argumentatie dat het pannendak niet bestand is tegen harde wind onvoldoende en handhaaft daarom haar advies. De reden om contrair te gaan en dit voor te leggen is omdat er een meningsverschil is het bouwplan is namelijk een aantal malen voorgelegd terwijl de eigenaar van het pand wil verduurzamen en het laatste onderdeel van zijn verduurzamingsplan is het vernieuwen van het dak door het toepassen van isolatie en een moderne felsdak en de eigenaar aan geeft dat de huidige dakpannen niet stormvast zijn en dat de woning heeft te lijden onder de klimatologische omstandigheden met recent nog extreme weer. De huidige dakpannen zijn volgens de eigenaar niet de oplossing.

Besluit

Op basis van de aangeleverde onderbouwing ziet het college geen grond om contrair te gaan. Afgewezen.

Kadernota Duo+ 2022

In de kadernota 2022 Duo+ worden de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten opgenomen ter uitwerking in de begroting 2022 Duo+. De kadernota schept de kaders voor het opbouwen van een realistische meerjarenbegroting 2022-2025 Duo+.

Besluit

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te brengen. 
  2. De kadernota 2022 van Duo+ te betrekken bij het opstellen van de Kadernota 2022 en begroting 2022 van Gemeente Ouder-Amstel.

1e Nieuwsbrief 2021 gemeente Ouder-Amstel

In deze 1e Nieuwsbrief wordt u onder meer geïnformeerd over de voortgang van verschillende zaken en projecten.

Besluit

  1. In te stemmen met de 1e Nieuwsbrief 2021 gemeente Ouder-Amstel;
  2. De 1e Nieuwsbrief aan de raad aan te bieden.

Het voortzetten van de procedure voor een klein bestemmingsplan op Molenpad 2

Na een proefproject met tijdelijke horeca & recreatie op locatie Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel, de ijsbaan, ligt er de wens om reguliere horeca op de locatie mogelijk te maken. Om dit te kunnen realiseren is een wijziging van de bestemming nodig. Het voornemen is om dit middels een postzegelbestemmingsplan te doen.

Besluit

De raad een voorstel voor te leggen waarin de raad wordt gevraagd een stand-punt in te nemen over de voortzetting van de procedure voor een klein bestemmingsplan voor Molenpad 2.

Uitgangspunten en doelen communicatie, Communicatiebeleidsplan 2021-2022 en Communicatie uitvoeringsplan 2021-2022 Gemeente Ouder-Amstel

De raad heeft begin 2020 besloten tot het opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan. Middels workshops is een diversiteit aan deelnemers betrokken bij het opstellen “Uitgangspunten en doelen communicatie” welke geleid hebben tot het communicatiebeleidsplan dat nu, samen met het communicatie uitvoeringsplan, voorligt ter vaststelling.

Besluit

Het communicatiebeleidsplan 2021-2022 en communicatie uitvoeringsplan 2021-2022 van Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen.

Verlengen pachtovereenkomst

Het verlengen van een pachtovereenkomst voor vijf jaar van een perceel ter hoogte van de Burgemeester Stramanweg en Korte Dwarsweg te Ouderkerk aan de Amstel ten behoeve van agrarische doeleinden.

Besluit

De pachtovereenkomst met betrekking tot het perceel ter hoogte van de Burgemeester Stramanweg en Korte Dwarsweg te Ouderkerk aan de Amstel met vijf jaar te verlengen.

Medewerking college transformatie van d’ Oude School te Duivendrecht naar woning(en)

De gemeente Ouder-Amstel is eigenaar van het Schoolgebouw d’ Oude School te Duivendrecht. Dit gebouw is niet meer in gebruik als school, maar wordt verhuurd als atelier. De gemeente is voornemens d’ Oude School ter verkoop aan te bieden. De gemeenteraad heeft op 17 december jl. besloten dat het gemeentelijk monument behouden blijft, maar transformatie naar maximaal vier woningen mogelijk moet worden gemaakt.

Besluit

In principe medewerking te verlenen aan de transformatie van d’ Oude School te Duivendrecht naar woning(en), onder voorwaarde dat aangetoond wordt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Vestigen zakelijk recht voor rioolpersleiding

De riolering van de woningbouw ontwikkeling op Amsteleiland gemeente Amstelveen wordt aangesloten op de gemeentelijke rioolpersleiding van gemeente Ouder-Amstel langs de Rondehoep West. Om deze aansluiting te kunnen realiseren moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd op particulier terrein. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren en de ligging juridisch vast te leggen wordt geadviseerd om een zakelijk recht te vestigen.

Besluit

In te stemmen met het voorstel om een zakelijk recht te vestigen op rioolpersleidingen ter hoogte van Rondehoep West te Ouderkerk aan de Amstel door het sluiten van een drie partijen overeenkomst in combinatie met gemeente Amsterdam als eigenaar van Stichting Waternet "drinkwater".

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft een RBT-overleg bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
•    Burgemeester heeft overleg gevoerd met de wijkagenten van Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel over allerhande thema’s.
•    Burgemeester heeft live een bezoek gebracht aan het stembureau in Duivendrecht bij het briefstemmen.
•    Burgemeester heeft digitaal een Amstellanddriehoek bijgewoond in het kader van Aanpak Ondermijning.
•    Burgemeester heeft digitaal deelgenomen aan een burgemeesters intervisie.
•    Burgemeester heeft digitaal een overleg BAC GHOR bijgewoond, een landelijk overleg waar alle burgemeesters van de veiligheidsregio’s met Portefeuille GHOR (De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zijn aangesloten.
•    Het college heeft de installatie van Marian van der Weele als burgemeester van de gemeente Waterland digitaal bijgewoond.
•    Burgemeester heeft live een veldbezoek gebracht aan de Ronde Hoep met de de directeur van Landschap Noord-Holland, gebiedsmanager en boswachter.
•    Burgemeester heeft live de heimiddag bestuur VRAA bijgewoond met burgemeesters en brandweerleiding.
•    Burgemeester heeft digitaal een gesprek gevoerd over samenwerking NOVI gebied Groene Hart.
•    Burgemeester en wethouder De Reijke hebben het stembureau bezocht in het gemeentehuis waar op 15 maart al gestemd mocht worden.
•    Wethouder De Reijke heeft digitaal het AM Portefeuillehoudersoverleg Ruimte bijgewoond over de planning verstedelingsstrategie.
•    Wethouders Korrel en De Reijke hebben samen het GVO (Gemeentelijk vrijwilligers overleg Ouderen) bijgewoond.
•    Wethouder De Reijke heeft samen met collega AM Wethouders digitaal een overleg Ruimtelijke Ordening met gedeputeerde bijgewoond. 
•    Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd met BMC over financiële gevolgen groei van de gemeente.
•    Wethouder De Reijke heeft digitaal een gesprek gevoerd met de voorzitter CTO over een op te zetten actie voor de club.
•    Wethouder Korrel heeft digitaal een bestuurlijk overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over het project Verbreding A9.   
•    Wethouder Korrel en Wethouder Jansen hebben digitaal de Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond, het schetsontwerp van Delva werd gedeeld en besproken.
•    Wethouder Korrel heeft zitting genomen op het stembureau voor het briefstemmen.
•    Wethouder Korrel heeft live de aftrap Verbreding A9 in aanwezigheid van de minister, collega wethouder van Amstelveen en Rijkswaterstaat in de ANNA-kerk te Amstelveen bijgewoond. 
•    Wethouder Korrel heeft digitaal het collegiaal overleg met de Welstandscommissie bijgewoond op het concept schetsontwerp Centrumplan te delen.
•    Wethouder Boomgaars heeft digitaal het AM Portefeuillehoudersoverleg Economie over Corona bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars is digitaal aanwezig geweest bij de vergadering van de Nederlandse delegatie naar de Raad van Europa namens de VNG.
•    Wethouder Boomgaars is digitaal aanwezig geweest bij de digitale collectieve inkoopactie zonnepanelen voor inwoners van Ouder-Amstel.
•    Wethouder Boomgaars heeft digitaal de bestuursvergadering van AM Match bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met Coherente over invoering diftar.
•    Wethouder Boomgaars heeft digitaal de stuurgroep XXL voor de Regionale Energie Strategie bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met collega wethouders van omliggende gemeenten over invoer van diftar en de situatie op de gemeentegrenzen.
•    Wethouder Jansen heeft digitale inwerksessies bijgewoond.
•    Wethouder Jansen heeft een groot aantal digitale kennismakingsgesprekken gevoerd.
•    Wethouder Jansen heeft digitaal overleg gehad met de Parochie.
•    Wethouder Jansen heeft digitaal kennisgemaakt met twee wethouders van de gemeente Amsterdam.
    

Ouderkerk aan de Amstel, 17 maart 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud, de burgemeester, J. Langenacker