b&w besluitenlijst 16 februari 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door mevrouw J. Hamberg, de heer S. van Donkelaar, de heer F. de Haes

PROJECT IN HET COLLEGE: Mobiliteitsprogramma Zuidoost flank. 

Vaststellen bestemmingsplan Smart Mobility Hub.

Het bestemmingsplan “Smart Mobility Hub” heeft betrekking op het vestigen van een multifunctioneel gebouw met als primaire functies parkeren en sport. De grote programmaonderdelen die middels het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt zijn een parkeergarage voor ca 2.400 autoparkeerplaatsen, een sporthal, een sportdak met daarop sportvelden en een clubaccommodatie. In het zuidelijke deel van het gebouw wordt het mogelijk gemaakt om een kantorenprogramma te realiseren. In de plint van het gebouw worden maatschappelijke voorzieningen mogelijk gemaakt, met detailhandel, dienstverlening en horeca. Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Strandvliet (1970), is het noodzakelijk om voor het projectgebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen waarin de toekomstige ontwikkelingen van de Smart Mobility Hub (hierna: SMH) toegestaan worden. Het planvoornemen is in lijn met de concept-structuurvisie voor De Nieuwe Kern (vrijgegeven voor participatie door college van B&W op 29 januari 2020). Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken heeft van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage gelegen. Binnen genoemde termijn heeft eenieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Er zijn in totaal drie zienswijzen ingebracht. De ingediende zienswijzen hadden voornamelijk betrekking op de noordoostelijke hoek van het bestemmingsplan. 

De ingediende zienswijzen gaven aanleiding om het bestemmingsplan op bepaalde punten aan te passen, waardoor de bestaande elementen in de noordoostelijke hoek van het plangebied niet meer beïnvloed worden door de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub. Hiervoor is zowel de plangrens aangepast (plangebied is kleiner geworden) alsook het bouwvlak (is ook kleiner geworden). Met de grondeigenaar/initiatiefnemer (gemeente Amsterdam) is een anterieure overeenkomst gesloten, waarmee het volledige kostenverhaal is geregeld. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan het bestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’ en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 • In te stemmen met het Bestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’.
 • De gemeenteraad te vragen het Bestemmingsplan ‘Smart Mobility Hub’ gewijzigd vast te stellen.

Definitief ontwerp groot onderhoud Koninginnenbuurt.

Bij besluit van 7 juli 2020 heeft u ingestemd met het Voorlopig Ontwerp (VO) voor project groot onderhoud Koninginnenbuurt te Ouderkerk aan de Amstel. Van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus 2020 is het VO van de Koninginnenbuurt tijdens inloopsessies gepresenteerd aan de bewoners en overige belanghebbenden. Op het ontwerp zijn 133 reacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties is het ontwerp aangepast. Geadviseerd wordt het aangepaste ontwerp definitief vast te stellen. Voor projectinhoudelijke informatie (aanleiding en doelstelling), wordt verwezen naar het collegevoorstel van 7 juli 2020 dat als bijlage is toegevoegd.

Besluit

 1. Het Definitief Ontwerp groot onderhoud Koninginnebuurt vast te stellen.
 2. In te stemmen met de brief aan bewoner Prinses Margrietlaan als reactie op ingekomen brief.
 3. In te stemmen met het meenemen van de jaarlijkse kosten ad € 1.000,-vanaf 2023 in jaarlijkse   van de beheerplannen voor de kadernota 2022.
 4. In te stemmen met de coulanceregeling ten aanzien van leveren zand/grond en verwijderen beplanting op erfgrens.

Behuizing Gft-containers gestapelde bouw.

Voorgesteld wordt om aan de raad budget te vragen voor een extra investering ad € 100.000 in behuizingen voor Gft-containers bij de gestapelde bouw en de kapitaallasten van deze investering te dekken uit de afvalstoffenheffing vanaf 2022.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen: 

 1. Budget voor een extra investering ad € 100.000 in behuizingen voor Gft-containers bij de hoogbouw. 
 2. De kapitaallasten van deze investering te dekken uit de afvalstoffenheffing vanaf 2022.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een RBT en RBO overleg bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
 • Burgemeester heeft als toehoorder deelgenomen aan de evaluatie coproductieproces Centrumplan.
 • Burgemeester, wethouder Van der Weele hebben digitale sessies van het Festival van het Bestuur bijgewoond.
 • Burgemeester heeft digitaal de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG bijgewoond en heeft namens Ouder-Amstel gestemd.
 • Burgemeester heeft een digitaal overleg van het AB Omgevingsdienst bijgewoond.
 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben digitaal een bijeenkomst Regiegroep AM bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft live een bezoek gebracht aan Verkeersschool Nelen.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal een overleg gevoerd met het bestuur van Beth Haim en met de voorzitter van Museum Amstelland.
 • Wethouder Van der Weele heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG digitaal beluisterd.
 • Wethouder Van der Weele heeft samen met wethouders DUO+ en Amsterdam digitaal de Aftrap samenwerking ketenpartners Segment C Jeugdhulp bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft overleg gevoerd met betrokken partijen inzake Bomenkap Hoger Einde.
 • Wethouder Korrel heeft RTV Noord-Holland te woord gestaan inzake de bomenkap.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer Vervoer AM voorgezeten.
 • Wethouder Korrel heeft de evaluatie van de werkgroep Evaluatie uit Kern groep Coproductie Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg VRA digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een overleg met team Stedenbouw/OR Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft als toehoorder de bijeenkomst regiegroep AM bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heef digitaal de commissie Participatie, Schulden en Integratie van de VNG bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een kwartaaloverleg BIZ en OVOA voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuilleoverleg AM Ruimte digitaal bijgewoond.
 • Gemeentesecretaris heeft het penningmeesterschap van het Algemeen Bestuur van de Stichting Rijk aanvaard.

Ouderkerk aan de Amstel, 17 februari 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker