b&w besluitenlijst 15 juni 2021

Aanwezig (digitaal):

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw N. Kosterman

Project in het college: Werkinstructie proces raadsstukken

Aanpak beschermd wonen, dak- en thuisloosheid.

Sinds de decentralisatie van Wmo-taken in 2015 zijn de taken Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) belegd bij centrumgemeente Amsterdam. Vanaf 1 januari 2022 zijn lokale gemeenten deels zelf verantwoordelijk voor Beschermd Wonen taken (doordecentralisatie). Aan de datum van doordecentralisatie van de taken rondom Maatschappelijke Opvang (MO) is landelijk nog geen datum verbonden. Regionaal is het voornemen uitgesproken om de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang (MO) gelijk op te laten lopen met de decentralisatie van BW. Regio Amstelland zal als gevolg van de doordecentralisatie van MOBW zelf een groeiend aandeel gaan leveren in de preventie, opvang en uitstroom rondom dakloosheid en beschermd wonen. Voor de opzet en uitvoering van deze lokale taken in 2020 en 2021 hebben de Amstelland gemeenten middelen ontvangen (de zogenaamde Blokhuismiddelen) van het Rijk. Ook zijn vanuit het Rijk impulsmiddelen (door regio als projectleidersgelden benoemd) beschikbaar gesteld om hieraan projectmatig uitvoering en sturing te kunnen geven. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het uitgangspunt ‘regionaal in Amsterdam-Amstelland wat moet, sub-regionaal in Amstelland waar nodig en lokaal wat kan’. De middelen worden gezamenlijk ingezet voor het realiseren van passantenplekken in de Amstelland regio waarbij Gemeente Amstelveen penvoerder is voor de gezamenlijke besteding van de projectleidersgelden en de Blokhuismiddelen.

Besluit

In te stemmen met:

 • Het uitgangspunt: ‘regionaal in Amsterdam-Amstelland wat moet, sub-regionaal in Amstelland waar nodig en lokaal wat kan’ voor de doordecentralisatie beschermd wonen.
 • Het binnen de gemeenten in Amstelland zoeken van locaties die geschikt zijn voor tijdelijke woonplekken voor economisch daklozen en deze vervolgens te realiseren met de middelen die vanuit het Landelijk Plan van Aanpak Dak- en Thuisloosheid via Amsterdam voor de regio Amstelland beschikbaar zijn gesteld waarbij gemeente Amstelveen penvoerder is voor de besteden van deze regionale middelen;
 • Het verwerken van bovenstaande punten in een Regioplan Amstelland dat samen met het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland in december aan de vijf gemeenteraden ter besluitvorming zal worden voorgelegd; - de inzet van de projectleidersgelden van Ouder-Amstel zijnde € 49.000 ten behoeve van de Amstelland regio. Gemeente Amstelveen is penvoerder van deze regionale middelen. Deze middelen zullen in ieder geval worden besteed aan een woonzorganalyse, advies over organisatievorm en ambtelijke regionale capaciteit;
 • De gemeenteraad te informeren middels overgelegde raadsbrief.

Plan van aanpak Ondermijning.

De laatste jaren is er landelijk, regionaal en gemeentelijk meer aandacht gekomen voor de aanpak voor ondermijnende criminaliteit. Het belangrijkste onderdeel in de aanpak is het opleggen van barrières om criminaliteit te voorkomen of doorbreken. Er zijn reeds vele samenwerkingen en projecten opgestart, en dit plan van aanpak beschrijft deze ook. Daarnaast geeft het een inzicht in de acties die gepland staan voor de komende periode op basis van drie doelstellingen inclusief de budgetten en capaciteit.

Besluit

In te stemmen met het plan van aanpak ondermijning, met onder meer: 

 • De aandachtspunten en -gebieden voor de gemeente Ouder-Amstel;
 • Vergroten van bewustwording & basis op orde;
 • Gebiedsgerichte aanpak & versterken bestuurlijke instrumenten;
 • Inzet op het gebied van preventie.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 in verband met de aanpak van overlast in de openbare ruimte.

Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 te wijzigen door toevoeging van een tweetal artikelen. Deze artikelen vormen een toevoeging op het bestaande pakket aan verboden en maatregelen in het bestrijden van overlastgevende gedrag en stellen de burgemeester, de politie en gemeentelijke handhavers in staat gerichter, effectiever en meer proportioneel op te treden tegen overlastgevende gedragen in de openbare ruimte.

Besluit

 1. In te stemmen met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2019 conform bijgaande concept-wijzigingsverordening.
 2. Overgelegd concept-wijzigingsverordening, inclusief raadsvoorstel, ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de Duo+ bestuursvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Dagelijks Bestuur Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een extra overleg ingepland om de openbare Orde en Veiligheid van de Ouderkerkerplas met de betrokken partijen (politie, handhaving Groengebied en onze Boa’s) te bespreken.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met haar communicatieadviseur een mediatraining voor crisissituaties gedaan.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een MRA-bijeenkomst over Toerisme en Recreatie.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een muziekuitvoering van het Uriel Ensemble in de Amstelkerk.
 • Burgemeester Langenacker was samen met wethouder de Reijke bij een gesprek met de kerngroep van de Ronde Hoep (een vertegenwoordiging van boeren uit het gebied) om te spreken over de gebiedsvisie Ronde Hoep.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met wethouder Korrel het GVO (gezamenlijk vrijwilligersoverleg) bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de regionale subgroep preventie Voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke heeft het portefeuillehouders overleg AM Ruimte bijgewoond ter bespreking van de AM-reactie op de verstedelijkings-strategie.
 • Wethouder Korrel heeft met het team Parkeren Centrumplan overleg gevoerd.
 • Wethouder Boomgaars is als lid van de commissie Europa en Internationaal betrokken geweest bij overleggen in voorbereiding op de Plenaire sessie van het Congres van Lokale en Regionale overheden bij de Raad van Europa.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het Portefeuillehoudersoverleg Economie in de AM-regio.
 • Wethouder Boomgaars heeft een overleg gehad met een afvaardiging van de huurdersvereniging Eigen Haard over de invoering van Diftar.
 • Wethouder Jansen heeft het Toeristisch Platform voorgezeten.
 • Wethouder Jansen heeft een bijeenkomst van de Kopgroep wethouders voor Kindcentra bijgewoond over inclusief onderwijs.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan basisscholen De Grote Beer en de A. Bekemaschool in Duivendrecht.

Ouderkerk aan de Amstel, 16 juni 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker