b&w besluitenlijst 14 september 2021

Aanwezig (digitaal):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris


Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Bohan. 

Project in het college: Ontwikkelingen MOBW/economische daklozen.

Anterieure overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Toekomst- Fase 1, Ajax 

Ajax is voornemens het huidige trainingscomplex opnieuw in te richten. Hierdoor worden oude gebouwen vervangen en kan het complex efficiënter ingedeeld worden, waardoor ruimte ontstaat voor een extra voetbalveld. Voordat gestart kan worden met de herinrichting moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden aangezien het huidige bestemmingsplan een dergelijke ontwikkeling niet mogelijk maakt. Om de belangen van de gemeente vast te leggen, wordt voorgesteld een anterieure overeenkomst te ondertekenen voordat de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. De anterieure overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan zijn conform planvorming van De Nieuwe Kern op elkaar afgestemd.

Besluit 

 • De anterieure overeenkomst De Huidige Toekomst, Fase 1 met Ajax aan te gaan; 
 • De burgemeester besluit Wethouder W. Jansen te machtigen ten behoeve van de ondertekening van de overeenkomst namens de gemeente Ouder-Amstel; 
 • Het bestemmingsplan De Huidige Toekomst, Fase 1, in ontwerp vast te stellen; 
 • De procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor het ontwerpbestemmingsplan ‘De Huidige Toekomst, Fase 1’ te starten.

Voltooiing blauwe zone (parkeerschijfzone) Duivendrecht

Vooral sinds 2014 heeft de blauwe zone (parkeerschijfzone) in het dorp Duivendrecht zich steeds verder uitgebreid. Momenteel is voor ca. 80 % van het dorp Duivendrecht deze parkeerregulering van kracht. Op het naastgelegen bedrijventerrein ABP geldt “betaald parkeren”. Voorgesteld wordt om de blauwe zone nu ook in te voeren voor de resterende, nog niet gereguleerde wegen in het dorp Duivendrecht. Er is in het dorp Duivendrecht - door de eerdere invoering van betaald parkeren op het bedrijventerrein ABP en de gestage uitbreiding van de blauwe zone - een verdrijvingseffect opgetreden, waardoor de parkeerdruk op de nog niet gereguleerde wegen is toegenomen. Ook heeft de corona-pandemie sinds maart 2020 tot een verandering geleid in het verplaatsing- en werkgedrag, waarbij men nu veel meer dan voorheen vanuit huis werkt en de auto dus ook overdag nabij de woning wordt geparkeerd. Uit de verkeer- en parkeerenquête, die in januari 2021 in de gemeente is gehouden in het kader van de Mobiliteitsvisie, blijkt dat een hoge parkeerdruk in wisselende mate ook door de inwoners als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. Ook zijn er los van deze enquête al veel andere klachten over parkeren en parkeerdruk bekend. Het voltooien van de “blauwe zone” is een vergaand voorstel. Er wordt daarom geadviseerd om vooraf participatie open te stellen en hiertoe een Uitgebreide Voorbereidingsprocedure ex artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te voeren. (Deze wordt ook wel de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure genoemd). Hierbij ligt de nadruk op de eerste, extra lange voorbereidingsfase van zesentwintig weken, waarin een besluit wordt genomen op eventuele zienswijzen die op het conceptbesluit zijn ingediend. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel na het neme van het besluit in beroep gaan en dat beroep kan alleen worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit, waarop zienswijzen zijn ingediend. Voor de financiering van de uitvoeringsmaatregelen, waarvoor tot nu toe geen specifiek budget in de begroting 2021 is opgenomen, gebruiken we het budget voor verkeersmaatregelen.

Besluit

 1. Inspraak open te stellen via een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure op het overgelegd conceptbesluit tot het instellen van twee nieuwe blauwe zones (parkeerschijfzones) in Duivendrecht, namelijk de Molenwijk en de omgeving van Michaelplein. Dit zijn nu de laatste wijken zonder parkeerregulering en daardoor is de parkeerdruk hier hoog. 
 2. De VVE’s Michaelplein hierbij afzonderlijk te benaderen. 
 3. Dekking van de uitvoeringskosten vast te stellen zoals geadviseerd.
 4. De gemeenteraad hierover te informeren.

Brandbrief Wmo-tekorten gemeente Ouder-Amstel

De Wmo-uitgaven zijn fors toegenomen en leiden tot een onhoudbare situatie. De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 een motie ingediend. Naar aanleiding van deze motie wordt bijgevoegde brandbrief verstuurd naar het ministerie van VWS en verspreid onder de landelijke overheid en politiek.

Besluit

 • In te stemmen met het versturen van de overlegde brandbrief over de Wmo tekorten in Ouder-Amstel aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; 
 • De brandbrief breed te verspreiden onder de landelijke overheid en politiek; 
 • De gemeenteraad te informeren over de verzending van deze brief en vervolgens iedere drie maanden te informeren over de resultaten; 
 • De Adviesraad Sociaal Domein ter kennisname te informeren over deze brandbrief.

3e Nieuwsbrief 2021

Behandeling 3e Nieuwsbrief 2021. 

Besluit

 • De nieuwsbrief ter informatie aan de raad aan te bieden.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een actuele Tafel portefeuille P&O, georganiseerd door het Genootschap voor burgemeesters. 
 • Burgemeester Langenacker heeft opnames gedaan voor intercomm om de week van de informatieveiligheid aan te kondigen. 
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het AB/DB van de GGD Amsterdam - Amstelland Veilig Thuis.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Jansen waren aanwezig bij de Opening Museum Amstelland. 
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Open Dag de Windvogel. 
 • Burgemeester Langenacker bezocht een 60-jarig bruidspaar.
 • Wethouder De Reijke heeft als gastspreker bij de HvA een voordracht gegeven over de gemeentelijke uitdagingen op de woningmarkt.
 • Wethouder De Reijke heeft het AM Portefeuillehouders overleg Ruimte bijgewoond ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg over de verstedelijkingsstrategie.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg bijgewoond over de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over extra opvang en huisvesting asielzoekers.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met Maak de Stad over de voortgang van de implementatie omgevingswet.
 • Wethouder De Reijke heeft de zomerbijeenkomst bijgewoond van MOOI Noord-Holland.
 • Wethouder De Reijke heeft de Foil demonstraties bijgewoond bij de Watersport Vereniging Ouderkerkerplas en de opening gedaan van de lift voor minder validen.
 • Wethouder Korrel heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met dhr. H. Homan, Regiodirecteur ProRail Randstad Noord (o.a. gesproken over de haalbaarheidsstudie lift station Duivendrecht en de toekomstige treinbediening).
 • Wethouder Korrel en wethouder Jansen hebben Stuurgroepoverleg Centrumplan bijgewoond. 
 • Wethouder Korrel heeft het Gezamenlijk Vrijwilligersoverleg (GVO) bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het AM-vooroverleg voor het MRA-portefeuillehouders overleg duurzaamheid.
 • Wethouder Boomgaars was bij de bestuursvergadering van de Wethoudersvereniging.
 • Wethouder Boomgaars was bij de ALV van de Ondernemersvereniging Ouder-Amstel in het Amstelbad.
 • Wethouder Boomgaars was bij de stuurgroep transitievisie warmte met de wethouders van Diemen en Uithoorn.
 • Wethouder Boomgaars heeft kennisgemaakt met de wijkbeheerder van Eigen Haard in Duivendrecht om het onderwerp diftar te bespreken.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan het Gemaal de Ronde Hoep.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan de Waverley House.
 • Wethouder Jansen heeft tijdens de open monumentendag een bezoek gebracht aan de kleine kerk, Urbanuskerk, Beth Haim en een oversteek gemaakt met het pontje.
 • Wethouder Jansen heeft het schoolmaatschappelijk werk gesproken over het jaarverslag.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 september 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud 
de burgemeester, J. Langenacker