b&w besluitenlijst 14 december 2021

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw J. Waaijenberg

Project in het college

Datagedreven werken in het Sociaal Domein

Verbeteragenda toegang hulpmiddelen

Op 12 mei 2021 hebben alle gemeenten in Nederland een ledenbrief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen over het project ‘Verbeteragenda toegang hulpmiddelen’. Vanuit dit project zijn twee convenanten opgeleverd om als gemeente in de uitvoeringspraktijk over te nemen. In de ledenbrief roept de VNG alle gemeenten op deze convenanten ook op gemeentelijke niveau te ondertekenen. Het ene convenant bevat afspraken over hoe te handelen wanneer een cliënt verhuist en zijn hulpmiddel wil meenemen. Het andere convenant bevat afspraken hoe partijen moeten handelen bij een complexe hulpmiddelenaanvraag. Het doel van de convenanten is dat alle gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de inhoud in hun uitvoeringsorganisatie gaan gebruiken. De VNG heeft zich op de bestuurlijke tafel gecommitteerd om zich in te spannen om dit doel te bereiken. De ondertekening van de convenanten is dan ook niet vrijblijvend.

Besluit

 • In te stemmen met de ondertekening van het Convenant Meeverhuizen en het Convenant Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen; 
 • De gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal Domein en onze inwoners te informeren over de ondertekening van beide convenanten; 
 • De convenanten te registreren in het daarvoor speciaal geopende landelijke register.

De burgemeester mandateert portefeuillehouder Korrel-Wolvers om de convenanten namens het college te ondertekenen.

Actualisatie Aansluitdocument Samen Zorgen Ouder-Amstel 2021

De gemeente Ouder-Amstel voert diverse taken uit binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Bij de uitvoering van deze wetten worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Om de privacy en de rechten van betrokkenen goed te waarborgen heeft de gemeente Ouder-Amstel in 2015, in samenwerking met de ketenpartners, voorwaarden gesteld aan de wijze waarop persoonsgegevens worden uitgewisseld. De afspraken zijn destijds vastgelegd in het Aansluitdocument Samenwerken Zorg en Veiligheid Ouder-Amstel, versie 2015. De looptijd van het Aansluitdocument is verstreken. In samenwerking met de gemeente Diemen is een traject ingezet waarbij een extern adviseur de opdracht heeft gekregen om het juridisch kader van het Aansluitdocument te actualiseren. Dit heeft geleid tot de oplevering van bijgevoegd geactualiseerde versie. Deze geactualiseerde versie is de basis om hernieuwde werkafspraken met bestaande en nieuwe ketenpartners vast te leggen.

Besluit

 • In te stemmen met het geactualiseerde Aansluitdocument Samen Zorgen Ouder-Amstel 2021; 
 • In te stemmen met een traject/project van bevordering van commitment en privacy bewustzijn onder medewerkers van de gemeente, Duo+ en Ketenpartners die vanuit hun functie te maken hebben met gegevensuitwisseling van cliënten uit Ouder-Amstel;
 • In te stemmen met het uitvoeren van dit bevorderingsproject in de eerste helft van 2022 samen met de gemeente Diemen.

Herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Florente Basisscholen

Stichting Florente Basisscholen heeft de gemeente op de hoogte gesteld van de herbenoeming van twee bestuursleden. De gemeenteraad oefent conform de Wet op het primair onderwijs (WPO) het wettelijk toezicht uit op een samenwerkingsstichting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De herbenoemingen worden in het kader van haar toezichthoudende bevoegdheid ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met de voordracht van het bestuur van Florente voor herbenoeming van de heer Teo Kuipers en mevrouw Marjan Bruins als leden van het algemeen bestuur met ingang van 1 augustus 2021.
 2. Overgelegde voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Pilot Boodschappenplusbus in Ouder-Amstel

De kosten van het Wmo-vervoer (maatwerkvoorziening Wmo) zijn de laatste jaren flink gestegen. Deze stijging is het gevolg van een toenemend gebruik door inwoners die vanwege hun beperking geen gebruik kunnen maken van andere vormen van vervoer zoals fiets, lopen, eigen auto of openbaar vervoer (OV). Er is geen alternatieve vorm van vervoer voor inwoners die vanwege hun beperking gebruik maken van het Wmo-vervoer. Onderzoek naar alternatieve vormen van vervoer voor deze doelgroep, mede in het kader van de aanpak tegen eenzaamheid, geeft aan dat er wel behoefte is aan een laagdrempelige vervoersdienst voor het gezamenlijk doen van boodschappen. De Boodschappenplusbus is eenvoudig, zonder grote investering en in samenwerking met een aantal maatschappelijke partners in te zetten in onze dorpskernen. Om ervaring op te doen en het animo hiervoor te kwantificeren wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2022 een pilot Boodschappenplusbus te starten. De pilot wordt in juni 2022 geëvalueerd.

Besluit

 • In te stemmen met het starten van een pilot ‘Boodschappenplusbus’ in Ouder-Amstel in samenwerking met Ons Tweede Thuis, RMC en Coherente;
 • In te stemmen met de start van deze pilot in januari 2022 voor de duur van zes maanden; 
 • De pilot te evalueren in juni 2022 en op basis van deze evaluatie te beslissen of de Boodschappenplusbus in Ouder-Amstel kan worden voortgezet als algemene voorziening; 
 • De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein te informeren over deze pilot en de looptijd daarvan.

Tweede stap naar Mobiliteitsplan

Om te komen tot een afgewogen en uitvoerbaar Mobiliteitsplan is een aanpak in drie stappen opgesteld: 1. Thermometerdocument, inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen. 2. Mobiliteitsvisie, ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een visie en ambities formuleren. 3. Mobiliteitsplan, beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten. De eerste stap is afgerond met het Thermometerdocument waarin de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-Amstel duidelijk zijn geworden. Deze is in september 2020 door de raad vastgesteld als basis voor verdere uitwerking. In de voorliggende Mobiliteitsvisie, stap twee, is de uitwerking tot een visie en bijpassend beleid vastgelegd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Mobiliteitsvisie om deze in het vervolgproces uit te werken tot een Mobiliteitsplan.

Besluit

In te stemmen met de Mobiliteitsvisie voor een veilig en leefbaar Ouder-Amstel (november 2021) en deze vast te stellen als basis voor het uit te werken Mobiliteitsplan, de uitvoeringsagenda.

Intrekken omgevingsvergunning Van der Madeweg 41, Werkstad OverAmstel

Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de gemeente Ouder-Amstel een omgevingsvergunning toegekend voor het realiseren van een studentenhotel met circa 88 kamers aan de Van der Madeweg 41. Na een lange bezwaarprocedure is de omgevingsvergunning op 7 augustus 2019 onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig kantoorgebouw in een studentenhotel, is tot op heden niet gebruikt. Er zijn in het kader van de omgevingsvergunning geen werkzaamheden verricht. In een brief van 25 juni 2019 heeft de gemeente aangegeven dat de bouw binnen 26 weken gestart moest worden. Met initiatiefnemer hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden en ambtelijk is er contact met de advocaten van initiatiefnemer. Tijdens deze gesprekken heeft initiatiefnemer gemeld dat erfverpachter, de gemeente Amsterdam, de aanpassing van de erfpachtovereenkomst weigert, waardoor niet gestart kon worden met verbouwing van het pand. De gemeente heeft de ambitie om het Amstel Business Park Zuid naar een Werkstad te transformeren. Een leegstaand pand heeft over het algemeen een negatief effect op de omgeving en voldoet op deze manier niet aan deze ambitie. Op 6 juli 2021 heeft het college van B&W (hierna college) besloten om het voornemen tot intrekken van de omgevingsvergunning kenbaar te maken. Dit voornemen is per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en zijn advocaten. Het college wordt hierbij voorgesteld de omgevingsvergunning definitief in te trekken.

Besluit

 • Akkoord te gaan met bijgaande brief waarin het college van B&W overgaat tot het intrekken van omgevingsvergunning WXO-2015-108/Z2015-003559, met ingang van 15 februari 2022.

Bindelwijk: Onderwijs, Sport en Voorzieningen

De Onderwijsgroep Amstelland heeft de gemeente gevraagd om de Amstelschool en het Kofschip onder te brengen in één nieuw schoolgebouw. De gemeenteraad heeft 17 december 2020 het college gevraagd een verdiepend onderzoek te doen naar twee scholen onder één dak aangevuld met kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen en sporthalfunctie op de locatie Bindelwijk, conform de onderbouwing in het raadsvoorstel van 23 november 2020. De conclusie van het ruimtelijke onderzoek en de uitgebreide participatie is dat variant 3 het beste voldoet: 2 scholen onder 1 dak met gymzaal voor de scholen, met veel voorzieningen en een nieuwe sporthal in Ouderkerk Oost. Het college heeft de varianten getoetst aan uiteenlopende criteria, van verkeersveiligheid, parkeren, ruimtelijke inpassing, en financiën. De derde variant leidt tot nieuwbouw en een duurzame oplossing voor de scholen, sporthal en voorzieningen. Het is de meeste passende, maar ook een variant die een forse investering vraagt. Hier staan mogelijke inkomsten tegenover door bebouwing van 2 of 3 vrijvallende locaties, waar de huidige schoolgebouwen staan en voormalige Hekmanschool. De gemeente kan ook de Onderwijsgroep vragen om een bijdrage, als meer bekend is over de bouwprijs. Het college heeft geluisterd naar de wens van bouwadviesgroep en naar de Onderwijsgroep Amstelland, die over het algemeen voorstander zijn van variant 3. De grootte van de buitenspeelruimte speelt hierbij een belangrijke rol. Deze is bij variant 3 het meest ruim voor alle kinderen. Ook de input van sporters, aanbieders van maatschappelijke voorzieningen en omwonenden heeft het college gewogen. De sporters zien kansen voor een sporthal in oost. Voor de aanbieders van voorzieningen is het belangrijkst dat er plek voor hen blijft in het dorp, ook tijdens de bouw. Omwonenden zijn kritisch over het realiseren van onderwijs, sport en voorzieningen op de Bindelwijk. Zij vinden de huidige verkeersveiligheid langs de Koningin Julianalaan onvoldoende. Zij vrezen verslechtering door de komst van de twee scholen, evenals vermindering van het woongenot. Ruimtelijk is variant 3 passender omdat er door het verplaatsen van de sporthal een plan mogelijk is die qua bouwhoogte en schaal bebouwing beter past.

Besluit

Aangehouden tot nader overleg portefeuillehouder.

Verkoop perceel thv Kerkstraat 42 te Ouderkerk aan de Amstel

Het perceel in eigendom van de gemeente, grenzend aan de tuin gelegen aan de achterzijde van Kerkstraat 42 te Ouderkerk aan de Amstel, wordt verkocht.

Besluit

 • Over te gaan tot verkoop van percelen, kadastraal bekend C4060 en kadastraal bekend gedeeltelijk C4453, welke als één geheel grenzen aan de achterzijde van de tuin behorend bij Kerkstraat 42 te Ouderkerk aan de Amstel voor een koopsom van 100.000 euro kosten koper;
 • Akkoord te gaan met de koopovereenkomst;
 • De opbrengst van 100.000 euro te betrekken bij het project Centrumplan en hiervoor een besluit voor te bereiden voor de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de Petitie van Diftar samen met wethouder Boomgaars in ontvangst genomen.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft voor de laatste keer als voorzitter van Duo+ de bestuursvergadering van Duo+ voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris een gesprek gevoerd met de omwonenden van de Bodega over de relatie tussen de gemeente, de Bodega en de omwonenden.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een bestuurlijk gesprek tussen de voorzitters van de groengebieden, RNH en Staatsbosbeheer over de erfpachtovereenkomsten.
 • Burgemeester Langenacker, wethouder de Reijke en wethouder Korrel waren aanwezig bij de State of the Region.
 • Burgemeester Langenacker is officieel benoemd als lid van raad van commissarissen van SRO.
 • Wethouder De Reijke heeft vanuit de GR OGZ een bestuurlijk overleg met de GGD bijgewoond waarin de wethouders in de regio werden bijgepraat over de stand van zaken en activiteiten op het gebied van corona.
 • Wethouder Korrel is door Movisie geïnterviewd over het project Prettig Langer Thuis (initiatief van Coherente).
 • Wethouder Korrel heeft met een inwoner gesproken over de bomenkap aan de Hogereinde Zuid en de wens te zijner tijd grotere bomen terug te plaatsen.
 • Wethouder Korrel heeft met een inwoner gesproken tijdens het wethoudersspreekuur (onderwerp locatie gehandicaptenparkeerplaats).
 • Wethouder Korrel heeft de bestuurlijke bijeenkomst subsidieregeling versterken maatschappelijke sector NH bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Kerstconcert van de leerlingen van pianodocent Tatiana Abashkina bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft de petitie tegen diftar in ontvangst genomen met de burgemeester.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het eerste bestuurlijke overleg van de ROM InWest.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg Economie van de Amstelland-Meerlanden-regio.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuurlijke sessie warmtevisie Noord-Holland.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek met twee inwoners gehad over groen en bomen in de gemeente.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de digitale inloopavond van de ontwikkeling Dialogue aan de Wenckebachweg 144-148 in Duivendrecht.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met de CEO van DPG Media met betrekking tot de voortgang van hun project.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad met twee inwoners over de aanleg van glasvezel in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Jansen en burgermeester Langenacker hebben een overleg gehad met de burgermeesters van Waterland en Uitgeest over de MRA.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gehad met Woonzorg over het Gezellenhuis.
 • Wethouder Jansen heeft een bijeenkomst bijgewoond van de VNG voor wethouders Jeugd over de ontwikkelingen met betrekking tot jeugdhulp.
 • Wethouder Jansen heeft samen met Wethouder Klaasse uit Diemen een bestuurlijk overleg gehad met Florente.
 • Wethouder Jansen heeft het platform toerisme voorgezeten.
 • Wethouder Jansen heeft een breed onderwijs en kinderopvangoverleg voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 december 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker