b&w besluitenlijst 13 juli 2021

Aanwezig (digitaal):

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer F. Jansen, mevrouw M. Tilstra, de heer N. van Rens en de heer A.J. Huizing.

Afwezig

C.C.M. Korrel, wethouder

Project in het college: Zon op de gemeentewerf

Realisatie buitensportvoorziening Duivendrecht

Bij het vaststellen van de sportnota (2017) en de speelnota (2019) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een buitensportplek in Duivendrecht. Inwoners werden opgeroepen een initiatief in te dienen, waarbij Coherente het proces begeleidde. Begin 2021 waren er in totaal vier initiatieven, die eind mei aan de wethouder Sport en wethouder Openbare Ruimte zijn gepresenteerd. Het ging om een funbox, stormbaan, calesthenicspark of skatebaan. Het is aan het college om een keuze te maken welk van de vier initiatieven na-der wordt uitgewerkt. Voorstel is om een combinatie van het skatepark en het calesthenicspark verder uit te werken. In het vervolgtraject wordt gekeken welke locatie geschikt is en zal er een verder participatietraject gestart worden om te kijken hoe dit initiatief vormgegeven kan worden.

Besluit

Het voorstel om een combinatie van een skate- en calesthenicspark nader uit te werken.

Kwijtschelding publieke schulden Toeslagaffaire

Het rijk heeft een verzamelwet gemaakt met daarin opgenomen dat publieke schulden van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire kunnen worden kwijtgescholden. Deze verzamelwet kan niet eerder dan 1 januari 2022 ingaan. Daarom heeft de staatssecretaris van financiën besloten een beleidsbesluit te nemen, waarmee gemeenten kunnen anticiperen op dit besluit en schulden van gedupeerde ouders in het sociaal domein en gemeentelijk belastingen per 1 juli 2021 kunnen kwijtschelden. De bedragen die worden kwijtgescholden en de uitvoeringskosten worden door het rijk vergoed.

Besluit

In te stemmen met het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen met ingang van 1 juli 2021.

Weigering omgevingsvergunning Molenpad 2 Amstelschutters

Op 20 oktober 2020 is een aanvraag om een tijdelijke omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de ijsbaan naar een schietterrein voor handboogsport voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 oktober 2021 en 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2022 op het perceel Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel. Op 24 december 2020 is namens het college op de aanvraag gereageerd en is aangegeven dat voor de betreffende activiteit geen vergunning is vereist. Naar aanleiding van het vorenstaande is bezwaar aangetekend. Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de online hoorzitting op 9 maart 2021. Op 29 maart 2021 is een advies ontvangen van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel. De commissie komt tot het advies om het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en met inachtneming van het advies een nieuwe besluit op de aanvraag te nemen. Het advies van de commissie is deugdelijk tot stand gekomen en om die reden stel ik voor het advies van de commissie onverkort en met de volledige motivering over te nemen en de omgevingsvergunning in heroverweging te weigeren.

Besluit

 1. Het bezwaarschrift van G.P. de N. ontvankelijk te verklaren en in heroverweging het bestreden besluit van 24 december 2020, waarbij op de aanvraag van 20 oktober 2020 van de heer D. voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van de ijsbaan naar schietterrein voor handboogsport voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 oktober 2022 op het perceel Molenpad 2 te Ouderkerk aan de Amstel namens het college is gereageerd dat geen omgevingsvergunning is vereist, te herroepen en in heroverweging de omgevingsver-gunning voor het planologisch afwijkend gebruik van het bestemmingsplan te weigeren.
 2. Bezwaarmaker en de Amstelschutters schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.
 3. Conform te besluiten na een ingelaste leespauze vanwege het niet via de reguliere weg aanbieden van het collegevoorstel.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker was samen met wethouder Jansen aanwezig bij de Regiegroep AM.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Partnerborrel Zuidoost.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Duo+ bestuursvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Jansen hebben een buurtgesprek gevoerd met bewoners rondom het Venserpark.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Jansen hebben in het Venserpark in de avond een gesprek gevoerd met een groep jongeren die daar regelmatig komt.
 • Burgemeester heeft de stuurgroep Bevolkingszorg en Communicatie voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de afscheidsreceptie van mevrouw Y. van Duijnhoven.
 • Burgemeester was aanwezig bij het AB Omgevingsdienst.
 • Burgemeester Langenacker heeft een film opgenomen voor de opening van de fietsbrug over de Gaasp tussen de Gaasperplas en het Diemerbos als voorzitter van het Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een spiegelgesprek tussen een aantal griffiers en een aantal burgemeesters.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethoudersspreekuur gesproken met de initiatiefnemers van KEK! over hun plannen bij de ijsbaan.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethoudersspreekuur gesproken met een inwoner over het beleid ten aanzien van steigers in de Bullewijk.
 • Wethouder De Reijke heeft het bestuurlijk overleg OGZ Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een overleg gehad met de initiatiefnemers van een ontwikkeling aan de Joop Geesinkweg, om de voortgang te bespreken.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de digitale informatieavond over groenonderhoud.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gevoerd met de DUO medewerkers van de werf en de buitendienst over de implementatie van diftar.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met de Energiecoöperatie Ouder-Amstel over hun werkzaamheden.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een bestuurlijk overleg over snel internet in het buitengebied, samen met de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een bestuurlijk overleg van de BRS (bestuurlijke Regio Schiphol).
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek afgelegd aan de boerententencamping in Ouderkerk.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met de werkgroep Cultureel Erfgoed.
 • Wethouder Jansen heeft samen met burgemeester Langenacker en de wijkagent gesproken met jongeren en omwonenden van het Venserpark.
 • Wethouder Jansen heeft een bewoner gesproken over jeugdzorg tijdens het wethoudersspreekuur.
 • Wethouder Jansen was samen met burgemeester Langenacker aanwezig bij de Regiegroep AM.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de aanvang van de bijeenkomst voor omwonenden over het verdiepend onderzoek naar twee scholen op de locatie Bindelwijk.

Ouderkerk aan de Amstel, 14 juli 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker