b&w besluitenlijst 13 april 2021

Aanwezig live:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door de heer H. Hospers, mevrouw D. Tielemans- van der Steen.

Project in het college: Wenckebachweg Zuid Stedenbouwkundige Visie.

Onderzoek rekenkamer duurzaamheid en energie

De rekenkamer heeft in april 2020, in samenspraak met de raad van Ouder-Amstel, besloten om een onderzoek uit te voeren naar duurzaamheid en energietransitie. Dit onderzoek richt zich op inzicht in de huidige aanpak en de realisatie van ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid en geeft het een doorkijk richting mogelijke uitdagingen en verbeteringen in de toekomst. De rekenkamer concludeert dat de gemeente Ouder-Amstel afgelopen jaren een professionaliseringsslag heeft doorgemaakt, maar dat er nog wel meer aandacht moet zijn voor verduurzaming van de hele organisatie en van andere thema’s dan energietransitie, zoals biodiversiteit, inkoop, klimaatadaptatie en gasvrij Ouder-Amstel. Daarnaast adviseert de rekenkamer de doelen in het beleid concreter te maken en de beschikbare data beter te gebruiken om te kunnen monitoren. Het college wordt geadviseerd deze aanbevelingen over te nemen.

Besluit

 1. De aanbevelingen van de rekenkamer inzake hun onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van Ouder-Amstel over te nemen.
 2. De bestuurlijke reactie vast te stellen, zoals opgenomen in de brief in de overgelegde bijlage.

Concept jaarstukken 2020 Gemeente Ouder-Amstel t.b.v. accountantscontrole

De accountant wil bij de start van de accountantscontrole beschikken over de door het college vastgestelde concept jaarstukken 2020. Het college wordt voorgesteld deze concept jaarstukken 2020, sluitend met een negatief resultaat van € 567.000 en met een totaal balanssaldo van € 37.853.000 vast te stellen met inachtneming van de hierna opgenomen bevindingen. De paragraaf verbonden partijen dient nog aangevuld te worden aan de hand van te ontvangen jaarcijfers 2020 van de verbonden partijen. Ook zijn nog niet alle eindafrekeningen van het sociaal domein ontvangen en opgenomen in de jaarcijfers, evenals laatste correcties vanuit financiën en vanuit de accountantscontrole; het resultaat kan in negatieve of positieve zin, nog wijzigen. Mogelijke wijzigingen die volgen uit bovenstaand voorbehoud op het resultaat en de balanspositie, worden uiterlijk 1 juni 2021 met de betreffende portefeuillehouders afgestemd. In de collegevergadering van 8 juni 2021 stelt het college de definitieve jaarstukken 2020 vast. De definitieve versie is in principe de versie die aan de accountant wordt aangeboden voor het afgeven van een verklaring en die ook wordt verstrekt aan de raad ter behandeling en vaststelling.

Besluit

De concept jaarstukken 2020 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole, met inachtneming van de in het collegevoorstel opgenomen bevindingen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft felicitaties overgebracht aan een 60-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker is als toehoorder aanwezig geweest bij de Klankbordgroep Centrumplan.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de AB/DB Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij het Driehoeksoverleg met politie, OM en burgemeester van Diemen.
 • Wethouder De Reijke heeft een digitaal kennismakingsgesprek gevoerd met directeur Huisartsen Coöperatie Amstelland en directeur Stichting De Amstelland Zorg. Gesproken over het wandelstokje, mogelijk kunnen de huisartsen ook hierop aansluiten (in aanvulling op welzijn op recept nu ook wandelen op recept).
 • Wethouder Korrel heeft met het team OR&S Centrumplan opmerkingen besproken over het concept schetsplan Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal de Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal een sessie voor de Portefeuillehouders V&V over Samen Bouwen aan Bereikbaarheid georganiseerd door de VRA bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal een kennismakingsgesprek gevoerd met Wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam/DB-lid Vervoerregio Amsterdam.
 • Wethouder Korrel heeft met het team OR&S Centrumplan digitaal opmerkingen op het concept schetsplan Centrumplan besproken met het stedenbouwkundig bureau Delva.
 • Wethouder Boomgaars heeft met een zeer betrokken inwoner zwerfafval geprikt rondom de Aart van der Neerweg.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de digitale stuurgroep rondom de Transitievisie Warmte, met de collega-wethouders uit Uithoorn en Diemen. 
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal overleg gehad met de Riki-stichting over het idee van de Riki-stichting instellen coördinator voor minimagezinnen.  
 • Wethouder Boomgaars heeft als bestuurslid van de Wethoudersvereniging een gesprek gehouden met Berenschot inzake een assessmenttool voor wethouders.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal het eerste uitvoeringsoverleg onderwijs met basisscholen en kinderopvang voorgezeten. Gesproken is over de impact van corona en het jaarprogramma Onderwijs.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal overleg gehad met collega Portefeuillehouders Jeugd van omliggende gemeenten.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal deelgenomen aan de Regiegroep MRA inzake tijdlijn en beschikbaarstelling gelden voor de Noord-Zuidlijn.
 • Wethouder Jansen heeft een interview gegeven aan het weekblad van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Jansen heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de jongerenwerkers en bestuurder van Coherente. Gesproken is over een plek voor jongeren in het kostershuis bij de Urbanuskerk en de voorkeur van jongeren om de JOP bij de sportvelden te plaatsen. 


Ouderkerk aan de Amstel, 14 april 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud 

de burgemeester,

 J. Langenacker