b&w besluitenlijst 12 oktober 2021

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester (deels aanwezig)
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig
A.A.M. Boomgaars, wethouder 

Verordening en Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022.

Voor de uitvoering van de Jeugdwet 2015 heeft de gemeente Ouder-Amstel regels vastgelegd in de Verordening, Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018. In verband met een stelselwijziging vanaf januari 2022 en jurisprudentie sinds 2018 wijzigt de gemeente Ouder-Amstel de Verordening en Nadere regels per januari 2022. Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met de concept Verordening en Nadere regels Jeugdhulp 2022. Vervolgens zijn de concept Verordening en Nadere regels ter inzage gelegd en heeft de adviesraad Sociaal Domein een advies uitgebracht. Met dit overgelegd collegevoorstel vragen we het college in te stemmen met de Verordening Jeugdhulp 2022 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook vragen we het college in te stemmen met a) de Nadere regels Jeugdhulp 2022 en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen en b) de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Besluit 

 • In te stemmen met de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022; 
 • In te stemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 2022;
 • In te stemmen met de Verordening Jeugdhulp 2022 en ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
 • In te stemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 2022 en ter kennisname toe te zenden aan de gemeenteraad;
 • In te stemmen met de Reactie aan de adviesraad Sociaal Domein;
 • In te stemmen met het opstellen van een publieksversie van de Verordening Jeugdhulp 2022 en de Nadere Regels;
 • Kennis te nemen van het advies van de adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel;
 • Kennis te nemen van het overzicht adviezen Adviesraden Duo+ op de concept-verordening en nadere regels Jeugdhulp.

Starterslening en duurzaamheidslening.

De Starterslening is bedoeld om mensen te helpen een eerste woning te kopen. Om deze lening mogelijk te maken moet er een deelnemersovereenkomst met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn (SVn). SVn biedt naast de Starterslening ook een Duurzaamheidslening aan die is bedoeld om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Deze kan zonder extra kosten meegenomen worden in de afspraken. Voor beide leningen dient een verordening te worden vastgesteld.

Besluit 

 1. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen de Verordening Starterslening gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 2. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het verstrekken van Startersleningen. 
 3. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 4. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen. 
 5. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad de directeur van Duo+ te mandateren, met recht van ondermandaat, om te besluiten op aanvragen voor het verstrekken van Startersleningen en Duurzaamheidsleningen op basis van de verordeningen.

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025.

We zijn verheugd u een structureel sluitende begroting 2022 te kunnen presenteren. De hogere jeugdzorg uitgaven en de gederfde inkomsten door de coronamaatregelen die een langdurig effect hebben zorgen voor druk op het resultaat 2022. De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2021 pakken gunstig uit en zijn in de begroting 2022 opgenomen. De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van € 168.000. De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht waarbij de voorzieningen voor onze inwoners behouden zijn en we de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder de grote woningbouwopgave, gaan waarmaken.

Besluit 

 1. De programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025 vast te stellen welke voor het jaar 2022 sluit met een positief resultaat van € 168.000, een balanssaldo van € 28.054.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 3.877.000.
 2. De programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het tweedaagse congres van het Genootschap voor Burgemeesters in Veenendaal.
 • Burgemeester Langenacker heeft de openingshandeling verricht voor het paviljoen Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een informatieavond over Veiligheid georganiseerd voor de gemeenteraad van Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het AM-overleg.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een burgemeestersbijeenkomst Integriteit en Weerbaar Bestuur georganiseerd door de commissaris van de Koning van Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker heeft een cursus van het Genootschap voor Burgemeesters gevolgd: persoonlijk leiderschap.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg van AM-wethouders Wonen bijgewoond over de vraag vanuit het Rijk voor opvang extra vluchtelingen.
 • Wethouder De Reijke heeft het AM Portefeuillehouders overleg Ruimte bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de bestuurlijke bijeenkomst Wonen voor Winkels georganiseerd door de provincie NH bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het (digitale) congres Iedereen doet mee! Bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft, samen met de lokale netwerkpartners, het (digitale) Slotcongres Week tegen Eenzaamheid bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft de inspiratiebijeenkomst Een tegen Eenzaamheid bijgewoond en met de aanwezige netwerkpartners de verklaring Ik Doe Mee ondertekend.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met de werkgroep Cultureel Erfgoed.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een feestelijke boekenuitreiking op de Grote Beer in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen samen met burgemeester Langenacker aanwezig bij een overleg van de regiegroep Amstelland Meerlanden.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de Regiegroep van de MRA.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gevoerd met directie en bestuur van Onderwijsgroep Amstelland.

Ouderkerk aan de Amstel, 13 oktober 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker