b&w besluitenlijst 12 januari 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Aanwijzing leden klachtencommissie Ouder-Amstel.

Op 16 juli 2019 is de klachtenregeling vastgesteld. De klachtbehandeling zijn opgedeeld in drie fasen. Informele fase, waarin de klachtbehandelaar direct in contact treedt met de klager en in overleg met de klager tot een passende oplossing probeert te komen. Formele fase, in deze fase wordt de Awb procedure gevolgd, al of niet met inzet van een klachtencommissie. Formele fase in 2e instantie, als de klager zich niet kan vinden in de reactie op zijn formele klacht, dan kan hij zich wenen tot de ombudsman.
De klachtencommissie kan de volgende klachten behandelen:

 1. Klachten die naar de mening van de gemeentesecretaris daartoe aanleiding geven;
 2. Klachten die betrekking hebben op de integriteit van het bestuursorgaan of een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;
 3. Klachten over de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, een lid van het college van burgemeester en wethouders.

De klachtencommissie die in het leven geroepen kan worden in de formele fase bestaat uit de burgemeester als voorzitter en twee leden. In het besluit van 16 juli 2019 zijn de gemeentesecretarissen van Uithoorn en Diemen aan gewezen als leden van de klachtencommissie In de klachtenregeling van Duo+ wordt omschreven dat als er een klacht tegen een medewerker van Duo+ als tegen een Duo gemeente is gericht, de betreffende gemeente de klacht in het geheel afhandelt.

Op dit moment is er sprake van een klacht die gericht is zowel tegen het sociaal domein van Duo+ als tegen een klacht tegen een bestuurder van de gemeente en dit moet volgens de klachtenregeling afgehandeld moet worden door de klachtencommissie. Omdat het een gezamenlijke klacht is, is het logischer dat een directeur van Duo+ als commissielid deel kan nemen aan de klachtencommissie.

Besluit

De directeur(en) Duo+ aan te wijzen als lid van de klachtencommissie van Ouder-Amstel.

Prestatieafspraken met woningcorporatie Eigen Haard.

Woningcorporatie Eigen Haard, huurdersvereniging Ouder-Amstel en de gemeente hebben op basis van het bod van Eigen Haard prestatieafspraken gemaakt. Hiermee leveren partijen gezamenlijk een bijdrage aan de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie. Een aantal afspraken worden gecontinueerd, maar er zijn ook nieuwe afspraken toegevoegd om de samenwerking te bevorderen, vooral in de uitvoering, en een aantal afspraken is concreter gemaakt.

Besluit

 1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2021-2024 met woningcorporatie Eigen Haard;
 2. De gemeenteraad met bijgaande memo te informeren over de overeengekomen Prestatieafspraken.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder B.M. de Reijke te mandateren voor het ondertekenen van deze Prestatieafspraken.

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genomen besluit van 12 augustus 2020 tot het toekennen van een bedrijfskapitaal.

Op 7 augustus 2020 is bezwaarmaker telefonisch gesproken in het kader van de Tozo en is aan bezwaarmaker per email gevraagd waarvoor de lening van € 10.157,-- gebruikt gaat worden. Op 10 augustus 2020 heeft bezwaarmaker per email aangegeven, dat hij wegens de coronacrisis inkomstenverlies heeft en een vergoeding wenst van € 10.000,--. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij de eventueel toe te kennen € 10.000,-- niet kan terugbetalen. Verder heeft hij een overzicht gemaild van zijn vaste lasten. Bij bestreden besluit van 12 augustus 2020 is aan bezwaarmaker, ingevolge de Tozo, een lening voor bedrijfskapitaal toegekend van € 10.157,--. De lening is bestemd voor kosten, die verband houden met zijn bedrijf. Bezwaarmaker heeft op 7 september 2020 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 12 augustus 2020. Het bezwaarschrift is door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel behandeld.

Op 24 november 2020 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De commissie adviseert het college het bestreden besluit niet in stand te laten. De commissie is van mening dat op basis van de aanvraag van bezwaarmaker in redelijkheid geen toekenning van de ondersteuning in het bedrijfskapitaal had kunnen plaatsvinden, omdat uit de aanvraag blijkt dat hij uitdrukkelijk geen lening aanvroeg. Verwezen wordt naar het advies van de commissie.
Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit niet in stand te laten. Ook wordt, gelet op het advies van de commissie, voorgesteld om het toegekende bedrijfskapitaal ‘om niet’ te verstrekken. Doordat de aanvraag onjuist behandeld is, is ten onrechte aan bezwaarmaker een lening verstrekt en heeft het college ten onrechte een vordering op bezwaarmaker. Op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan van bezwaarmaker redelijkerwijs niet gevergd worden, dat hij het toegekende bedrijfskapitaal terugbetaalt.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met Portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

Burgemeester heeft een RBT bijeenkomst bezocht in het kader van de corona maatregelen.

 • Burgemeester heeft het Bestuurlijk Platform Groene Hart bijgewoond.
 • Burgemeester heeft online een bespreking “Doelwit” in het kader van bedreiging bestuurders en de effecten in hun directe omgeving  bijgewoond.
 • Burgemeester heeft digital een gesprek met directie Borchland gevoerd.
 • Burgemeester heeft een digitaal gesprek met het Oranje Comité gevoerd.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal overleg gehad met de klankbordgroepleden team financiën Centrumplan.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal het laatste overleg Werkgroep Cultureel Erfgoed bijgewoond tijdens haar wethouderschap.
 • Wethouder Van der Weele heeft een bijeenkomst digitaal bijgewoond van de Klanbordgroep Centrumplan.
 • Wethouders Korrel en  Van der Weele hebben de bijeenkomst Regiegroep Pact voor Kindcentra digitaal bijgewoond. 
 • Wethouder Korrel heeft met het team Mobiliteitsplan Centrumplan en Sweco een vervolggesprek gevoerd over pakeeroplossingen Centrumplan.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het digitale wethoudersspreekuur inwoners gesproken inzake “Stop de Bomenkap”.
 • Wethouder Boomgaars heeft namens de Wethoudersvereniging een inleiding verzorgd bij de nabespreking van de bespreking “Doelwit” over bedreiging bestuurders.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven inzake de lokale energiecoöperatie Ouder-Amstel in oprichting.
 • Wethouder De Reijke heeft in het kader van het digitale wethoudersspreekuur een afspraak gevoerd met inwoners inzake aanpassing woning.
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal overleg met AM wethouders gevoerd inzake het provinciale woonakkoord.

Ouderkerk aan de Amstel, 13 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker