b&w besluitenlijst 11 mei 2021

Aanwezig digitaal:

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Wethouder A.A.M. Boomgaars.

Jaarrapportage VTH 2020 en uitvoeringsprogramma VTH 2021.

De werkzaamheden rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn die op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, sloop- en asbestverwijdering, milieu, monumenten/erfgoed, openbare orde en buitenruimte, horeca en kinderopvang. Deze taken zijn met name beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen en de Wet Bibob. Deze taken worden veelal uitgevoerd door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de afdeling Buurt van Duo+. Daarnaast komt de strafrechtelijke handhaving aan bod. In Ouder-Amstel wordt hier uitvoering aan gegeven door strafrechtelijke handhaving tegen overtredingen op grond van de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening en een aantal op grond van de Afvalstoffenverordening.

In het uitvoeringsprogramma 2021 zijn de te verrichten taken beschreven. Om te kunnen beoordelen of de uitgevoerde handhaving effectief is en uitvoering geeft aan de gestelde doelen en prioriteiten is evalueren noodzakelijk. Artikel 7.7 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat de activiteiten die in het uitvoeringsprogramma beschreven zijn vervolgens na afloop van dat jaar worden geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen bekeken of de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd, maar ook in hoeverre zij hebben bijgedragen aan de handhavingsdoelstellingen. In de jaarrapportage Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vindt u daarom de resultaten van het (integraal) toezicht en vergunningverlening in 2020. 
Vanwege de coronacrisis die een groot deel van 2020 kenmerkte, is de uitvoering van de geplande VTH taken behoorlijk anders gelopen dan voorzien was bij het uitvoeringsprogramma 2020.

Besluit

 1. Uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2021.
 2. De VTH jaarrapportage 2020 vast te stellen.
 3. De raad te informeren middels het bericht aan de raad.

Vrijgeven concept-beeldkwaliteitsplan SMH voor participatie.

Als onderdeel van de ruimtelijke kaders voor de verdere planontwikkeling van de Smart Mobility Hub (SMH) is een beeldkwaliteitsplan (bkp) opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan SMH worden de ruimtelijk-kwalitatieve kaders vastgelegd voor zowel de bebouwing van de SMH als de openbare ruimte eromheen. Omdat de SMH een beeldbepalend gebouw in de omgeving wordt, is afgesproken om ook wensen en behoeften van belanghebbenden in de omgeving op te halen en te verwerken in het bkp. De doelstelling van de participatie is het ophalen van verbeteringen voor de uitstraling van de plinten en de gevels van het gebouw en voor de inrichting van de omliggende openbare ruimte. Het concept-beeldkwaliteitsplan van de SMH is intern getoetst aan beleid en ambities en is gereed voor participatie.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het concept-beeldkwaliteitsplan SMH.
 2. Het concept-beeldkwaliteitsplan SMH vrij te geven voor participatie.

Ondersteuning Muziekschool – corona.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn er via het Gemeentefonds middelen (corona compensatie) ter beschikking gesteld voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur. De Muziekschool Ouder-Amstel heeft een beroep gedaan op de gemeente voor financiële ondersteuning van € 10.000, - vanuit deze middelen, omdat zij een zwaar jaar achter de rug hebben en het eerste kwartaal van 2021 door de strenge lockdown nog meer schade heeft aangericht. De gemeente ondersteunt de Muziekschool door het verstrekken van een eenmalige extra budgetsubsidie van € 10.000, -. De middelen uit het Gemeentefonds zitten in de algemene middelen en worden middels de 1ste Burap hieraan onttrokken en uitgekeerd onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel.

Besluit

 • In te stemmen met het financieel ondersteunen van de Muziekschool door het verstrekken van een eenmalige extra budgetsubsidie van € 10.000, -;
 • De € 34.000, - specifieke steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur te gebruiken. Deze middelen zijn op dit moment verwerkt in de algemene middelen van gemeente Ouder-Amstel;
 • Het onttrekken van € 10.000, - aan de algemene middelen via de 1ste Burap.

Vaststellen bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B’.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een klein perceel dat eigendom is van de bewoner van de woning Rondehoep Oost 8B. Deze grond wordt door hem gebruikt als tuin/erf. In de beheersverordening voor De Ronde Hoep heeft dit perceel echter de bestemming ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. Met dit bestemmingsplan krijgt dit perceel een woonbestemming waarmee het bestaande gebruik wordt geconsolideerd.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan “Rondehoep Oost 8B’, zoals vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0437.BPRHO8b-VA01, (on-gewijzigd) vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Verplaatsing kunstwerk Meerpaal.

In het coalitieprogramma 2018 – 2022 is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer bij de rotonde J. van Ruysdaelweg/Aart van de Neerweg een van de actiepunten. Nabij de rotonde staat de Meerpaal, een geschenk ter ere van het 1000-jarige bestaan van Ouderkerk. Om de werkzaamheden aan de rotonde en omliggende gebied goed te kunnen doen, is het nodig om de Meerpaal te verplaatsen. De Meerpaal is geen officieel kunstwerk, maar het is van belang om zorgvuldig om te gaan met de verplaatsing van een werk met historische waarde in de openbare ruimte. Het bestuur wordt gevraagd om officieel akkoord te gaan met de verplaatsing van de Meerpaal naar het grasveld tegenover de botenligplaats bij de Benningbrug.

Besluit

 • In te stemmen met het verplaatsen van de Meerpaal van de locatie aan de J. van Ruysdealweg/Aart van de Neerweg naar het grasveld tegenover de botenligplaats bij de Benningbrug.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de Koningsdaglezing over COVID-19 digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het RBT/BAO over Corona.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een technische sessie over het Communicatiebeleidsplan.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een overleg met o.a. Waternet over een afmeerverbod bij de Molenkade.
 • Burgemeester Langenacker heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met mevrouw L. de Maat, de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst.
 • Burgemeester Langenacker heeft tijdens Lintjesregen vijf decorandi geïnformeerd dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Burgemeester heeft tijdens Lintjesregen mevrouw Levelt een onderscheiding uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij de bestuursvergadering Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland en bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Veiligheidsregio (digitaal).
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een afrondend gesprek over de Verkaufbucher. Er is een memo opgesteld waarin is aangegeven dat er geen onrechtmatigheden vanuit de gemeente Ouder-Amstel zijn geconstateerd.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het afscheid van beleidsmedewerker mevrouw E. Beaujon.
 • Burgemeester Langenacker heeft op 30 april aan vier decorandi in verschillende sessies gedurende de dag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Hospice Zuider-Amstel geopend.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Reijke heeft een krans gelegd in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Dit is gefilmd en uitgezonden tijdens de 4 mei herdenking.
 • In de avond was er een herdenking in de Amstelkerk waarbij burgemeester en wethouder De Reijke aanwezig waren. Burgemeester Langenacker heeft een toespraak gehouden.
 • Wethouder de Reijke heeft overleg gevoerd met Eigen Haard over de invulling van het perceel Schoolweg met sociale woningen.
 • Wethouder de Reijke heeft digitaal een MRA uitzending bijgewoond “Huisvesting en Bouwopgaven in de MRA. 
 • Wethouder De Reijke heeft een bijeenkomst bijgewoond waarin initiatieven voor het lokaal preventieakkoord werden gepresenteerd.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met de ontwikkelcombinatie Manageterrein over het voorontwerp bestemmingsplan. 
 • Wethouder De Reijke heeft een Symposium Woningbouw en Duurzaamheid is bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft de overdracht bijgewoond van Fysiotherapie Duivendrecht, kennis gemaakt met de nieuwe eigenaren en afscheid genomen van de heer W.J. Kuiper. 
 • Wethouder de Reijke de opening van het Amstelbad verzorgd.
 • Wethouder de Reijke heeft de Raadsinformatiesessie over de omgevingswet & nieuwe nota participatie bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met de heren Compier over de visie drie percelen en de uitoefening van het recht van terugkoop wat op het perceel Aart van der Neerweg rust.
 • Wethouder De Reijke heeft het AM PHO Ruimte bijgewoond waar de verstedelijking strategie op de agenda stond.
 • Naar aanleiding van de raadsvergadering op 29 april is Wethouder de Reijke in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van KEK! Over de consequenties van de uitspraak van de raad.
 • Wethouder De Reijke heeft een bijeenkomst bijgewoond met een aantal inwoners over de Omgevingswet.
 • Wethouder De Reijke is in gesprek geweest met een aantal omwonenden van de ijsbaan over de consequenties van de uitspraak van de raad om geen bestemmingswijziging door te voeren.
 • Wethouder Korrel heeft met team OR&S Centrumplan gesproken met stedenbouwkundige van Delva over de afronding van het Schetsontwerp.
 • Wethouder Korrel heeft een inwoner gesproken inzake het digitale wethoudersspreekuur;
 • Wethouder Korrel heeft met team Parkeren Centrumplan gesproken over advies uit het parkeerrapport van Sweco.
 • Wethouder Korrel heeft een gesprek gevoerd met mevrouw N. Bagchus, (Directeur Netwerkontwikkeling RWS-WNN) en mevrouw B. van Beekvelt (Directeur Netwerkontwikkeling RWS-WNN) over de zaken met betrekking tot de werkzaamheden verbreding A9.
 • Wethouder Korrel heeft het overleg met de Klankbordgroep Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam over de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen heeft een bestuurlijk overleg gehad over de aanpak van voortijdig schoolverlaters.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met collega wethouder H. Bouma van Uithoorn.
 • Wethouders Jansen heeft overleg gevoerd met het Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Amstelronde.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gehad met team financiën van het Centrumplan.
 • Wethouder Jansen heeft in het kader van het inwerken een werkbezoek gebracht aan de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg bijgewoond van de Klankbordgroep van het centrumplan.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gevoerd over de structuurvisie van de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan Bindelwijk en een rondleiding gekregen door de beheerder.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 mei 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker