b&w besluitenlijst 09 november 2021

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Molenkade 21 Intentieovereenkomst met initiatiefnemer.

Eind 2020 is het initiatief voor het realiseren van acht woningen aan de Molenkade 21 te Duivendrecht bij de gemeente binnengekomen. Op 2 juni 2021 is in het initiatievenoverleg positief geadviseerd over het initiatief. Het initiatief past in beginsel binnen de kaders van het ruimtelijk beleid van de gemeente. In overleg met de initiatiefnemer is besloten een intentieovereenkomst op te stellen om de planologische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van het initiatief gezamenlijk nader te onderzoeken. De intentie is dat de gemeente kostenneutraal de onderzoeken faciliteert zonder financiële risico’s voor de gemeente.

Besluit 

De intentieovereenkomst met de grondeigenaar van het perceel aan de Molenkade 21 te Duivendrecht aan te gaan.

Toetreden gemeente Weesp tot de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland.

Vooruitlopend op de fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam per 24 maart 2022 wordt instemming gevraagd aan de colleges en gemeenteraden van deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) om Weesp per 1 januari 2022 te laten toetreden tot deze regeling. Deze toetreding duurt totdat Weesp per 24 maart 2022 onderdeel zal uitmaken van de gemeente Amsterdam. 

Besluit 

 1. In te stemmen met het voornemen om de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) te wijzigen waardoor de gemeente Weesp voor de periode van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 toetreedt als deelnemer van deze regeling. Met ingang van 24 maart 2022 wordt deelname van Weesp voortgezet als onderdeel van de gemeente Amsterdam. 
 2. Dit voorstel ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen conform het overgelegde raadsvoorstel.

Gedoogverklaring woonbootbewoner Duivendrechtsevaart.

De woonboten in de Duivendrechtsevaart vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan. Al enige jaren is de gemeente bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan: Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart. Naar verwachting vindt de besluitvorming over dit bestemmingsplan begin 2022 plaats. In dit bestemmingsplan krijgen alle huidige woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen een permanente, positieve bestemming, op de huidige of een alternatieve locatie. Doordat de planning voor het bestemmingsplan door diverse oorzaken is uitgelopen, blijven de woonbootbewoners in onzekerheid over hun toekomst. Wanneer de woonbootbewoners niet meer aan de voorwaarden van het persoonsgebonden overgangsrecht kunnen voldoen, bijvoorbeeld door overlijden of bij verkoop, zou de gemeente handhavend moeten optreden. Om de onzekerheid van de woonbootbewoners weg te nemen geeft het college een gedoogverklaring af voor de woonboten in de Duivendrechtsevaart die volgens de regels van het vigerende bestemmingsplan onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. In deze gedoogverklaring verklaart het college niet handhavend op te treden wanneer het persoonsgebonden overgangsrecht vervalt, tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan inwerking treedt. 

Besluit 

Een gedoogverklaring af te geven aan de woonboten in de Duivendrechtsevaart, op de adressen Willem Fenengastraat nr. 46 tot en met nr. 70 en de woonboten aan de Joan Muyskenweg nr. 27B, 27C en 27D Spaklerweg nr. 54, 56 en 58 en de Van der Madeweg nr. 38A en 38C, met de strekking dat tot inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Duivendrechtsevaart” niet handhavend zal worden opgetreden indien er niet meer voldaan wordt aan het persoonsgebonden overgangsrecht. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeentesecretaris een gesprek gevoerd met de bezwarencommissie. Het uitgangspunt was het jaarverslag van de bezwarencommissie.
 • Burgemeester Langenacker heeft het congres SRO, Sport en Bewegen na coronatijd bijgewoond in Amersfoort.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een benen op tafel sessie met het bestuur en het directieberaad over de samenwerking met Duo+.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Peers en ambassadeurs overleg voor het ondersteuningsteam weerbaar bestuur over de collectieve norm die we willen hanteren na een intimidatie of bedreiging van ambtsdragers.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een bestuurlijke fietstocht met de stuurgroep Amstelscheg.
 • Burgemeester zat het politieoverleg voor.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de gezamenlijke vergadering BAC GHOR en BAC PG.
 • Wethouder De Reijke heeft de eerste trainingsdag gehad van het traject bestuurlijk leiderschap van de wethoudersvereniging.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg gehad van de GR OGZ.
 • Wethouder Korrel heeft het BO GR OGZ Amstelland bijgewoond bij agendapunt MOBW (maatschappelijke opvang/beschermd wonen).
 • Wethouder Korrel heeft de officiële presentatie Kerkengids Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een bezoek gebracht aan de (tijdelijke) passantenopvang in Amstelveen.
 • Wethouder Korrel en Jansen hebben het stuurgroep overleg Centrumplan bijgewoond met de diverse belanghebbenden.
 • Wethouder Boomgaars heeft kennisgemaakt met de nieuwe klantmanagers van DUO+ die de Participatiewet voor Ouder-Amstel zullen gaan uitvoeren.
 • Wethouder Boomgaars was bij de bestuursvergadering van de wethoudersvereniging.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de Webinar verduurzaming huurwoningen georganiseerd door het Regionaal Energieloket.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars had een ontmoeting met het bestuur van Ouder-Amstel Energie in het kader van de zonnepanelen die zij gaan plaatsen op het dak van de gemeentewerf in Ouderkerk.
 • Wethouder Boomgaars heeft verschillende contacten gehad met inwoners over diftar.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een workshop verduurzamen van Werkstad OverAmstel voor de daar gevestigde bedrijven.
 • Wethouder Jansen heeft een avond voor omwonenden over het verdiepend onderzoek naar de locatie Bindelwijk bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de Oude Smidse in Ouderkerk.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad over buurtgezinnen binnen de gemeente.
 • Wethouder Jansen heeft een bijeenkomst gehad met de onderwijsgroep Amstelland over het onderzoek naar onderwijs, sport en voorzieningen op de Bindelwijk.

Ouderkerk aan de Amstel, 10 november 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker