b&w besluitenlijst 09 maart 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Tilstra, de heer F. Janssen    

Wet Markt en Overheid – nieuwe sportlocatie.

De volleybalvereniging in Ouderkerk heeft het initiatief genomen om op eigen kracht tijdelijk (maximaal 5 jaar) drie beachvolleybalvelden te realiseren aan de Wethouder Koolhaasweg. De grond is in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel en in het kader van de Wet Markt en Overheid is de gemeente genoodzaakt om de integrale kostprijs door te berekenen voor de verhuur van de grond. Het is mogelijk een uitzondering te krijgen op deze wet als de gemeenteraad dit initiatief op deze locatie aanwijst als activiteit in het kader van het algemeen belang. Na aanwijzing kunnen door de gemeente maatschappelijke tarieven worden gehanteerd voor de verhuur van de grond, kan de vereniging de exploitatie van deze nieuwe sportaccommodatie financieren en tevens zelf maatschappelijke tarieven hanteren voor de gebruikers. Een dergelijke aanwijzing geldt ook voor de andere verengingen, waardoor het consistent is. De verantwoordelijkheid voor wat betreft de aanleg, financiering, exploitatie en het onderhoud ligt bij de volleybalvereniging.

Besluit

 • In te stemmen met de vraag richting de gemeenteraad om de exploitatie van drie tijdelijke beachvolleybalvelden door Volleybal Vereniging Ouderkerk aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang binnen de Mededingingswet en daardoor af kan wijken van de gedragsregels zoals benoemd in de Wet Markt en Overheid.

Benoeming stembureauleden en tellers TK21.

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Voor deze verkiezing: 

 • Zijn op 15 en 16 maart 2021 twee stembureau geopend; 
 • Zijn op 17 maart 2021 zeven stembureaus geopend;
 • Zijn op vier momenten briefstembureaus aangewezen;
 • Vindt de telling op 18 maart plaats op een centrale tellocatie. 

Het college benoemt voor ieder stembureau de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de tellers voor de stembureaus.

Besluit

 1. Voor de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 de (plaatsvervangend) voorzitters, (plaatsvervangend) stembureauleden, tellers en reserveleden die vermeld staan in de bijlage te benoemen. 
 2. De bevoegdheid de bezetting van de stembureaus aan te passen en de bevoegdheid tot het benoemen van nieuwe stembureauleden en/ of tellers te mandateren aan de teamleider KCC/ Burgerzaken.

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK).

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk. Er zijn met name problemen rondom woonlasten verbonden aan de eigen woning of huurwoning in de vrije sector. Het Rijk onderkent dat sommige mensen tussen wal en schip vallen. Gemeenten krijgen daarom in 2021 incidenteel extra budget van het Rijk om inwoners financieel te compenseren. De regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en betreft een verruimde variant van bijzondere bijstand.

Besluit

 1. In te stemmen met de beleidsuitgangspunten en beleidsregels TONK;
 2. De middelen die voor de TONK en de omscholing voor ondernemers worden toegevoegd aan het gemeentefonds voor deze doelen te bestemmen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een RBT-overleg bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
 • Burgemeester heeft na oproep in het weekblad met diverse inwoners een wandeling in Ouder-Amstel gemaakt.
 • Burgemeester heeft digitaal de Burgemeestersconferentie over Leiderschap bijgewoond.
 • Burgemeester heeft in haar rol als voorzitter digitaal de Beheercommissie Bevolkingszorg voorgezeten.
 • Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 4 maart afscheid genomen van wethouder Marian van der Weele en raadslid mevrouw Linda Muusses,  wethouder Willem Jansen en raadslid Gonny Meester werden beëdigd en welkom geheten in de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester heeft een digitale sessie leren in Coronatijd van de VNHG bijgewoond.
 • Burgemeester heeft gesprek gevoerd met Coherente en OBA over het creëren van werkplekken voor basisschool en middelbare scholieren.
 • Wethouder Jansen heeft in het kader van het inwerken met enkele collegeleden een wandeling in Ouderkerk aan de Amstel gemaakt.
 • Wethouder Jansen heeft in het kader van het inwerken met diverse betrokkenen bij projecten digitaal een kennismakingsgesprek gevoerd.
 • Wethouder Korrel heeft tijdens het digitale wethoudersspreekuur telefonisch met inwoner gesproken.
 • Wethouder Korrel heeft met team OR&S (openbare ruimte en steden-bouw) Centrumplan digitaal met Delva gesproken.
 • Wethouder Korrel heeft met team C&S (communicatie en service) Centrumplan overleg gehad inzake presentatie concept schetsontwerp aan KBG en raadsleden.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het digitale wethoudersspreekuur met diverse bewoners over houtrook, diftar en bomenkap gesproken.
 • Wethouder Boomgaars heeft als lid van de commissie Europa en Internationaal van de VNG een bijeenkomst van de Raad van Europa digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview aan RTV NH gegeven over de lokale energiecoöperatie in oprichting.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal met meerdere partijen de bijeenkomst Benchmark Werk en inkomen bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het digitale wethoudersspreekuur gesproken met inwoner inzake handhaving woonboten die illegaal aanleggen aan de Amstel binnen de gemeente Ouder-Amstel.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg met JGZ/GGD digitaal bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal bestuurlijk overleg gevoerd met de gedeputeerde inzake het woonakkoord AM regio met de Provincie.
 • Wethouder De Reijke heeft een presentatie gegeven aan de Kerngroep Centrumplan over gemeentefinanciën.

Ouderkerk aan de Amstel, 10 maart 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker