b&w besluitenlijst 09 februari 2021

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Behandeling van de managementletter 2020 van Verstegen Accountants en Adviseurs

Overgelegd treft u de managementletter 2020 aan, uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs. Naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole van het boekjaar 2020 verstrekt de accountant een verslag van zijn bevindingen op hoofdlijnen. De bevindingen zijn in het verslag nader uitgewerkt en waar nodig voorzien van actiepunten en adviezen. In dit collegevoorstel benoemen wij de belangrijkste punten van de accountant en doen wij voorstellen hoe daar mee om te gaan.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2020 uitgebracht door Verstegen Accountants en Adviseurs.

Gedoogbeleid terrassen

Eerder heeft het college gedoogbeleid terrassen opgesteld. Dit beleid loopt op 15 maart 2021 af. Voorgesteld wordt om dit gedoogbeleid te verlengen tot 15 oktober 2021.

Besluit

In te stemmen het verlengen van het gedoogbeleid voor de uitbreiding van terrassen voor het zomerseizoen 2021 (tot 15 oktober 2021).

Principeverzoek aanleg Beach velden aan Wethouder Koolhaasweg

De volleybalvereniging in Ouderkerk wil graag drie beachvolleybalvelden aanleggen in de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente staat hier positief tegenover op het moment dat dit budgetneutraal gerealiseerd kan worden. De volleybalvereniging stemt hier mee in en wil zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het aanleggen en onderhouden van de velden. Er is wel ondersteuning nodig van de gemeente op het gebied van locatie, bestemmingsplan en wetgeving.

Besluit

 • In principe in te stemmen met het voorliggende plan om tijdelijk drie beachvolleybalvelden door volleybalvereniging VVO te laten realiseren op grond van de gemeente aan de Wethouder Koolhaasweg;
 • In principe in te stemmen met de vraag richting de raad om de locatie voor het voorliggende plan aan te merken als activiteit in het algemeen belang om af te kunnen wijken van de Wet van Markt en Overheid en maatschappelijke tarieven te kunnen hanteren.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een RBT/BOA overleg bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
 • Burgemeester heeft een Bestuurlijk Overleg met de OBA gevoerd.
 • Burgemeester heeft digitaal overleg gevoerd met predikanten van kerken in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
 • Burgemeester heeft digitaal de Stuurgroep Convenant Zuidoost bijgewoond.
 • Wethouders Van der Weele en Korrel hebben een overleg gevoerd met vertegenwoordigers van eigenaar Rabobankgebouw.
 • Wethouder Van der Weele heeft met collega wethouder van Amsterdam digitaal met vertegenwoordigers van 4 tuinparken DNK gesproken.
 • Wethouders Van der Weele en Korrel hebben met leden Klanbordgroep Centrumplan gesproken.
 • Wethouder Korrel heeft tijdens het wethoudersspreekuur met een inwoner over parkeerproblemen Duivendrecht gesproken.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over o.a. afval bij ’t Haventje.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid met AM gemeenten gevoerd als voorbereiding voor het Overleg Duurzaamheid MRA.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een Bestuurlijk Overleg Regionaal Werkcentrum groot Amsterdam gevoerd.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek met MOOI-Noord-Holland gevoerd als voorbereiding op commissie Welstandnota.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethoudersspreekuur overleg met inwoners gevoerd over het Matijsen terrein.

    Ouderkerk aan de Amstel, 03 februari 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris,


R. van Reijswoud    de burgemeester,


 J. Langenacker