b&w besluitenlijst 08 juni 2021

Aanwezig (live):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer M. Koning

Project in het college: VTH

Afsprakenbrief Entrada analyseonderzoek

Life Europe (I love Entrada BV is de contractpartij en een dochteronderneming van Life) heeft haar eigendomspositie in Entrada vergroot tot ca. ¾ van het totaal. Ze heeft als welwillende eigenaar de gemeente benaderd met de vraag of een gefaseerde ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor zal een analyse worden gemaakt waarvan de kosten gedragen worden door Life. In de overeenkomst wordt ook vastgesteld dat alle historische kosten passend zijn voor het project en in later stadium naar rato van opbrengstpotentie verhaald zullen worden, bij doorgang van het project. Wanneer uit de analyse blijkt dat fasering van het plan mogelijk is, zal er een aangepast concept stedenbouwkundige visie en samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, die ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden zal worden.

Besluit

 1. De overeenkomst “Afspraken onderzoek fasering Entrada” met initiatiefnemer en eigenaar van een groot deel van Entrada aan te gaan.
 2. Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Kerkenvisie deel 2

In aanvulling op de kerkenvisie zou in Kerkenvisie deel 2 de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Kleine Kerk, mogelijk in combinatie met d’Oude School worden onderzocht. Gedurende dit traject is echter gebleken dat de kerkrentmeesters van de Kleine Kerk nog niet zo ver waren om een stap te zetten voor eventuele verkoop of overdracht van het pand. Ook heeft de gemeenteraad in dit traject een keuze gemaakt in de aanpak van de verkoop van d’ Oude School die een ander aanpak vergt dan vanuit de uitgangspunten waarmee Kerkenvisie deel 2 is opgesteld. Kerkenvisie deel 2 is daarom alleen een document geworden waarin de reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn opgenomen ten behoeve van de ontwikkeling van beide gebouwen.

Besluit

 • Kennis te nemen van Kerkenvisie deel 2.
 • Ter informatie een memo over Kerkenvisie deel 2 aan de raad te sturen.

Jaarstukken 2020 Gemeente Ouder-Amstel

De jaarstukken 2020 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2020. Met de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2020 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen. 
De jaarstukken 2020 sluiten met een nadelig resultaat van € 1.010.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2020 van € 1.679.000 nadelig en met een totaal balanssaldo van € 37.170.000. Wij stellen u voor de jaarstukken 2020 vast te stellen en het nadelig saldo te onttrekken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2020 € 3.027.000 voor deze onttrekking en na deze onttrekking € 2.017.000. De accountant heeft de controle nog niet afgerond. De bevindingen die nu bekend zijn, zijn verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken. Mocht de afronding van de accountantscontrole aanvullende bevindingen opleveren dan zullen deze middels een erratum aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. 
De accountant heeft toegezegd om uiterlijk 8 juli 2021 een getekende controleverklaring af te geven. Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen van deze controleverklaring. De raad ontvangt deze controleverklaring zodra deze beschikbaar is.

Besluit

 1. De grondexploitatie Ouderkerk Zuid af te sluiten. De werkzaamheden zijn conform besluitvorming uitgevoerd. Het resultaat 2020 ten aanzien van deze grondexploitatie bedraagt € 136.620 en is opgenomen in het jaarrekeningresultaat.
 2. De grondexploitatie Zonnehof af te sluiten. De werkzaamheden zijn conform besluitvorming uitgevoerd. Het resultaat 2020 ten aanzien van deze grondexploitatie bedraagt, na onttrekking van de gehele verliesvoorziening, € 137.240 en is opgenomen in het jaarrekeningresultaat.
 3. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de begrotingsoverschrijding op de lasten (afgerond op € 1.000):
  - in programma 1 Sociaal, groot € 143.000 (begroting 2020 na wijzigingen bedraagt € 17.744.000 en de feitelijke lasten 2020 bedragen € 17.887.000),
  - in het onderdeel overhead, groot € 292.000 (begroting 2020 na wijzigingen bedraagt € 7.252.000 en feitelijke lasten 2020 bedragen € 7.544.000),
 4. De jaarstukken 2020 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een nadelig exploitatiesaldo van € 1.010.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2020 van € 1.679.000 nadelig en met een totaal balanssaldo van € 37.170.000 vast te stellen, onder voorbehoud van het ontvangen van een controleverklaring van de controlerend accountant. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

1e Burap en 2e Nbr 2021 Ouder-Amstel 2021-21

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2021. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting inclusief 1e aanpassing begroting 2021 was voor 2021 € 332.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.125.000 nadelig welke leidt tot een tekort over 2021 van € 793.000. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de 
algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2021 en reserves 2021 ter vaststelling opgenomen.

Besluit

 1. De overgelegde wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. 
 2. Aan de raad de wijziging van de programmabegroting 2021 ter vaststelling op 8 juli 2021 voor te leggen.

Kadernota 2022-2025 Gemeente Ouder-Amstel 2021-25.

Deze kadernota is opgesteld voordat we de zogenaamde meicirculaire i.r.t. de algemene uitkering hebben kunnen verwerken. Dit is gelijk aan de werkwijze in de afgelopen jaren. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2022, het college op hoofdlijnen geïnformeerd over de verwachte ontwikkelingen welke van invloed zijn op de begroting 2022. Daarbij zijn de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit bestaand beleid en de financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord en wensen ten aanzien van nieuw beleid, richtinggevend. Ook biedt de kadernota het college de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden in de begroting 2022. De ontwikkelingen laten voor 2022 een tekort zien. Gezien de onzekerheden over de rijksmiddelen en de effecten van de corona crisis doen we nu geen concrete voorstellen om dit tekort op te lossen. Bij het opstellen van de begroting gaan we de kaders verder uitwerken.

Besluit

 1. De overgelegde kadernota 2022-2025 vast te stellen.
 2. Aan de raad de kadernota 2022-2025 ter vaststelling voor te leggen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft met de kerkleiders gesproken over deze coronatijd en de invulling die zij hieraan geven. Conclusie is dat alle kerken zich goed aan de regels houden en weer langzaam wat groepen toe gaan staan.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een digitaal symposium vanuit het Paleis op de Dam in aanwezigheid van de Koning en Koningin en prinses Beatrix over COVID-19.
 • Burgemeester Langenacker heeft telefonisch een 50-jarig bruidspaar gefeliciteerd en gesproken.
 • Burgemeester Langenacker was kort aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg Adviesraad Sociaal Domein.
 • Burgemeester Langenacker heeft vrijdag een fietstocht en gesprekken gevoerd met ondernemers en sportbesturen in het gebied waar straks De Nieuwe Kern komt en bij Werkstad Over-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft als bestuurlijk trekker het eerste bestuurlijk aanjaagteam Haalbaarheidsonderzoek Risk Factory geleid.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Politie-overleg. Daar hebben we gesproken over de problematiek van de Ouderkerkerplas in deze tijden en het (vele) lachgas wat gebruikt wordt.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad met WVOP en Stichting Watersport Ouderkerkerplas.
 • Wethouder Korrel heeft het kwartaaloverleg met de teamleiders Sociaal Domein DUO+ gevoerd.
 • Wethouder Korrel heeft het AM Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft een inwoner gesproken tijdens het Wethoudersspreekuur.
 • Wethouder Korrel heeft het bestuurlijk overleg met de Adviesraad Sociaal Domein bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars is naar het Dorpshuis in Duivendrecht geweest voor een ontmoeting met Coherente in het kader van een nieuw regionaal actieplan 
 • laaggeletterdheid.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de commissievergadering Europa en Internationaal van de VNG.
 • Wethouder Boomgaars heeft kennis gemaakt met de nieuwe financieel manager van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met de indiener van de petitie tegen diftar en andere tegenstanders.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een overleg van de wethouders duurzaamheid in de Amstelland-Meerlandenregio.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg met de Adviesraad Sociaal Domein van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Jansen heeft een training crisisbeheersing gevolgd.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan de vier volkstuinparken in de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen heeft een Webinar over de school van de toekomst bijgewoond.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg Adviesraad Sociaal Domein.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 juni 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker