b&w besluitenlijst 07 september 2021

Aanwezig (digitaal):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Behandeling 3e Nieuwsbrief 2021

Besluit 

Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder.

Keuze biedingen d’Oude School

De gemeente Ouder-Amstel is eigenaar van het Schoolgebouw d’ Oude School te Duivendrecht. Dit gebouw is niet meer in gebruik als school, maar wordt verhuurd als atelier. In de aanloop van de gemeente om d’ Oude School ten verkoop aan te bieden heeft de gemeenteraad op 17 december 2020 besloten dat het gemeentelijk monument bij verkoop behouden moet blijven, maar transformatie naar maximaal vier woningen mogelijk moet worden gemaakt. Ook het college heeft op 16 maart jl. besloten in principe medewerking te verlenen aan vergunningverlening voor de transformatie van d’ Oude School te Duivendrecht naar (deels) woning. Na bezichtiging van het pand door meer dan 300 personen zijn 16 biedingen binnengekomen. De biedingen zijn in twee fasen beoordeeld waarbij de bieding voor een familiehuis met expositieruimte het hoogst aantal punten heeft gekregen.

Besluit

De verkoop van d’ Oude School te gunnen aan de bieder met de hoogste score uit gemeentelijke beoordeling welke een bieding betreft voor een familiehuis met expositieruimte.

Koersbesluit ESJH (segment B: enkelvoudige specialistische jeugdhulp)

In navolging van het koersbesluit (februari 2020) om voor de inkoop van hoog specialistische jeugdhulp aan te sluiten bij Amsterdam moet Ouder-Amstel ook een keuze maken over de wijze waarop de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH, voorheen segment B) ingekocht wordt. Directe aanleiding is het van rechtswege aflopen van de contracten per 31.12.2021 af. Per 1.1.2022 zijn er nieuwe overeenkomsten nodig. De voorkeur gaat er naar uit om de ESJH in samenhang met het stelsel voor de HSJH te brengen. Indien het college in stemt met deze koers heeft dit een tweetal implicaties waar het college ook een besluit over moet nemen, t.w.: Een overbruggingsaanbesteding en mandatering voor de gemeente Amsterdam om als aanbestedende dienst op te treden. Omwille van samenhang en kwaliteit in het stelsel en efficiënt benutten van beschikbare capaciteit is het advies aan het college om in te stemmen met de koers en de benodigde vervolgbesluiten.

Besluit

 1. In te stemmen met de koers om aan te sluiten bij de gemeenten Amsterdam, Diemen en Uithoorn voor de inkoop van enkelvoudige specialistische jeugdhulp. 

Bij een positief besluit op 1. ook in te stemmen met:

2. Het aansluiten bij de gemeente Amsterdam, Diemen en Uithoorn bij de overbruggingsaanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp/segment B 2022. 

Bij een positief besluit op 2 ook in te stemmen met: 

3. Het verlenen van mandaat en volmacht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor het uitvoeren van de overbruggingsaanbesteding van de enkelvoudige specialistische jeugdhulp 2022, waaronder: 

 • Het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten;
 • Het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken. 

4.    Om in het geval van een juridisch geschil over de overbruggingsaanbesteding van de enkelvoudige specialistische jeugdhulp verweer te voeren, waaronder: 

 • Het evenredig verdelen van de kosten over de samenwerkende gemeenten van een evt. juridische procedure; 
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan onder mandaat en onder volmacht te verlenen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg van de recreatieschappen NH.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft de beheercommissie Bevolkingszorg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Diner Pensant Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de ALV VNHG in Purmerend.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de afsluiting weidevogelseizoen 2021.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder de Reijke waren aanwezig bij opening van het herdenkingsteken van Nelson Mandela in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost. 
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij Politiek Actief, een avond voor geïnteresseerde inwoners in de gemeentelijke politiek. 
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met Groengebied Amstelland over de mogelijkheden van de Watersportvereniging Ouderkerkerplas en de mogelijkheden binnen hun pachtovereenkomst.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met Mooi Noord-Holland over de aanpassing van de welstandsnota.
 • Wethouder De Reijke deelt mee dat zij van start gaat met een persoonlijk ontwikkelingstraject op eigen initiatief.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de tweede digitale bewonersbijeenkomst voor Gasvrij Ouder-Amstel. 
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met de ontwikkelaars van Patrizia.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de alternatieve Amstellanddag van Stichting Beschermers Amstelland bij boerderij Polderzicht.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gehad met een medewerker van het European Youth Forum over jeugdparticipatie.
 • Wethouder Jansen heeft naar aanleiding van het wethouders spreekuur een bewoner gesproken over jeugdhulp.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan de Amsterdam Old Course.
 • Wethouders Korrel en Jansen hebben een overleg gehad met bewoners over het vervolgproces van het Centrumplan.
 • Wethouder Jansen heeft een kennismakingsgesprek gehad met bestuurders van het OSB en Ir. Lelylyceum.


Ouderkerk aan de Amstel, 08 september 2021,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker