b&w besluitenlijst 07 december 2021

Aanwezig (digitaal):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Subsidieprogramma 2022

Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. In de kadernota 2022 is de hoogte van dit bedrag met de raad gedeeld en zijn de financiële kaders vastgesteld. In het subsidieprogramma 2022 staat een overzicht van alle partijen die subsidie hebben aangevraagd samen met een korte toelichting waarom we deze partijen subsidiëren en de begrote bedragen. Conform de uitgangspunten in de kadernota is er voor gekozen om de nullijn te hanteren als het gaat om indexatie en enkel exploitatiesubsidies en subsidies met een hoge looncomponent te indexeren met het gemeentelijke indexcijfer van 1,25%. Voor een aantal partijen binnen de CAO sociaal werk is een uitzondering gemaakt en wordt een percentage van 1,8% gehanteerd. Het totale indexatiebedrag in 2022 voor subsidie beslaat € 20.863,- en kan volledig gedekt worden uit de stelpost indexeringen. Voor de overige subsidies die een hoger subsidiebedrag ontvangen, is dekking gevonden binnen de huidige begroting. Na het vaststellen van het subsidieprogramma worden de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2022 afgegeven richting de diverse instellingen.

Besluit

 • Akkoord te gaan met het vaststellen van het subsidieprogramma 2022; 
 • Akkoord te gaan met het in behandeling nemen van de subsidieaanvraag van de Stichting Oranje Comité, ondanks het feit dat deze niet voor de gestelde termijn is ontvangen; 
 • Akkoord te gaan met het indexeren van exploitatiesubsidies en subsidies met een hoge looncomponent met het gemeentelijke indexcijfer van 1,25%, of bij uitzondering met een indexcijfer van 1,8%, voor een totaalbedrag van € 20.863,-; 
 • Akkoord te gaan met het verwerken van de totale indexering op de verschillende subsidiebedragen ter hoogte van € 20.863,- vanuit de stel-post indexering middels de 1e Burap 2022; 
 • Akkoord te gaan met het doorsturen van het subsidieprogramma 2022 naar de raad ter informatie.

Verlengen looptijd VTH beleidsplan

De werkzaamheden rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn die op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, sloop- en asbestverwijdering, milieu, monumenten/erfgoed, openbare orde en buitenruimte, horeca en kinderopvang. Deze taken zijn met name beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen, de Wet Bibob en de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze taken worden veelal uitgevoerd door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de afdeling Buurt van Duo+ en zijn vastgelegd in het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH-beleidsplan’). Het college wordt voorgesteld om de looptijd van het VTH beleidsplan met de duur van 1 jaar te verlengen gelet op de uitgestelde inwerkingtredingsdatum van zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: ‘Wkb’). De voorbereidingen voor het nieuwe VTH-beleidsplan vangen wel in het eerste half jaar van 2022 aan.

Besluit 

 1. De looptijd van het VTH beleidsplan 2017-2020 te verlengen met de duur van een jaar tot en met 31 december 2022. 
 2. De raad te informeren met het bericht aan de raad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het bestuurlijk Platform Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Bestuurlijk Afstemmings Overleg over Corona.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met burgemeester Heiliegers van Uithoorn en de directeur van DUO+ over de overdracht van het voorzitterschap van DUO+ op 1 januari 2022.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Korrel en de gemeentesecretaris een bedrijfsbezoek gebracht aan G. de Nooij.
 • Burgemeester Langenacker heeft het politieoverleg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Stuurgroep Veiligheid en Zorg.
 • Wethouder De Reijke heeft het PHO Wonen AM bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft gesproken met een inwoner die een initiatief had om padelbanen te realiseren in Ouderkerk.
 • Wethouder De Reijke heeft een symposium bijgewoond georganiseerd door Verstegen over de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording.
 • Wethouder Korrel heeft Het BO OV SAAL bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft de conceptversie VO besproken met de verschillende belanghebbenden.
 • Wethouder Korrel heeft het BO Amstelbrug bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het persmoment start uitvoering herinrichting Rijksstraatweg bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met het UWV inzake regionale ontwikkelingen.
 • Wethouder Boomgaars is bij een inwoner van Ouderkerk op bezoek geweest in het kader van een aangelegd geveltuintje.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een webinar van het Regionaal Energieloket over verduurzaming voor VvE’s.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de stuurgroepbijeenkomst voor de Transitievisie Warmte, met Diemen en Uithoorn.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bezoek gebracht aan het Financieel Cafe in Duivendrecht.
 • Wethouder Boomgaars was samen met wethouder Korrel bij de feestelijke start van de werkzaamheden voor het groot onderhoud van de Rijksstraatweg.
 • Wethouder Jansen heeft een digitaal werkbezoek van de raad aan het Kofschip en de Amstelschool bijgewoond.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een bijeenkomst van de wethouders Jeugd van de DUO+ gemeenten over het nieuwe stelsel.
 • Wethouder Jansen is rondgeleid door twee enthousiaste bewoners in Duivendrecht om het erfgoed te bekijken en meer te weten te komen over de historie van Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen was samen met Wethouder Korrel aanwezig bij een bespreking over het centrumplan.

 Ouderkerk aan de Amstel, 08 december 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud,
de burgemeester, J. Langenacker