b&w besluitenlijst 06 juli 2021

Aanwezig (digitaal):

J. Langenacker, burgemeester
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

C.C.M. Korrel, wethouder

Project in het college: Governance en Bedrijfsplan DUO+

Voornemen tot intrekken omgevingsvergunning, Van der Madeweg 41.

Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de gemeente Ouder-Amstel een omgevingsvergunning toegekend voor het realiseren van een studentenhotel met circa 88 kamers aan de Van der Madeweg 41. Na een lange bezwaarprocedure is de omgevingsvergunning op 7 augustus 2019 onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig kantoorgebouw aan de Van der Madeweg 41 te 1114 AM Amsterdam-Duivendrecht in een studentenhotel, is tot op heden niet gebruikt. Er zijn in het kader van de omgevingsvergunning geen werkzaamheden verricht. In een brief van 25 juni 2019 heeft de gemeente aangegeven dat de bouw binnen 26 weken gestart moest worden. Met initiatiefnemer hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden en ambtelijk is er contact met de advocaten van initiatiefnemer. De gemeente heeft de ambitie om het Amstel Business Park Zuid naar een Werkstad te transformeren. Een leegstaand pand heeft over het algemeen een negatief effect op de omgeving en voldoet op deze manier niet aan deze ambitie. Anno juni 2021 is nog steeds niet begonnen met de werkzaamheden. Het college wordt gevraagd het voornemen tot intrekken van de omgevingsvergunning uit te spreken.

Besluit

Akkoord te gaan met de brief waarin het College van B&W het voornemen uitspreekt tot het intrekken van omgevingsvergunning WXO-2015-108/Z2015- 003559.

Mobiliteitsplan Zuidoostflank.

De Zuidoostflank strekt zich globaal uit van natuurgebied Gaasperzoom tot het Amstelstation en valt binnen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel. Tot 2040 zijn er plannen voor circa 51.000 extra woningen in het gebied en 33.000 extra arbeidsplaatsen. Deze ontwikkelingen vinden plaats in een deel van Amsterdam en Ouder-Amstel (DNK, Werkstad en Entrada) waar nu al 100.000 mensen wonen met evenzoveel arbeidsplaatsen. Ook bevindt zich hier het grootste entertainmentcluster van Nederland, waar jaarlijks miljoenen bezoekers op afkomen In dit mobiliteitsplan beschrijven we hoe we als Gemeenten en Vervoerregio Amsterdam samen met betrokken partijen de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidoostflank op orde en in balans kunnen houden, plus welke maatregelen en investeringen daarvoor op korte en (middel)lange termijn nodig zijn. Het mobiliteitsplan is opgesteld ten tijde van de Corona epidemie. De effecten daarvan op de mobiliteit zijn nog onzeker en moeten de komende jaren goed gemonitord worden. Het mobiliteitsplan omvat de volgende ambities:

 • Stimuleren van een duurzame manier van verplaatsen en daarmee een bijdrage leveren aan de stedelijke klimaatambities
 • Een gebied dat verbonden is met de rest van de stad en de regio
 • Bevorderen van gezonde, actieve manieren van verplaatsen
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en inclusiviteit.

De ambitie kent een dubbelstrategie:

 1. Alternatieven voor de auto aantrekkelijk maken en zorgen voor een robuust fiets- en OV-netwerk (verleiden);
 2. Reguleren van het autogebruik van reizigers die over alternatieven beschikken voor hun mobiliteit (ontmoedigen). Het Mobiliteitsplan wordt ter besluit voorgelegd aan de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en het DB van de Vervoerregio. De gemeente Amsterdam neemt niet alleen een besluit over het Mobiliteitsplan ZOF, maar ook over 4 andere mobiliteitsplannen van andere deelgebieden te weten Noord, Nieuw-West en Haven-Stad Zuid en Sloterdijk II van de gemeente Amsterdam.

In dit besluit wordt gevraagd in te stemmen met het Mobiliteitsplan Zuidoostflank, met als belangrijkste punten:

 • Ambitie voor maximaal 15% groei autoverkeer op korte termijn ondanks een toevoeging van 51.000 woningen en 33.000 arbeidsplaatsen;
 • Inzetten op fiets en OV en in transformatiegebieden een streng parkeerregime en parkeren op afstand. en kennis te nemen over de uitgangspunten, aanpak en uitwerking van het plan. Zo zal over de maatregelen pas later en per project/maatregel besluitvorming plaatsvinden over uitwerking en financiering.

Besluit

In te stemmen met het Mobiliteitsplan Zuidoostflank met als belangrijkste punten:

 1. Ambitie voor maximaal 15% groei autoverkeer op korte termijn ondanks een toevoeging van 51.000 woningen en 33.000 arbeidsplaatsen;
  Inzetten op fiets en OV en in transformatiegebieden een streng parkeerregime en parkeren op afstand.
 2. Kennis te nemen van de noodzaak voor een mobiliteitsplan voor de Zuidoostflank dat inzichtelijk maakt welke maatregelen nodig zijn om de Zuidoostflank bereikbaar te houden en te maken in verband met de geplande gebiedsontwikkelingen. 
 3. Kennis te nemen van de manier waarop de gemeentelijke ambities van Amsterdam en Ouder-Amstel in het mobiliteitsplan zijn opgenomen en vertaald. 
 4. Kennis te nemen van de adviezen van verschillende belangenorganisaties en op welke manier deze zijn overgenomen in de verschillende mobiliteitsplannen. 
 5. Kennis te nemen van de programmatisch aanpak van het mobiliteitsplan. 
 6. Kennis te nemen van het financiële aspect rondom de dekking van de maatregelen en de programmatische aanpak.
 7. De raad hierover laten instemmen middels het overgelegd raadsbesluit.

Concept-Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 e.v.

Voor de uitvoering van de Jeugdwet 2015 heeft de gemeente Ouder-Amstel regels vastgelegd in de Verordening, Nadere regels en Beleidsregels Jeugd Ouder-Amstel 2015. In verband met een stelselwijziging vanaf januari 2022 en jurisprudentie wijzigt de gemeente Ouder-Amstel de Verordening en Nadere regels per januari 2022. De gemeente Ouder-Amstel werkt vanaf 2022 samen met de gemeenten Amsterdam, Diemen en Uithoorn in één jeugdhulpstelsel. In dit proces bij het aanpassen werken nauw met deze gemeenten samen. Met dit collegevoorstel worden de concept Verordening en Nadere regels Jeugd voorgelegd aan het college. Na de inspraakprocedure leggen we de definitieve versie ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad voor.

Besluit

In te stemmen met: 

 • Concept-Verordening Jeugd Ouder-Amstel 2022;
 • Concept Nadere regels Jeugd Ouder-Amstel 2022 ;
 • Het ter inzage leggen van de Verordening Jeugd Ouder-Amstel 2022 van 14 juli t/m 26 augustus 2021.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker en wethouder Boomgaars hebben een gesprek gehad met het meldpunt discriminatie regio Amsterdam over hun jaarverslag en de situatie in Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Boomgaars waren aanwezig bij de herdenking van Eliëser.
 • Burgemeester Langenacker ontving tijdens de herdenking Eliëser het eerste exemplaar van het tijdschrift Respect.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het gebruikersoverleg van het Dorpshuis om samen met alle partijen te spreken over een veilige en aantrekkelijke openstelling van het Dorpshuis in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Algemene Bestuursvergadering voor het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Bestuurlijke bijeenkomst Bevolkingszorg.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan het bijenbevruchtingsstation op Marken. Ze heeft dit samen gedaan met de burgemeester van Waterland, burgemeester van der Weele.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Jansen de Spinozaroute in Duivendrecht geopend.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met Mr. Franzen inzake het perceel Aart van der Neerweg.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met de Stichting Watersport Ouderkerk en de Watersportvereniging Ouderkerkerplas over verruiming van hun activiteiten.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met initiatiefnemers van De Stem van Groningen, een participatieplatform genomineerd voor een VNG prijs.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven in het kader van een onderzoek naar de ambities rondom circulaire economie van de Metropoolregio Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een informatiesessie over het Beeldkwaliteitsplan voor Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Boomgaars was vanuit de Wethoudersvereniging aanwezig bij een gesprek over een leidraad omgaan met agressie en intimidatie van politieke ambtsdragers.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gevoerd met de ontwikkelaars van de Dialogue (oude HvA-pand) over de voortgang van het project.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven in het kader van het opstellen van een document over de economische positionering van de Amstelland-Meerlanden regio.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg Water in de Amstel-, Gooi- en Vechtregio.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met de vrijwillige duurzaamheidscoaches van Ouder-Amstel over diftar.
 • Wethouder Jansen heeft samen met Amsterdam een gesprek gevoerd met de tuinparken in de Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen is door een jongerenwerker van Coherente rondgeleid door Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen is op bezoek geweest bij de PI-school de Bascule in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft een gesprek gehad met Wethouder Klaasse van Diemen en de bestuurder van Florente.

Ouderkerk aan de Amstel, 07 juli 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker