b&w besluitenlijst 06 februari 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

PROJECT IN HET COLLEGE: Ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

Toekenning Wob verzoeken het project “Gezellenhuis”.

De in 2009 gestarte ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn in het voorjaar van 2019 definitief door de gemeenteraad afgewezen. De plannen konden niet rekenen op voldoende draagvlak, ook niet bij de omwonenden van de parochietuin. De gemeenteraad heeft tegelijk met het afwijzen van de plannen een motie aangenomen waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord, rekening houdend met de bezwaren die destijds zijn geuit door omwonenden en overige bewoners. Als voorbeelden voor de aanscherping noemde de raad grondgebonden woningen, minder volume, en minder hoog dan de vorige plannen. Als gevolg van het besluit van de gemeenteraad waren verdere gesprekken met de ontwikkelaar van de afgewezen plannen niet meer aan de orde, dit mede omdat het parochiebestuur (eigenaar van de gronden) de samenwerking met de ontwikkelaar had beëindigd. Er is daaropvolgend uitgebreid overleg gestart tussen de gemeente en een afvaardiging van het parochiebestuur om te komen tot de gevraagde aanscherping van de ontwikkelvisie voor het terrein. Wat is er aan de hand? Er is op 25 juni 2020 en op 10 juli 2020 een Wob verzoek binnen gekomen. 

In dit Wob verzoek is gevraagd om het volgende: alle informatie, besluit vorming, afspraken en overige communicatie boven water te krijgen die er is geweest tussen de belanghebbende: Gemeente, Stadsherstel, Urbanus kerk/parochie, het bedrijf Kek!Bier en de heren Erwin & Marcel van Wieringen over het gehele proces van idee tot uitwerking van het plan van aanpak (groot horeca/Kek bijlage wat er nu ligt voor het Gezellenhuis; alle communicatie, notities , aantekeningen, whats app, documenten etc. omtrent dit onderwerp vanaf 2015 tegemoet; alle informatie en communicatie m.b.t. de inschatting die de gemeente heeft gemaakt op de financiële risico’s van het Gezellenhuis te Ouderkerk aan de Amstel en landerijen rondom de Urbanus kerk. Dit inclusief alle communicatie en informatie m.b.t. de planschade analyse/inschatting alle omwonenden die de gemeente heeft gemaakt zoals reeds door wethouder genoemd in commissie ruimte van 11 juni 2020. Bij dit project zijn er een aantal derde belanghebbenden betrokken. Aan hen is gevraagd een zienswijze in te dienen. Eén belanghebbende heeft een zienswijze ingediend dat er bezwaar was tegen de wijze van bekendmaking. Na beoordeling hebben we besloten de stukken niet te openbaren. Overige belanghebbenden zagen geen reden tot het indienen van een zienswijze.

Besluit

Het besluit wordt aangehouden.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester heeft een RBT overleg bijgewoond in het kader van de Coronamaatregelen.
 • Burgemeester en wethouders hebben diverse wandelafspraken met inwoners en of collegeleden gemaakt.
 • Burgemeester en wethouder Jansen hebben de regiegroep Amstelland-Meerlanden digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft digitaal het Portefeuillehoudersoverleg burgemeesters Amstelland over ondermijning bijgewoond.
 • Burgemeester heeft tijdens de digitale Novi Conferentie een workshop gebiedsproces Ronde Hoep gevolgd.
 • Burgemeester heeft digitaal het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft het Bestuurlijk Overleg GR OGZ digitaal bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft live een werkbezoek gebracht aan de Rijkstraatweg 125 te Duivendrecht.
 • Wethouder Korrel en wethouder Boomgaars hebben de berm tussen A2 en het nieuwe fietspad met een bloemrijk mengsel ingezaaid.
 • Wethouder Korrel en wethouder Jansen hebben digitaal een gesprek gevoerd met de eigenaar Rabobankgebouw.
 • Wethouder Korrel heeft het Bestuurlijk Overleg Openbare gezondheidszorg BO Gr OGZ AM MOBW op het onderdeel Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal het Portefeuillehoudersoverleg Economie in de AM-regio bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het wethoudersspreekuur gesproken met een inwoner over ideeën inzet voor Duurzaamheid.
 • Wethouder Boomgaars heeft met collega wethouders De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden digitaal overleg gevoerd over het vervolg snel internet in het buitengebied.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal met diverse partijen over een initiatief rondvaart Amsterdam – Ouderkerk aan de Amstel gesproken.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal een overleg Centrumplan team financiën bijgewoond.
 • Wethouder Jansen heeft digitaal kennisgemaakt met de onderwijsgroep Amstelland.

Ouderkerk aan de Amstel, 07 april 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker