b&w besluitenlijst 05 januari 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Aanwijzingsbesluit: machtigen en mandateren DPG als toezichthouder kinderopvang n.a.v. Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm).

In de Memorie van Toelichting van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is niet expliciet opgenomen dat de directeur publieke gezondheid (DPG) krachtens artikel 1.61 van de Wet kinderopvang bevoegd is om toe te zien op de maatre-gelen uit de Wet publieke gezondheid. Hiermee heeft de GGD geen bevoegdheid op de naleving van de maatregelen bij kindercentra, gastouderbureau en voorzieningen voor gastouderopvang. Voor een juiste juridische grondslag voor toezicht dient hiervoor een aanwijzing (machtiging) gegeven te worden aan de DPG. Voorts kan de burgemeester op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid ingrijpen middels het opleggen van een bevel om de verdere verspreiding van de covid-19 virus te voorkomen. Deze bevoegdheid kan ook gemandateerd worden aan de DPG(GGD) om sneller in te kunnen grijpen.

Besluit 

 • Om de directeur publieke gezondheidzorg (hierna: DPG) van de GGD aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kin-deropvang, welke tevens het toezicht op de naleving van de bij of krach-tens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang omvat, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet;
 • Machtigt de DPG om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de DPG op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang, en;
 • Mandateert de DPG om bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijk verspreiding van het virus Sars-Cov-2 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n van de Wet publieke gezondheid.

Het mogelijk maken van recreatie & horeca op Molenpad 2 met behoud van de ijsbaan.

Voorgesteld wordt om recreatie & horeca mogelijk te maken op de locatie Molenpad 2, de huidige ijsbaan, in Ouderkerk aan de Amstel.

Besluit

In te stemmen met het projectplan voor recreatie en horeca voor Molenpad 2 in Ouderkerk aan de Amstel.

Overgangsregeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ou-der-Amstel.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van politieke ambtsdragers van kracht, te weten:

 1. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositiebesluit DPA);
 2. Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (Rechtspositieregeling DPA).

In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers in één besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het sluitstuk van een meerjarig harmonisatietraject. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. De regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Ouder-Amstel 2019 is vastgesteld op 17 november. De gemeenteraad heeft de verordening rechtspositie 2006 ingetrokken op 17 december 2020. Met dit voorstel beslist ieder collegelid individueel over de toepassing van de overgangsreling op zijn/haar situatie.

 1. Joyce Langenacker maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 2. Joyce Langenacker maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende ICT-gereedschap.
 3. Barbara de Reijke maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 4. Barbara de Reijke maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende ICT-gereedschap.
 5. Rineke Korrel maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 6. Rineke Korrel maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende ICT-gereedschap.
 7. Marian van de Weele maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 8. Marian van der Weele maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende ICT-gereedschap.
 9. Axel Boomgaars maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende reiskosten.
 10. Axel Boomgaars maakt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 gebruik van de overgangsregeling betreffende ICT-gereedschap.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een bestuurlijk afstemmingsoverleg met Portefeuillehouders Diemen en Uithoorn inzake communicatie.
 • Burgemeester heeft het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst NZKG bijgewoond.
 • Burgemeester heeft de digitale kerstbijeenkomst met personeel voor gezeten en o.a. mededeling gedaan van de voordracht van wethouder M.C. van der Weele als burgemeester van de gemeente Waterland.
 • Burgemeester heeft een kersttoespraak opgenomen voor de website van de gemeente Ouder-Amstel. 
 • Burgemeester heeft live een RBT bijeenkomst bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen. Regelmatig is er afstemming geweest over de jaarwisseling die relatief rustig is verlopen.
 • Burgemeester heeft meegewerkt aan de filmopname uitreiking waarderingsspelden van de gemeente Ouder-Amstel 2021.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg AM Wonen digitaal bijgewoond ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg RAP regio over de aanpassing woonruimteverdeling.
 • Wethouder De Reijke heeft het Bestuurlijk Overleg RAP regio digitaal bijgewoond.
 • Wethouders De Reijke, Korrel, Van der Weele en Boomgaars hebben de digitale kerstbijeenkomst voor het personeel bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft in de week voorafgaande aan de uitreiking de adviescommissie waarderingsspeld bijgewoond. Hierover wordt een filmpje opgenomen.
 • Wethouder Boomgaars heeft meegewerkt aan de MRA uitzending Invest MRA. Wethouder heeft verteld waarom gemeente Ouder-Amstel als kleine gemeente snel heeft aangehaakt.
 • Wethouder Boomgaars heeft in de avond meegedaan aan een digitale duurzame wijkactie voor Benning.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal deelgenomen aan de bestuurlijke werksessie Warmte Koudeprogramma van de MRA.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal ingebeld bij jonge zwerfafvalhelden die van de gemeente een presentje hebben ontvangen als dank voor hun inzet.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuursvergadering AM Match bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een overleg DUO-wethouders Jeugdzorg bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 06 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker