b&w besluitenlijst 02 november 2021

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Verordening en Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

Op 29 september heeft het college ingestemd met de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 en de Nadere Regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022. Na de vaststelling werd bekend dat er een wijziging in het landelijke dyslexie protocol wordt doorgevoerd. De wijziging heeft een tekstueel gevolg voor zowel de Verordening als de Nadere Regels. Omdat er wijzigingen gemaakt zijn ten opzichte van de op 29 september vastgestelde stukken is het nodig dat uw college opnieuw instemt met de nu aangepaste Verordening en Nadere regels. In de overgelegde bijlage ‘Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022’ en ‘Nadere Regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022’ is met gekleurde tekst aangegeven welke wijzigingen gemaakt zijn. De “was-wordt” tabellen zijn hier ook op aangepast. Voor de uitvoering van de Jeugdwet 2015 heeft de gemeente Ouder-Amstel regels vastgelegd in de Verordening, Nadere regels en Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018. In verband met een stelselwijziging vanaf januari 2022 en jurisprudentie sinds 2018 wijzigt de gemeente Ouder-Amstel de Verordening en Nadere regels per januari 2022. Op 6 juli 2021 heeft het college ingestemd met de concept Verordening en Nadere regels Jeugdhulp 2022. Vervolgens zijn de concept Verordening en Nadere regels ter inzage gelegd en heeft de adviesraad Sociaal Domein een advies uitgebracht. Met dit collegevoorstel vragen we het college in te stemmen met de Verordening Jeugdhulp 2022 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook vragen we het college in te stemmen met a) de Nadere regels Jeugdhulp 2022 en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen en b) de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein. 

Besluit 

 • In te stemmen met de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • In te stemmen met de Nadere Regels Jeugdhulp 2022 en deze kennisname toe te zenden aan de gemeenteraad. 

Besluit op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning kappen bomen Rijksstraatweg

Op 01 april 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel voor het kappen van 89 bomen aan de Rijksstraatweg in Amsterdam Duivendrecht. De omgevingsvergunning is op 12 mei 2021 verleend (hierna: “het bestreden besluit”). Tegen deze omgevingsvergunning is op 16 juni 2021 een bezwaarschrift ontvangen. Op 07 september 2021 is het bezwaarschrift behandeld tijdens de online hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”). Op 05 oktober 2021 heeft de commissie het advies gegeven om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit met een aanvulling van de motivering in stand te laten.

Besluit 

 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel over volledig te nemen.
 2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit met een aanvulling van de motivering in stand te laten. 
 3. Bezwaarmaker en vergunninghouder schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het mobilisatie-oorlogskruis postuum uitgereikt.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de digitale veiligheidsavond die voor de gemeenteraad is georganiseerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker zat het Regionaal Platform Fraudebestrijding NH voor. 
 • Burgemeester Langenacker heeft de deelnemers aan de cursus Politiek Actief een certificaat uitgereikt van deelname aan deze cursus.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de start van de eerste avond van het Oktober Fest. 
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Burgemeesters-overleg Groen Hart.
 • Burgemeester Langenacker was samen met haar partner aanwezig bij de Korpsavond van de Brandweer in Duivendrecht.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg bijgewoond waar vanuit de provincie het Masterplan wonen werd gepresenteerd. 
 • Wethouder De Reijke heeft deelgenomen aan de selectiecommissie voor een afdelingshoofd Ruimte.
 • Wethouder Korrel heeft de digitale bijeenkomst met de raadswerkgroep Mobiliteitsvisie.
 • Wethouder Korrel heeft met een aantal medewerkers de succesvolle samenwerking besproken van een casus van een kwetsbare inwoner.
 • Wethouder Korrel heeft op het symposium Samen op het Fietspad van de UvA en BAM gesproken over de wielreninterventie Blokje om.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het 41e Congres van Lokale en Regionale Overheden bij de Raad van Europa.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de feestelijke start van de aanleg van glasvezel in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur met een inwoner overlegd over elektrische laadpalen en opwek van zonne-energie boven parkeerplekken.
 • Wethouder Jansen heeft de debattraining bijgewoond op de Jan Hekmanschool.
 • Wethouder Jansen heeft een bewoner gesproken over de historie van het Gezellenhuis.
 • Wethouder Jansen heeft het Portefeuillehoudersoverleg van de DUO+ gemeenten bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 03 november 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    

de burgemeester, J. Langenacker