b&w besluitenlijst 02 maart 2021

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering werd (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Brune en mevrouw P. Nahon

Project in het college: Inclusief werkgeverschap 

Oordeel interbestuurlijk toezicht provincie inzake taken omgevingsrecht 2020

In 2020 is de gemeente opnieuw beoordeeld in het kader van interbestuurlijk toezicht. Het resultaat over 2020 is dat de taken op het gebied van uitvoering (vergunningverlening), toezicht en handhaving omgevingsrecht adequaat worden uitgevoerd. Er is ook een aantal mogelijke verbeterpunten om tot een optimaal werkende BIG-8 cyclus te komen. Een aantal verbeterpunten zal door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden opgepakt en de andere verbeterpunten zullen worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Besluit

 1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht over de taken in het omgevingsrecht. 
 2. Met het bericht aan de raad de gemeenteraad op de hoogte te stellen van het oordeel van de provincie

Herzieningsverzoek intrekkingsbesluit bijstand

Mw. T heeft een bijstandsuitkering ontvangen in 2016. Deze is per oktober 2016 ingetrokken wegens inkomen uit een dienstverband. Mw. is het niet eens met het intrekkingsbesluit en heeft verzocht om het besluit te herzien.

Besluit

Het verzoek tot herziening van het intrekkingsbesluit van de bijstandsuitkering van mw. T af te wijzen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft meerdere RBT/RBO overleggen bijgewoond in het kader van de coronamaatregelen.
 • Burgemeester heeft digitaal het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een bewonersbijeenkomst Molenbuurt bijgewoond
 • Burgemeester heeft een bewonersavond met bewoners Molenkade bijgewoond.
 • Burgemeester heeft live afscheid genomen van wijkagent Duivendrecht de heer P.V.
 • Burgemeester heeft live kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent Duivendrecht de heer H.Y.
 • Burgemeester heeft een interview gegeven over de aanstaande verkiezingen en het veilig stemmen op de stembureaus.
 • Burgemeester heeft gewandeld met een inwoner na een oproep in het weekblad van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Van der Weele heeft een extra regiegroep MRA digitaal bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een digitale bewonersavond voorgezeten inzake nieuwbouw Scholen Bindelwijk.
 • Wethouder Van der Weele heeft een interview gegeven in het kader van haar aanstaande afscheid als wethouder van de gemeente Ouder-Amstel.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal het Onderwijsoverleg bijgewoond, haar opvolger voorgesteld. 
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal een BRS vergadering bijgewoond inzake uitkomsten consultatie uitvoeringsplan hinderreductie.
 • Wethouder Korrel heeft met het Centrumplan team Structuur een digitaal overleg gevoerd over een document waarin informatie van diverse teams met tijdspad wordt samengebracht.
 • Wethouder Korrel heeft deels de online MRA informatiemeeting over mobiliteitssysteem en RO ontwikkelingen Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft samen met het Centrumplan team RO en Stedenbouw (RO&S) de (online) presentatie door DELVA aan het Historisch Kwartier (Beth Haim, Museum Amstelland, Amstelkerk en Amstelstroom) bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft een digitale wijkactie duurzaamheid Ouderkerk Centrum en Tuindorp bijgewoond en de aftrap verricht. 
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuurlijk overleg met Amsterdam, de Ronde Venen en Amstelveen bijgewoond over Amsterdamse zoekgebieden voor de RES.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een bestuurlijk overleg met De Ronde Venen bijgewoond over de stop van de aanleg van glasvezel in het buitengebied door Deltafiber.
 •  Wethouder Boomgaars heeft een digitaal overleg gehad met woonbootbewoners van de Willem Fenengastraat om te praten over het bestemmingsplan en hun toekomstige situatie in DNK.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal overleg gevoerd met eigenaren Van Entrada.
 • Wethouder Boomgaars heeft de buitendienstmedewerkers verrast met een bezoek om zijn dank uit te spreken voor alle werkzaamheden door hen gedaan tijdens de strenge winterweek.
 • Wethouder De Reijke heeft diverse inwoners gesproken tijdens het digitale wethouderspreekuur.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg AM wonen digitaal bijgewoond. 
 • Wethouder De Reijke heeft diverse door Coherente georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht te Duivendrecht bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 3 maart 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud en de burgemeester, J. Langenacker