b&w besluitenlijst 02 februari 2021

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig
De heer J. Quee, de heer E. Swinnen

Project in het college: Centrumplan

Uitvoeringsprogramma: versterken toerisme & recreatie 2021 – 2023.

De gemeente Ouder-Amstel heeft aangegeven in navolging van de visie een uitvoeringsprogramma verder uit te werken. Met het opstellen van de Visie Toerisme en Recreatie 2035, in 2020, heeft de gemeente Ouder-Amstel een aantal randvoorwaarden/kaders geschetst, evenals een wensrichting per deelgebied bepaald. Het uitvoeringsprogramma dat voor u ligt is het rapport dat richting geeft aan de inzet van de gemeente Ouder-Amstel. Dit uitvoeringsprogramma bevat concrete acties voor de komende drie jaar, om de ambities van de nieuwe ‘Visie Recreatie en Toerisme 2035’ voor een deel te realiseren.

Het uitvoeringsprogramma geeft burgers en bedrijven, de gemeentelijke organisatie en onze samenwerkingspartners enerzijds inzicht in de activiteiten en projecten op het gebied van toerisme & recreatie. Anderzijds geeft het inzicht hoe de gemeente Ouder-Amstel omgaat met de uitvoering van het toeristische beleid. Het college wordt daarom verzocht om in te stemmen met het opgestelde collegevoorstel In het coalitieakkoord 2018 – 2022 van de gemeente Ouder-Amstel staat beschreven dat Ouder-Amstel de toeristisch-recreatieve sector wil versterken. Deze wens komt voort uit verschillende perspectieven zoals economie, aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, natuur & landschap, sociaal en karakter. Verder is begin 2020 de Visie Toerisme & Recreatie 2035 door het college en de raad vastgesteld. Met het vaststellen van de toeristische visie, heeft de gemeente Ouder-Amstel een aantal randvoorwaarden/kaders geschetst, evenals een wensrichting per deelgebied bepaald.

Besluit

 1. In te stemmen met overgelegd uitvoeringsprogramma versterken Toerisme & recreatie 2021 – 2023.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de motie: ‘verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas’.

Exploitatieovereenkomst Amstelbad.

Het Amstelbad, de opstallen en de grond eromheen is in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel. In 1992 heeft de gemeente de exploitatie uit handen gegeven aan stichting het Amstelbad en tot op heden baat deze stichting nog steeds het buitenbad uit. De meest recente exploitatieovereenkomst liep 31 december 2020 af en er is in overeenstemming met de stichting een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de komende vijf jaar. Het college heeft de bevoegdheid deze overeenkomst goed te keuren en het mandaat te verlenen aan wethouder B. de Reijke om deze overeenkomst te ondertekenen namens het bestuur.

Besluit

 1. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst tussen stichting het Amstelbad en de gemeente Ouder-Amstel.
 2. Wethouder B.M. de Reijke te machtigen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Overeenkomst Flexibele Schil/ Gebiedsontwikkelingsteams MRA tussen gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam voor De Nieuwe Kern (DNK).

Meerdere MRA gemeenten hebben een tekort aan personele capaciteit en expertise op bepaalde thema’s, zoals vergunningverleners, juristen en planeconomen. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de woningproductie in deze gemeenten. In 2018 is daarom de flexibele schil van de MRA opgezet. Dit komt voort uit het Actieprogramma Woningproductie MRA 2018-2025 van 28 februari 2019. Daarin geeft het programma de gemeenten binnen de MRA ruimte om extra inzet en capaciteit extern in te huren voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Gemeenten kunnen een beroep doen op de flexibele schil als het ze zelf niet lukt om de capaciteitsvraag op te lossen.

Op basis van de toetsingscriteria behorende bij deze aanvraag is in overleg met de MRA, voor De Nieuwe Kern (hierna DNK) de benodigde informatie aangeleverd waaruit blijkt dat er valt te versnellen door extra inzet. Het Kernteam Versnelling Woningproductie MRA heeft de aanvraag voor DNK goedgekeurd. De extra inzet is onder andere nodig voor het onderzoek naar tijdelijke woningbouw, inzet op de te maken afspraken met de grondeigenaren en de toetsing daarvan op financieel, juridisch, ruimtelijke en planologisch vlak.
Het kernteam heeft de aanvraag van Ouder-Amstel akkoord bevonden en de voorliggende overeenkomst opgesteld. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met het sluiten van de overeenkomst.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester is toegetreden als voorzitter Stichting Erfgoed Amstelland.
 • Burgemeester heeft een BAO/RBT in het kader van der Coronamaatregelen bijgewoond.
 • Burgemeester heeft digitaal een voorzittersoverleg recreatieschappen o.l.v. de Provincie Noord-Holland bijgewoond.
 • Burgemeester heef digitaal een vergadering van het AB/DB Veilig Thuis bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een Bestuurlijk Overleg gevoerd met Jamm FM.
 • Burgemeester heeft samen met wethouder Boomgaars digitaal een gesprek met ondernemers over hun situatie in coronatijd gevoerd.
 • Burgemeester heeft een bezoek aan de Politie gebracht en haar dank uit gesproken voor hun inzet in deze coronatijd. 
 • Burgemeester heeft digitaal een RBO overleg met de burgemeesters van de Amsterdam/Amstelland gemeenten, Politie en OM bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met het team financiën Centrumplan.
 • Wethouder Van der Weele heeft aandacht geschonken aan het vertrek van een jongerenwerker van Coherente.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal het overleg BRS bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal overleg gevoerd met het bestuur Museum Amstelland.
 • Wethouders Korrel en De Reijke hebben digitaal het BO regionaal samenwerkingsoverleg Amstelland en zorgverzekeraar Z&Z bijgewoond. 
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben digitaal een overleg met huisartsen en praktijkondersteuners bijgewoond over Corona, Wmo en Jeugdzorg. 
 • Wethouder Korrel heeft een overleg bijgewoond van stedenbouwkundig bureau DELVA met het Coproductieteam OR/Stedenbouw Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft met Coproductieam Parkeren een terugkoppeling gekregen van Sweco over parkeervoorstellen Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft aandacht geschonken aan het vertrek van een ouderenwerker bij Coherente.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview aan het weekblad gegeven over de aanstaande wijziging in het afval (Diftar PMD nascheiden).
 • Wethouder Boomgaars heeft meegewerkt aan het maken van een foto met de oprichter van de lokale energiecoöperatie. 
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal overleg gehad met de ontwikkelaars van Patrizia (Zuidpark) over de stand van zaken.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met de accountant inzake de managementletter 2020. 

Ouderkerk aan de Amstel, 03 februari 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker