b&w besluitenlijst 01 juni 2021

Aanwezig (live)

 • J. Langenacker, burgemeester
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw J. Bennis, mevrouw T. van Hattum, de heer J. Kempers, De heer S. van Donkelaar.

Project in het college: Tweede doorloop Kadernota. 

Afspraken werkplannen 2021

Voor 2021 zijn werkplannen opgesteld. In eerdere besprekingen is gebleken dat de behoefte en de beschikbare capaciteit niet met elkaar in evenwicht zijn. Door de organisatie is met de portefeuillehouders gesproken over mogelijke aanpassingen van de behoefte en/of capaciteit. Hieruit zijn een aantal voorstellen geformuleerd die hierbij aan het college ter vaststelling worden voorgelegd. Op die wijze bestaan er een duidelijk verwachtingspatroon voor de te verrichten werkzaamheden in de resterende periode van het jaar.

Besluit

 • Kennis te nemen van de overgelegde werkplannen;
 • De in de werkplannen voorgestelde bijstellingen in de werkvoorraad van de organisatie vast te stellen.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel

Met de ruimtelijk-economische visie is in 2017 op grote lijnen de basis gelegd voor de transformatie van het Amstel Businesspark Zuid naar gemengd gebied Werkstad OverAmstel.
In 2019 is deze visie uitgewerkt in concrete spelregels “richtlijnen voor ontwikkeling”. Als derde stuk in het drieluik van het ruimtelijk beleid is nu een ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte beschreven. Op pagina 10 van het plan wordt de toetsingscriteria van het stuk samengevat, zie bijlage. Dit ontwerpplan wordt nu ter inzage gelegd volgens de gemeentelijke inspraakverordening. Tijdens de inspraakperiode worden de stukken beschikbaar gesteld op de projectwebsite en er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het college wordt gevraagd het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vrij te geven voor inspraak volgens de inspraakverordening van de gemeente.

Besluit

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan OverAmstel vrij te geven voor inspraak conform de inspraakverordening van de gemeente.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de agendacommissie.
 • Burgemeester Langenacker bezocht deze week huwelijksjubilea van drie bruidsparen.
 • Burgemeester Langenacker was deze week in gesprek met evenementenorganisatoren. Waaronder de organisator van Macumba maar ook van bv de Waverfeesten en de Wielerronde.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het PHO Metropolitaan landschap.
 • Burgemeester Langenacker heeft op zaterdag meegeholpen bij het klussen bij het Hospice in het kader van NL Doet.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Jansen waren aanwezig bij een overleg met de gemeente Amsterdam over de Veiligheid van het gebied de Nieuwe Kern.
 • Het gehele college heeft het Bestuurlijk Overleg met Coherente bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft haar tijdelijke secretaresse (vervanging tijdens verlof vaste secretaresse) uitgezwaaid. 
 • Wethouder De Reijke heeft het portefeuillehouders overleg Wonen AM bijgewoond. Met name de woondeal stond op de agenda, evenals de goedkeuring van de pilot vergroting lokale ruimte (waardoor meer eigen inwoners terecht kunnen in de sociale huurwoningen in onze gemeente).
 • Wethouder De Reijke was aanwezig in de Bindelwijk bij de eerste binnentraining van turnvereniging SV IVO.
 • Wethouder De Reijke heeft een inwoner/vertegenwoordiger vanuit Duivendrecht gesproken over het project Rijksstraatweg 125 en heeft uitleg gegeven over de in te zetten capaciteit hierop van de gemeente.
 • Wethouder De Reijke heeft meegedaan aan een NL Doet activiteit (Hospice).
 • Wethouder De Reijke en Boomgaars  hebben samen de jury gevormd voor de pitches van een buitensport/-speelplek in Duivendrecht hetgeen door Coherente wordt gecoördineerd.
 • Wethouder Korrel heeft met welzijnsorganisatie Coherente gesproken over de uitvoering Aanpak Eenzaamheid.
 • Wethouder Korrel is aanwezig geweest bij de uitreiking van de Zonnehuis penningen 2021, tevens het 100-jarig bestaan van Zonnehuisgroep Amstelland.
 • Wethouder Korrel heeft samen met wethouder De Reijke een bezoek gebracht aan Hospice Zuider Amstel.
 • Wethouder Korrel heeft samen met wethouder Jansen het Klankbordgroep overleg Centrumplan bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het bestuurlijk overleg Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Amsterdam- Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft meegewerkt aan een evaluatie van de Werkgroep en Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van de Vervoerregio Amsterdam;
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan een NL Doet activiteit (Hospice);
 • Wethouder Korrel heeft de informatiebijeenkomst van de Klankbordgroep Centrumplan over verkeer en parkeren bijgewoond
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan een sessie van de internationale tak van de VNG waarin jonge politici en jongerenvertegenwoordigers uit Europa met elkaar van gedachten wisselden over het betrekken van jongeren bij lokale besluitvorming.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met collega wethouder Duurzaamheid van Heemskerk over de positie van kleine gemeenten in de duurzaamheidsambities van de Metropoolregio Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars sprak op het wethoudersspreekuur met een inwoner die een stuk grond van de gemeente wil kopen.
 • Wethouder Boomgaars heeft als bestuurslid van de Wethoudersvereniging een gesprek gehad met de directeur over de toekomstige ontwikkeling van de vereniging.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij en heeft de aftrap gedaan van de digitale collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen van het Regionaal Energieloket voor Ouder-Amstel.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de online informatieavond van waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek met betrekking tot verschillende ontwikkelingen in de Ronde Hoep.
 • Wethouder Boomgaars heeft samen met wethouders uit de Amstellandgemeenten een gesprek gehad met gedeputeerde Stigter van Noord-Holland met betrekking tot een energiebespaarakkoord voor bedrijven in de regio. 
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het halfjaarlijks overleg met het bestuur van Coherente.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bewonersavond over Ouder-Amstel van het gas af en de Transitievisie Warmte.
 • Wethouder Jansen heeft een vergadering bijgewoond van de bestuurlijke regio Schiphol met onder andere een toelichting op de relatie tussen ruimtelijke ordening en luchtvaart.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gevoerd met wethouder De Robles van Uithoorn.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gevoerd met een bewoner over communicatie en toeristenbelasting bij het wethouderspreekuur.


    Ouderkerk aan de Amstel, 02 juni 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris,


R. van Reijswoud    de burgemeester,


 J. Langenacker