b&w besluitenlijst 8 december 2020

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer P. Cottaar en mevrouw D. Tielemans- van der Steen

Project in het college: ABP/Entrada

Vaststellen Voorlopig Ontwerp Rijksstraatweg.

In maart 2019 is gestart met de voorbereiding aan het integrale infrastructure-le project “Groot onderhoud Rijksstraatweg”. Nadat de veldonderzoeken hebben plaatsgevonden is het rioolontwerp opgesteld en aansluitend is er gestart met het opstellen van het wegontwerp. Het gehele ontwerp (voorlopig ontwerp) van de Rijksstraatweg is inmiddels gereed om naar buiten toe te presenteren aan zowel de bewoners als de overige geïnteresseerden. Zodra het voorstel ak-koord is wordt het ontwerp (weg- en groenontwerp) aan de bewoners en overi-ge belangstellenden gepresenteerd.

Besluit

 1. Het Voorlopig Ontwerp groot onderhoud en reconstructie Rijksstraatwegvast te stellen.
 2. Het Voorlopig Ontwerp aan de bewoners van de Rijksstraatweg voor te leggen op participatieniveau “Raadplegen+” (trede 2 van de participatie-ladder).
 3. Deze besluitvorming openbaar te maken op 5 oktober 2020.

De burgemeester besluit

De burgemeester besluit o.g.v. art. 171 lid 2 Gemeentewet, wethouder A. Boomgaars te machtigen de overeenkomst “financiële bijdrage optimaliseren rijcomfort fietspaden aan de Rijksstraatweg te Duivendrecht” met de gemeente Amsterdam te ondertekenen.

Ledenbrief VNG-maatregelen kosten abonnementstarief.

Een belangrijke oorzaak voor de budgetoverschrijdingen Wmo is de invoering van een lagere eigen bijdrage (abonnementstarief) voor Wmo-ondersteuning. Het Rijk is vooralsnog niet van plan gemeenten hiervoor volledig te compenseren. Gemeenten in Nederland, waaronder ook Ouder-Amstel, worstelen met deze budgetoverschrijdingen. De VNG adviseert gemeenten om beheersmaatregelen te nemen die buiten de huidige wettelijke kaders vallen. Het advies van de VNG is via een Ledenbrief aan gemeenten verstuurd. Het college wordt ver-zocht hiervan kennis te nemen en op basis daarvan een standpunt over de te nemen maatregelen in te nemen.

Besluit

 • Kennis te nemen van de Ledenbrief Maatregelen kosten abonnementstarief van de VNG;
 • De inspanningen van de VNG om de extra kosten die gemeenten maken alsnog volledig gecompenseerd te krijgen nauwlettend te volgen;
 • De uitkomsten van de ambtelijke werkgroep van de VNG af te wachten alvorens te besluiten om af te wijken van het wettelijke kader;
 • De maatregel over het afwijzen op grond van voorzienbaarheid als de particuliere hulp is opgezegd omdat gemeentelijke ondersteuning goedkoper is (optie 3 van de bijlage) over te nemen;
 • In 2021 te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden en financiele effecten van een algemene voorziening voor Hulp bij het huishouden.

Overeenkomst ruimtereservering keersporen.

In 2010 heeft Ouder-Amstel een overeenkomst getekend met gemeente Amsterdam en ProRail over de ruimtereservering voor keersporen. Binnen beiden gemeenten wordt gewerkt aan projecten als De Nieuwe Kern en de nieuwe A2- entree waardoor die ruimtereservering onder druk is komen te staan. Na een optimalisatiestudie blijken er twee alternatieve mogelijkheden voor de ruimtereservering te bestaan. Deze worden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst, de overeenkomst uit 2010 vervalt daarmee.

Besluit

Onderwerp wordt aangehouden voor nader overleg met Portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie/Rondvraag 

 • Burgemeester heeft een overleg RBT inzake Coronamaatregelen digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft het Portefeuillehouders Overleg Metropolitaan Landschap digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft een kennismakinggesprek gehad met de nieuwe directeur MRA.
 • Burgemeester, wethouder Van der Weele en wethouder Boomgaars hebben een digitale bijeenkomst State of the Region bijgewoond.
 • Burgemeester heeft de Roadshow Noord-Holland grens overstijgend samenwerken digitaal bijgewoond. 
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal een gesprek met Woonzorg gevoerd over ouderenwoningen in De Nieuwe Kern.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal een bijeenkomst Kopgroep Wethouders voor Kindcentra bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een digitale bijeenkomst met bestuurder Florente basisscholen bijgewoond over nieuwe afspraken proces begroting en jaarrekening.
 • Wethouder Van der Weele heeft samen met wethouder Boomgaars het Bestuurlijk Overleg met Amsterdam over Amstel Business Zuid en De Nieuwe Kern bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft samen met collega-wethouders Amstelveen en Amsterdam een werkbezoek gebracht aan een pilot transformatie programma Jeugdspecialist in de Buurt.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal overleg gevoerd met directeuren De Grote Beer en A. Bekemaschool over leerling prognose.
 • Wethouder Korrel heeft een interview gegeven aan Movisie over nut en noodzaak van de Luisterlijn.
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben met de Klankbordgroep Centrumplan en de BIZ een voorbereidende presentatie inzake parkeer-studie bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft n.a.v. het wethoudersspreekuur een digitaal overleg met inwoner gevoerd inzake rotonde Benningbrug en veiligheid van fietsers.
 • Wethouder Korrel heeft overleg gehad met het themateam Parkeren inzake Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Korrel heeft digitaal een presentatie van de VRA (Vervoerregio Amsterdam) bijgewoond over Hub’s. 
 • Wethouder Korrel heeft namens het Meerlandenfonds een cheque overhandigd aan een bewoner van Ons Tweede Thuis aan de Schoolweg.
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben digitaal overleg gevoerd met de kerngroep Centrumplan.
 • Wethouder Boomgaars heeft live een inwoner gesproken over zijn persoonlijke leefsituatie.
 • Wethouder Boomgaars heeft digitaal een seminar bijgewoond over communicatie inzake de Energietransitie.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillhoudersoverleg AM Wonen digitaal bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal deelgenomen aan het Congres Nu Bouwen aan Morgen
 • Wethouder De Reijke heeft digitaal met collega-wethouders Gezondheid een overleg gehad over samenwerking met een Zorgverzekeraar.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 december 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

de secretaris, R. van Reijswoud

de burgemeester, J. Langenacker