b&w besluitenlijst 31 maart 2020

31 maart 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris, 

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door De heer P. Cottaar, mevrouw D. Tielemans- van der Steen Afwezig.

Project in het college: Entrada

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet heeft de gemeen-te Amsterdam een startnotitie en een Omgevingsvisie Amsterdam 2050 opge-steld. Aansluitend hierop heeft de gemeente Amsterdam ook een notitie Reik-wijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD is begin 2020 openbaar gepu-bliceerd en geeft bestuurlijke en maatschappelijke instanties de mogelijkheid om hierop te reageren. De NRD bevat de uitgangspunten en kaders van het onderzoek naar de milieueffecten van de omgevingsvisie. Ook geeft de NRD de uitgangspunten, kaders en processtappen weer voor het onderzoek naar de ef-fecten van mogelijke keuzes. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan waar er gebouwd kan worden. In de NRD worden een aantal gebieden onderzocht, waar de gemeente Amsterdam mogelijkheden ziet voor woningbouw en infra-structuur. Onder de gebieden die Amsterdam nader wil gaan onderzoeken, be-vindt zich de variant Stad aan het landschap en spoor (ov-systeem verknoopt stad en regio, ontwikkeling op de flanken van de woonlobben). Hierin blijkt dat Amsterdam de AmstelScheg wil onderzoeken, om deze geschikt te maken voor intensieve stedelijke recreatie, klimaatadaptatie en energieopwekking. In de zienswijze is uiteengezet waarom de gemeente Ouder-Amstel geen voorstander is van bepaalde maatregelen die nu opgenomen staan in de NRD. Daarom wordt het college verzocht, om in te stemmen met de opgestelde zienswijze.

Besluit

In te stemmen met overgelegde zienswijze.

Beslissing op bezwaar MAKRO inzake De Flinesstraat

Door de MAKRO is bezwaar aangetekend tegen de uitkomst van de evaluatie van het tweerichtingsverkeer op het “korte” gedeelte De Flinesstraat, tussen de Van der Madeweg en het parkeerterrein van de MAKRO. De bezwarencommissie adviseert om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

De brief van 23 oktober 2019 inzake de voortzetting tweerichtingsverkeer korte deel De Flinesstraat, waartegen de MAKRO bezwaar maakt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb nu dit besluit niet op rechtsgevolg is gericht. Geadviseerd wordt om het bezwaar daarom niet ontvankelijk te verklaren.

Besluit

 • Bezwaar niet ontvankelijk te verklaren conform adviescommissie voor de bezwaarschriften;
 • Bezwaarmaker van het genomen besluit op de hoogte te stellen.

Beleidsregel PFAS-gemeente Ouder-Amstel 2020

De beleidsregel PFAS-gemeente Ouder-Amstel 2020 en de bodemkwaliteits-kaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied zijn gebaseerd op regionaal geharmoniseerd bodembeleid in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstel-veen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad (samen de Regio Noordzeekanaalgebied) en is opgesteld door de Omgevingsdienst Noord-zeekanaalgebied. De beleidsregel is, mede in aanvulling op de Nota bodembe-heer Amstelland en Meerlanden, bedoeld als kader voor aannemers, adviesbu-reaus, gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren/gebruikers en voor iedereen die iets te maken heeft met toepassen van PFAS-houdende grond en/of baggerspecie in of op de bodem binnen het beheergebied van de ge-meente. De beleidsregel dient als verantwoorde invulling van de wettelijke zorgplicht met betrekking tot PFAS bij het, zonder gevaar voor het milieu en de volksgezondheid, toepassen van grond en bagger. Het biedt algemene regels om de bodem te beschermen en biedt waar mogelijk (in deelgebieden) lokaal maatwerk. Een bodemkwaliteitskaart is noodzakelijk ter verkrijging van een vrijstelling van bodemonderzoek en ter gebruik als wettig bewijsmiddel bij het toepassen van grond en bagger. Met de beleidsregel en bodemkwaliteitskaart wordt verder beoogd de voortgang in projecten niet te stagneren en kosten te besparen.

Besluit

 1. De beleidsregel PFAS-gemeente Ouder-Amstel 2020 vast te stellen;
 2. De Bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vast te stellen.
 3. Een mandaat te verstrekken aan de portefeuillehouder wethouder A.A.M. Boomgaars om binnen de kaders van de beleidsregel PFAS (beslispunt 1) te beslissen over actualisering van de Bodemkwaliteits-kaart PFOS en PFOA (beslispunt 2).
 4. De Beleidsregel PFAS ter informatie te zenden aan de gemeenteraad.

Versoepeling werkzaamheden DUO+ in verband met corona-crisis

In verband met de coronacrisis is het voor DUO+ niet mogelijk om de gebruike-lijke dienstverlening te bieden. Dit hangt samen met de aard van de crisis, waarbij geadviseerd wordt zo min mogelijk face-to-face contact te hebben en met de gevolgen van de crisis, namelijk een sterk verhoogd aantal reguliere bij-standsaanvragen. Om toch een goede dienstverlening te bieden, komt DUO+ met een voorstel om een aantal werkzaamheden te versoepelen. De BBZ wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Besluit

Akkoord te gaan met de voorgestelde versoepelde maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet, namelijk:

 • Aanvragen zoveel mogelijk telefonisch af te handelen;
 • Soepeler om te gaan met identificatieplicht;
 • Huisbezoeken niet uit te voeren;
 • De jaarlijkse dienstverleningsgesprekken en statusonderzoeken dit jaar niet uit te voeren;
 • Af te zien van een zoektermijn bij jongeren;
 • De sollicitatieplicht te versoepelen;
 • Niet te korten op de uitkering van cliënten die te lang in het buitenland waren;
 • Bijzondere bijstand toe te kennen zonder eventuele medische keuring;
 • Geblokkeerde uitkeringen in verband met statusonderzoeken te deblokkeren.

Maatregelen Gemeente Ouder-Amstel voor inwoners, ondernemers en organisa-ties ter tegemoetkoming van de financiële gevolgen van de landelijke Corona-maatregelen

De Corona crisis heeft een groot financieel effect op de economie en op het or-ganiseren van evenementen, zo ook voor de inwoners, ondernemers en organi-saties van Ouder-Amstel. Het Rijk heeft inmiddels diverse ondersteunende maatregelen getroffen. Als gemeentelijke overheid willen wij ook anticiperen en voorkomen dat er financiële problemen ontstaan bij inwoners, ondernemers en organisaties en waar mogelijk werkgelegenheid kan worden behouden en vrij-willigersorganisaties overeind kunnen blijven. In samenwerking met Duo+ en Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om hierin tegemoet te komen waarbij de uitvoering van de maatregelen ook haalbaar blijven. Waar mogelijk proberen we met de 4 Duo+ organisaties gezamenlijk op te trekken.

Besluit

De gemeente Ouder-Amstel wil haar inwoners, ondernemers en organisaties tegemoetkomen in de (financiële) gevolgen die hen treffen, voortvloeiend uit de landelijke coronamaatregelen. 

 1. Beschikte subsidies voor éénmalige evenementen/activiteiten in 2020, die geen doorgang kunnen vinden door de landelijke coronamaatregelen, beschikbaar te houden voor een nader te bepalen datum voor uitvoering van hetzelfde evenement/activiteit.
 2. Organisaties die een structurele subsidie(s) over het jaar 2019 is toegekend welke verantwoord dienen te worden voor 1 april 2020, uitstel van de jaarverantwoording te verlenen tot 30 juni 2020. 
 3. De invorderingsactiviteiten van de lokale belastingen/heffingen welke in 2020 worden opgelegd, uit te stellen met 90 dagen, aanmaningen in plaats van in juni dit jaar in september te verzenden. Waar nodig zullen betalingsregelingen worden getroffen (cf. B&W besluit 19 maart 2020). De lokale belastingen/heffingen worden (door GBA) ongewijzigd opgelegd (cf. B&W besluit 19 maart 2020). 
 4. De facturen die we als gemeente en Duo+ ontvangen zo snel mogelijk te betalen.
 5. De gemeentelijke facturering voor leges, verhuur, werken derden en dergelijke ongewijzigd door te laten lopen. Indien er leges, verhuur/gebruik, werk derden en dergelijke in rekening wordt gebracht, waarvan door de corona maatregelen (deels) geen gebruik van gemaakt kan worden, akkoord te gaan dat de activiteit zonder extra kosten door is te schuiven naar een andere datum, en de betaling met een gelijke termijn uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is naar rato te verminderen. Ook voor deze vorderingen geldt dat er coulance toegepast wordt ten aanzien van betalingstermijnen en invorderingsactiviteiten, waar nodig worden betalingsregelingen getroffen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Het college kijkt met zeer veel waardering terug op alle inzet in het kader van de corona-maatregelen.
 • Burgemeester en gemeentesecretaris doen verslag van de dagelijkse corona-overleggen. De wethouders melden de diverse ontwikkelingen binnen hun portefeuilles en de daarbij horende gemeentelijke inspanningen.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van stuurgroepvergadering pilot Vroegsignalering van schulden.
 • Wethouder Korrel meldt dat de subsidieaanvraag bij ZonW voor de training Eerste Hulp Bij Psychische Problemen voor Duo+-professionals is gehonoreerd.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van ontwikkelingen rond het Gezellenhuis.

Ouderkerk aan de Amstel, 01 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
L.J. Heijlman

de burgemeester, J. Langenacker