b&w besluitenlijst 30 juni 2020

30 juni 2020 (09.30 –14.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door Mevrouw K. Haitjema   

Project in het college: Strategie Verstedelijking

Jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel.

Een belanghebbende heeft de mogelijkheid binnen zes weken tegen een besluit in bezwaar te gaan door een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad, als hij/zij het niet eens is met het besluit. Voordat een beslissing op een ontvangen bezwaarschrift wordt genomen moet de belanghebbende in de gelegenheid worden gesteld het bezwaar mondeling toe te lichten. Het gemeentebestuur van de gemeente Ouder-Amstel heeft besloten om het horen en de advisering over bezwaarschriften in handen te leggen van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie brengt ieder jaar een jaarverslag uit over de door haar ontvangen en behandelde bezwaarschriften. In het jaarverslag wordt zowel kwalitatief als kwantitatief ingegaan op de bij de commissie aan de orde gekomen zaken en de daarop uitgebrachte adviezen. Er wordt een overzicht gegeven van het aantal binnengekomen bezwaarschriften, de aard van bezwaar-schriften en de wijze waarop hierop is geadviseerd. Dit jaarverslag bevat ook een aantal aandachtspunten en aanbevelingen van de bezwaarschriftencommis-sie voor het college.

Besluit

 1. De aandachtspunten genoemd in het Jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie gemeente Ouder-Amstel mee te nemen en de aanbe-velingen over te nemen.
 2. De raad middels het postoverzicht te informeren over het jaarverslag 2019.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester Langenacker en wethouder Boomgaars hebben de herdenking bij het Eliëser monument bijgewoond. Er is aangifte van bekladding monument gedaan.
 • Burgemeester heeft de Digitale Bestuurdersconferentie Governance Recreatieschappen Noord- Holland bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft een kennismakingsgesprek met Zorg & Zekerheid gevoerd.
 • Wethouders De Reijke, Korrel, van der Weele en Boomgaars hebben in het kader van de week van het wonen Provincie Noord-Holland di-verse sessies en webinars bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft een bijeenkomst van de Raad van Advies Zuidoostpartners bijgewoond.
 • Wethouder de Reijke heeft overleg gehad met de bestuursvoorzitter Eigen Haard over woningontwikkeling in De Nieuwe Kern.
 • Wethouder de Reijke heeft overleg gevoerd met het bestuur van het Amstelbad.
 • Wethouder Boomgaars heeft een overleg banenafspraak Groot Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouders Korrel en Boomgaars hebben een digitaal wethouders spreekuur gehouden.
 • Wethouders Korrel en van der Weele hebben diverse overleggen gevoerd over het Centrumplan o.a. met roeivereniging Amstelgeuzen, de BIZ, en team retail. 
 • Wethouder Korrel heeft een pitch gehouden bij de vierde Meetup Green deal Zes van de MRA over het toekomstige laadplein.
 • Wethouder Korrel heeft een bestuurlijk overleg met de Provincie, de gemeente Amstelveen en de Vervoerregio gevoerd inzake de Amstelbrug. 
 • Wethouder Van der Weele heeft een gesprek met raadsleden gevoerd over het betrekken van jongeren bij beleid. 
 • Wethouder Van der Weele heeft deelgenomen aan de webinar inzake lancering Integrale Ontwerpmethode openbare ruimte door gemeen-te Amsterdam
 • Wethouder Van der Weele heeft meerdere presentatie voor omwonenden en belangstellenden gehouden in de Urbanuskerk inzake de plannen voor de parochietuin.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gehad met schoolbestuur ders van Onderwijsgroep Amstelland over de stand van zaken planning aanvraag huisvesting.

N.B. de meeste overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 02 juli 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes
de burgemeester, J. Langenacker