b&w besluitenlijst 29 september 2020

Aanwezig fysiek:

J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (fysiek) bijgewoond door Mevrouw K. Haitjema

Project in het college: Verstedelijkingsstrategie, perspectief Ouder-Amstel

Begroting afvalinzameling en -verwerking 2020 en verder

Advies om de begroting van de afvalinzameling en -verwerking 2020 en verder in overeenstemming te brengen met raadsbesluiten, werkelijke kosten en baten en noodzakelijke uitgaven.

Besluit

Het college besluit tot een aantal aanpassingen binnen de afvalbegroting 2020 en verder. De aanpassingen leiden niet tot herziening van de afspraken over de tariefstelling van de afvalstoffenheffing en passen binnen de reguliere begro-tingsposten. Het betreft de volgende wijzigingen:

1.    De effecten van het besluit van de raad om de invoering van diftar uit te stellen te verwerken in de begroting 2020 en verder.
2.    De effecten en maatregelen van de Coronacrisis in 2020 ten laste van de Algemene reserve te brengen en de blijvende effecten in de begroting 2021 en verder te verwerken.
3.    De benodigde extra inhuur voor de begeleiding van het nieuwe verwerkingscontract met het AEB en de extra inhuur voor de invoer van diftar te verwerken in de begroting 2020 en 2021.
4.    Alle kleine wijzigingen in de nieuw opgestelde afvalstoffenbegroting 2020 en verder vast te stellen.
5.    Voor de dekking in 2020 en 2021 de voorziening afvalstoffenheffing in te zetten en jaarlijks de omvang te beoordelen bij de jaarrekening(en) zodat deze in omvang voldoende is.

Besluit op de bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het oprichten van een be-drijfspand op het perceel Ambachtenstraat 40

Bij besluit van 19 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het oprichten van een bedrijfspand op het perceel Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is verleend aan Den Hertog Holding B.V. te (1184 VE) AMSTELVEEN aan het adres Amsteldijk Zuid 78 A (hierna: “vergunninghouder”). Het besluit is gepubliceerd op 26 februari 2020 in het Weekblad van Ouder-Amstel. Tegen het besluit voornoemd hebben elf bezwaarmakers bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft op 15 juli 2020 advies uitgebracht. De commissie heeft u als volgt geadviseerd:

1) de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2) het bestreden besluit te toetsen aan de nieuwe beleidsregels;
3) en afhankelijk van die uitkomst het besluit met een verbeterde motivering in stand te laten dan wel alsnog te herroepen en afhankelijk van dit besluit een proceskostenvergoeding toe te kennen van €525,- aan bezwaarmaker sub 1 en € 525,00 bezwaarmakers sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 11 gezamenlijk.

In de Beleidsregels afwijking bestemmingsplannen zijn 8 punten opgenomen waar een(vergunnings)aanvraag aan getoetst dient te worden. Aan afwijking van een (geldend) bestemmingsplan zal worden meegewerkt, indien het noodzakelijk is voor het oplossen van knelpunten waar het bestemmingsplan niet in voorziet en waartegen in planologisch opzicht geen bezwaar bestaat. Op grond van deze regel zal de vergunning geweigerd dienen te worden. Door de ver-gunninghouder is verzocht de grotere bouwhoogte toe te staan omdat het dan mogelijk is om een extra bouwlaag met opslagboxen te creëren. Zonder de afwijking van het bestemmingsplan kan het gebouw worden gerealiseerd en zonder problemen worden gebruikt conform de bestemming. Er is derhalve geen sprake van een knelpunt. Afwijken van beleid kan in bijzondere omstandigheden. De gewenste extra bouwlaag kan niet aangemerkt worden als een bijzondere om-standigheid die afwijken rechtvaardigt. Bovendien zou dit een ongewenst precedent scheppen

Besluit

Aangehouden voor nader overleg.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft diverse besprekingen over de ontwikkelingen van Corona bijgewoond.
•    Burgemeester heeft een gesprek met inwoner gevoerd inzake een langdurige juridische zaak.

•    Burgemeester heeft haar medewerking verleend aan een interview voor het Sinterklaasjournaal.
•    Burgemeester heeft de ambtseed/belofte afgenomen van een aantal nieuwe medewerkers bij de gemeente.
•    Burgemeester heeft digitaal een gesprek gehad met familieleden bewoners Theresia.
•    Burgemeester en wethouder Korrel hebben een prachtige uitvoering van Het Uriëlensemble in de Amstelkerk bijgewoond.
•    Wethouder Marian van der Weele.
•    Wethouders De Reijke, Korrel en Van der Weele hebben het afscheid bijgewoond van een collega die Coherente heeft verlaten. Wethouder Van der Weele heeft namens het gemeentebestuur gesproken. Er is ook kennisgemaakt met de nieuwe Buurtsportcoach, de nieuwe activiteitenbegeleider en nieuwe jongerenwerker.
•    Wethouder Van der Weele heeft de Algemene Ledenvergadering VNG (digitaal) bijgewoond als toehoorder en stemgerechtigde namens het college. 

  • Wethouders Van der Weele en Korrel hebben overleg gehad met de kern groep Centrumplan.

•    Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd (digitaal) met bestuurders Stichting Florente inzake het proces jaarrekening en begroting.
•    Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met initiatiefnemer Paramedische beroepen en kleinschalige sportvoorzieningen.
•    Wethouders De Reijke en Korrel hebben een gesprek gehad met wethouders zorg AM-regio, over het vervolg op de bijeenkomst met de zorgverzekeraar.
•    Wethouder de Reijke heeft in het kader van Rookvrije schoolpleinen een bezoek gebracht aan de Amstelschool.
•    Wethouder Korrel heeft gesproken met de adjunct-directeur van de VRA inzake recente ontwikkeling in het OOV SAAL dossier.
•    Wethouder Boomgaars heeft een bijeenkomst bestuur Wethoudersvereniging bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met wethouders Duurzaamheid rond Amsterdam inzake afstemming zoekgebieden gemeentegrenzen.
•    Wethouder Boomgaars heeft het digitale onlinecongres intensivering armoede en schuldenaanpak bijgewoond.


    Ouderkerk aan de Amstel, 30 september 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,


 J. Langenacker