b&w besluitenlijst 27 oktober 2020

Aanwezig digitaal:

  • J. Langenacker, burgemeester
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • M.C. van der Weele, wethouder
  • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer P. Cottaar en mevrouw A. Koning

Project in het college: ABPZ

Advies om contrair te gaan aan het (negatieve) welstandsadvies m.b.t. het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande aanbouw aan de woning de Groenling 15

Er is een verzoek ingekomen om op de bestaande aanbouw aan de woning Groenling 15 een opbouw te mogen bouwen. De welstandcommissie heeft ter zake negatief geadviseerd. De opbouw is bestemd voor een gehandicapt kind. Er is geen alternatief hiervoor. Uit humanitaire overwegingen wordt contrair gegaan aan het welstandadvies.

Besluit 

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder.

Toekenning Wob verzoeken het project “Gezellenhuis”

De in 2009 gestarte ontwikkelingsplannen van de gronden rondom de Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel zijn in het voorjaar van 2019 definitief door de gemeenteraad afgewezen. De plannen konden niet rekenen op voldoende draagvlak, ook niet bij de omwonenden van de parochietuin. 

De gemeenteraad heeft tegelijk met het afwijzen van de plannen een motie aangenomen waarin het College is gevraagd om een aanscherping van de visie op het gebied Schoolweg Noord, rekening houdend met de bezwaren die destijds zijn geuit door omwonenden en overige bewoners.
Als voorbeelden voor de aanscherping noemde de raad grondgebonden woningen, minder volume, en minder hoog dan de vorige plannen. Als gevolg van het besluit van de gemeenteraad waren verdere gesprekken met de ontwikkelaar van de afgewezen plannen niet meer aan de orde, dit mede omdat het parochiebestuur (eigenaar van de gronden) de samenwerking met de ontwikkelaar had beëindigd. Er is daaropvolgend uitgebreid overleg gestart tussen de gemeente en een afvaardiging van het parochiebestuur om te komen tot de gevraagde aanscherping van de ontwikkelvisie voor het terrein.

Er is op 25 juni 2020 en op 10 juli 2020 een Wob verzoek binnen gekomen. In dit Wob verzoek is gevraagd om het volgende: 

•    Alle informatie, besluit vorming, afspraken en overige communicatie boven water te krijgen die er is geweest tussen de belanghebbende: Gemeente, Stadsherstel, Urbanus kerk/parochie, het bedrijf Kek!Bier en de heren E. en M.v.W over het gehele proces van idee tot uitwerking van het plan van aanpak (groot horeca/Kek bijlage wat er nu ligt voor het Gezellenhuis;
•    Alle communicatie, notities, aantekeningen, whats app, documenten etc. omtrent dit onderwerp vanaf 2015 tegemoet;
•    Alle informatie en communicatie m.b.t. de inschatting die de gemeente heeft gemaakt op de financiële risico’s van het Gezellenhuis te Ouderkerk aan de Amstel en landerijen rondom de Urbanus kerk. Dit inclusief alle communicatie en informatie m.b.t. de planschade analyse/inschatting alle omwonenden die de gemeente heeft gemaakt zoals reeds door wethouder genoemd in commissie ruimte van 11 juni 2020. Bij dit project zijn er een aantal derde belanghebbenden betrokken. Aan hen is gevraagd een zienswijze in te dienen. Één belanghebbende heeft een zienswijze ingediend dat er bezwaar was tegen de wijze van bekendmaking. Na beoordeling heeft belanghebbende zich berust in het voornemen van de gemeente. Overige belanghebbenden zagen geen reden tot het indienen van een zienswijze.

Besluit 

De Wob verzoeken toe te kennen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

•    Burgemeester heeft met collega burgemeesters uit de MRA een gesprek gevoerd over de MRA.
•    Burgemeester heeft deelgenomen aan een telefonisch interview met de Zonnebloem inzake het jaaroverzicht.
•    Burgemeester heeft het DB Groengebied Amstelland voorgezeten.
•    Burgemeester heeft een Bestuurlijk overleg Erfpachtcontracten recreatieschappen bijgewoond.
•    Burgemeester heeft het RBT in Amsterdam bijgewoond inzake de maatregelen rondom de Coronacrisis.
•    Burgemeester heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de Regio-directeur Reclassering.
•    Burgemeester, gemeentesecretaris, wethouders Korrel, de Reijke, van der Weele en Boomgaars hebben het Plenair overleg AM-colleges bijgewoond.

•    Wethouder Korrel heeft de digitale aftrap van de MRA Webinars bijgewoond met als thema duurzame en innovatieve mobiliteit.

•    Wethouders Korrel en Boomgaars hebben gesprekken gevoerd met inwoners tijdens het digitale wethoudersspreekuur.
•    Wethouders Korrel en van der Weele hebben evaluatiegesprekken Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel gevoerd. 

•    Wethouder De Reijke heeft burgemeester Langenacker vervangen tijdens een RBT-overleg in Amsterdam. 

•    Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gevoerd met de Boeren van Amstel.

•    Wethouder Boomgaars heeft een overleg gevoerd met eigenaren van Entrada 200.
•    Wethouder Boomgaars heeft de ledenvergadering van de BIZ (digitaal) bijgewoond.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met initiatiefnemers van een op te richten energiecoöperatie.
•    Wethouder van der Weele heeft een digitale sessie gevolgd met de Bestuurlijke Regio Schiphol.
•    Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met de directeur van Phanta Rhei inzake het techniekpact VMBO.

    Ouderkerk aan de Amstel, 28 oktober 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
    de secretaris a.i.,


R.S.M. Heintjes    de burgemeester,
J. Langenacker