b&w besluitenlijst 26 mei 2020

26 mei 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Kadernota 2021

Deze kadernota is opgesteld voordat we de zogenaamde meicirculaire i.r.t. de algemene uitkering hebben kunnen verwerken. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2021, de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de verwachte ontwikkelingen welke van invloed zijn op de begroting 2021. Daarbij zijn de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit bestaand beleid en de financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord, richtinggevend. Ook biedt de kadernota de raad de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden op te nemen in de begroting 2021.

Besluit 

  1. De bijgevoegde kadernota 2021 vast te stellen.
  2. Aan de raad de kadernota 2021 ter vaststelling voor te leggen.

Aanwijzing voetpad met fietsen toegestaan (“fietser te gast”).

Tussen NS Duivendrecht en het metrostation Strandvliet in Amsterdam loopt – onderlangs de spoordijk – een breed, geasfalteerd pad. Dit pad wordt hoofdzakelijk tijdens evenementen intensief gebruik door bezoekers
van de Johan Cruyff-ArenA. Buiten de evenementen wordt het maar sporadisch gebruikt. De juridische status van dit pad is onduidelijk. Het pad krijgt nu fysiek een upgrade van de gemeente Amsterdam. 

Voorgesteld wordt om ook de status van het pad (voetpad, met fietsen toege-staan maar snor- en bromfietsen niet toegestaan) duidelijk vast te leggen.

Besluit

Het pad tussen NS Duivendrecht en metrostation Strandvliet, voor zover gele-gen op het grondgebied van Ouder-Amstel, aan te wijzen als voetpad, met fiet-sen toegestaan (en dus toegang verboden voor snor- en bromfietsen).

Gedoogbeleid terrassen.

De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van corona hebben een grote impact op de horeca. De horeca is verplicht tot 20 mei gesloten. De verwachting is dat per 1 juni de maatregelen versoepeld gaan worden. Voor de horeca zal de versoepeling inhouden dat de terrassen per 1 juni geopend mogen worden.

Besluit

In te stemmen met overgelegd gedoogbeleid voor de uitbreiding van terrassen voor het seizoen 2020.

Verkoop Gezellenhuis.

Op 15 mei 2020 is tussen de RK Parochie Amstelland (hierna Parochie), Stads-herstel en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405) aan Stadsherstel.
Op 6 juni 2019 is door de gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op het Gezellenhuis. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop en levering van het Gezellenhuis door de Parochie aan Stadsherstel in het kader van de uitoefening van het voorkeursrecht. Aan deze instemming wordt de voorwaarde verbonden dat het Gezellenhuis wordt verkocht en geleverd ingevolge de koopovereenkomst en de leveringsakte zoals die voorliggen, met daarin onder meer diverse waarborgen voor de renovatie van het Gezellenhuis conform het tevens aangehechte plan van aanpak van Stadsherstel. In dit plan van aanpak worden de plannen voor de renovatie en het toekomstige gebruik van het Gezellenhuis door Stadsherstel toegelicht. In dat kader wordt de gemeenteraad tevens verzocht in te stemmen met dit plan van aanpak.

Besluit

  • De raad voor te stellen in te stemmen met de verkoop en levering van het Gezellenhuis onder de genoemde condities. 
  • Conform besloten met aanpassen van de besluitvormende tekst van het raadsbesluit.        

Eerste financiële aanpassing van de begroting 2020; 1e BURAP en 2e Nieuwsbrief 2020.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2020. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig welke leidt tot een tekort over 2020 van € 42.293. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2020 en reserves 2020 ter vaststelling opgenomen.

Besluit

  • De overgelegde wijziging nr. 1 van de programmabegroting 2020 inclusief bijstelling van de investeringsbudgetten en reserves vast te stellen.
  • Aan de raad de wijziging van de programmabegroting, de investeringsbudgetten 2020 en reserves 2020 ter vaststelling voor te leggen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

  • Niet besproken.

NB. Overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 27 mei 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    

de burgemeester,  J. Langenacker