b&w besluitenlijst 25 februari 2020

25 februari 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris,

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door De heer S. van Donkelaar

Project in het college: Versnellingsopgave woningbouw

Koersbesluit inkoop jeugdhulp

Ouder-Amstel maakt deel uit van de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland. Samen met de jeugdhulpregio Zaanstreek-Waterland is in 2018 een regionaal jeugdhulpstelsel operationeel. Alle gemeenten hebben te maken met kosten-overschrijdingen. Amsterdam wijt de overschrijdingen aan het bovenregionale stelsel. Dit is aanleiding geweest om rond de zomer 2019 een eenzijdige koers-wijziging aan te kondigen: Amsterdam wil niet verder met de (boven-)regionale jeugdhulpstelsel. Deze koerswijziging heeft met name effect voor de 5 Amstelland-gemeenten die samen met Amsterdam een jeugdhulpregio vormen. Amsterdam staat open voor een gezamenlijk inkoop, mits de regiogemeenten zich aansluiten bij de Amsterdamse uitgangspunten.

De regiogemeenten hebben 4 scenario’s voorgelegd gekregen:

 1. Aansluiten bij Amsterdam met een ingangsdatum van de contracten per 1.1.21 
 2. Aansluiten bij Amsterdam met een ingangsdatum van de contracten per 1.1.22
 3. Niet aansluiten (en dus een zelf een stelselinrichting bepalen incl. inkoopprocedure).
 4. Niet aansluiten bij Amsterdam maar wel aansluiten bij een (boven-)regionale inkoop van C+.

In dit collegevoorstel is het advies opgenomen om te kiezen voor scenario 2 met als motivatie:

 • Behoud kwaliteit in dienstverlening;
 • Meest efficiënte inzet van beleids- en uitvoeringscapaciteit;
 • Invloed op inrichting van een nieuw stelsel; 
 • Door behoud eenduidigheid beperking administratieve lasten.

Besluit

 1. De keuze voor scenario 2: Aan te sluiten bij de Amsterdamse koerswijziging per 1.1.22.
 2. De portefeuillehouder Jeugd te mandateren om namens het college tijdens het bovenregionale portefeuillehouders overleg het besluit onder 1 te nemen.
 3. Voorwaarden zoals geschetst onder “Argumenten en keuzemogelijkheden” (pag. 8) mee te nemen in het overleg met Amsterdam.
 4. Het separaat1 in te dienen van een voorstel aan de Gemeenteraad om de beleidscapaciteit met onmiddellijke ingang uit te breiden met 1 fte. (75k).

Projectcapaciteit jeugdhulp 2022

Ouder-Amstel maakt deel uit van de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland. Samen met de jeugdhulpregio Zaanstreek-Waterland is in 2018 een regionaal jeugdhulpstelsel operationeel. Alle gemeenten hebben te maken met kosten-overschrijdingen. Amsterdam wijt de overschrijdingen aan het bovenregionale stelsel en heeft een eenzijdige koerswijziging aan gekondigd: Amsterdam wil niet verder met de (boven-)regionale jeugdhulpstelsel. Het college heeft ervoor gekozen om mee te gaan met de Amsterdamse koerswijziging
en de contracten per 1.1.2022 te effectueren met als motivatie:

 • Behoud kwaliteit in dienstverlening.
 • Meest efficiënte inzet van beleids- en uitvoeringscapaciteit.
 • Invloed op inrichting van een nieuw stelsel.
 • Door behoud eenduidigheid beperking administratieve lasten.

Met deze keuze zijn de inhoudelijke belangen van Ouder-Amstel het beste gediend. Ook ten aanzien van capaciteit is dit het meest gunstige scenario omdat elk ander scenario nog meer capaciteit noodzakelijk is.
Om deze keuze uit te kunnen voeren is uitbreiding van tijdelijke inzet noodzakelijk in de vorm van projectcapaciteit (€ 75.000 per jaar) gedurende de perio-de 2020-2022. De projectcapaciteit is nodig om het nieuwe stelsel te ontwikkelen, te participeren in het aanbestedingstraject en de belangen van Ouder-Amstel goed te vertegenwoordigen. Ook Uithoorn en Diemen zetten extra tijde-lijke capaciteit in. Door optimaal samen te werken binnen DUO kunnen wij de extra inzet beperken tot 1 (tijdelijke) fte voor Ouder-Amstel. Het college wordt gevraagd in te stemmen met voorliggend raadsvoorstel om de gevraagde (pro-ject)- capaciteit voor de genoemde periode te realiseren.

Besluit

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 • € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen om projectcapaciteit te organiseren t.b.v. ontwikkelen, aanbesteden en implementeren van een (nieuw) jeugdhulpstelsel.
 • De capaciteit beschikbaar te stellen gedurende de periode 2020-2022.
 • De projectcapaciteit toe te voegen aan de afdeling Samenleving.

Planschadeadvies Rondehoep West 49 Ouderkerk aan de Amstel.

De eigenaar van Rondehoep West 49 heeft verzocht in tegemoetkoming van planschade vanwege de beheersverordening “De Ronde Hoep”. De Stichting Adviseur in Onroerende zaken (SAOZ) heeft ter zake een concept advies uitge-bracht. In dat advies wordt geconstateerd dat de verzoeker planschade zal lei-den. Met deze conclusie kan worden ingestemd. Naar het oordeel van het colle-ge zal deze schade lager zal zijn dan in het advies wordt aangegeven, omdat de nadelige ruimtelijke effecten vanwege de beheersverordening minder groot zijn dan in het advies wordt aangegeven. Dit wordt aan de SAOZ bericht.

Besluit

Overgelegd concept planschadeadvies te zenden aan de Stichting Adviseur in Onroerende Zaken.

Benoeming burgerlid in de Commissie Welstand en Monumenten Ouder-Amstel

De Werkgroep Cultureel Erfgoed (WCE) van het Cultuurplatform heeft voorgesteld een burgerlid in de welstandcommissie te benoemen. Besloten is om als proef een van de leden van de werkgroep mee te laten draaien. Gebleken is dat diens inbreng positief wordt gewaardeerd. Om die reden wordt voorgesteld de deelname te bestendigen door middel van een formele benoeming. De raad dient het nieuwe lid te benoemen.

Besluit

De raad voor te stellen een burgerlid te benoemen in de Commissie Welstand en Monumenten Ouder-Amstel.

Vaststellen MRA Agenda2.0

De definitieve MRA Agenda 2.0 ligt ter vaststelling voor bij de colleges. Eind 2019 hebben college en raad de concept MRA-agenda 2.0 besproken. Er is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wensen en bedenkingen in te dienen. Er is in die reactie aandacht gevraagd voor kleine gemeenten, de economische strategie en lokaal beleid, landschap en de werkwijze en de koppeling met de evaluatie. De opmerking over het landschap heeft niet geleid tot aanpassing van de agenda. In de komende regiegroep wordt hier aandacht voor gevraagd. De overige opmerkingen zijn voldoende verwerkt.

Besluit

De MRA-agenda 2.0 vast te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Wethouder Van der Weele doet verslag van de participatieavond De Nieuwe Kern.
 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben het afscheid gedeputeerde Tekin bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van het portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg Duo-gemeenten over de aanbestedingen.
 • Wethouder Korrel en wethouder Van der Weele hebben het afscheid directeur Zonnehuisgroep Amstelland bezocht.
 • Burgemeester doet verslag van het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap MRA.
 • Wethouder Van der Weele en wethouder De Reijke doen verslag van een gesprek met Woonzorg Nederland over toekomst oude Theresiagebouw.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van Duo-overleg over de invoering nieuwe inburgeringswet.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van gesprek met deel woonbootbewoners.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester, L.J. Heijlman J.Langenacker

Mandaatbesluit aanlijngebod en een aanlijn- en muilkorfgebod

Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht kan, op grond van artikel 2:59, lid 1, van de APV aan de eigenaar of
houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod worden opgelegd voor zover die hond verblijft of loopt op de weg of op een terrein van een ander. Per e-mail van 05 december 2019 heeft een medewerker van het
“Team Hondengeleiders” ons verzocht om het betreffende mandaat te verlenen. De politie Amsterdam-Amstelland beschikt over de deskundigheid om te beoordelen of een dergelijke maatregel in een voorkomende situatie noodzakelijk is. Vanwege dat feit en in het kader van efficiency wordt de burgemeester voorgesteld deze bevoegdheid te mandateren aan de Chef van de Dienst Executieve Ondersteuning en diens plaatsvervanger, van de politie Amsterdam Amstelland.

Besluit

 1. Mandaat te verlenen aan de chef van de Dienst Executieve Ondersteuning en diens plaatsvervanger, van de politie Amsterdam-Amstelland tot het opleggen van het aanlijn- en/of een aanlijn- en muilkorfgebod zo-als bedoeld in artikel 2:59, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 (hierna “APV”).
 2. Het mandaatbesluit volgens de aangewezen weg bekend te maken.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester, J. Langenacker