b&w besluitenlijst 25 augustus 2020

25 augustus 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

Het Bouwstenendocument is in coproductie opgesteld. Het bevat een schets van de gewenste ontwikkelingen in verschillende deelgebieden binnen het centrum. Het draagvlak binnen de samenleving is op de hoofdlijnen groot, waarbij aangetekend moet worden dat niet ieder individu zich exact kan vinden in alle elementen van het plan. Onderdeel van de haalbaarheid is het kunnen bekostigen van de in het plan beschreven ontwikkelingen. Daartoe worden voorstellen gedaan waarbij duidelijk is dat de uitvoering vraagt om investeringen van de gemeente. Door uit te gaan van uitvoering in fases en door gebruik te maken van al gereserveerde budgetten, subsidiemogelijkheden, parkeergelden en ruimtelijke ontwikkeling waaruit opbrengsten zijn te verwachten, is een deel van de kosten gedekt, maar de gemeente zal ook een deel moeten betalen.

Het Bouwstenendocument als resultaat van het coproductieproces bevat alle elementen op grond waarvan een uitvoeringsontwerp (stedenbouwkundig/landschapsdeskundig) kan worden opgesteld. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om tot realisatie van gewenste ontwikkelingen te komen. Aan de raad worden voorstellen gedaan om te komen tot uitvoering van het Bouwstenendocument en daartoe de nodige kaders te stellen en richtinggevende besluiten te nemen.

Besluit

 • Het Bouwstenendocument Ouderkerk aan de Amstel vast te stellen als richtinggevend document voor de verdere uitvoering;
 • De intentie uit te spreken bereid te zijn medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan om de ruimtelijke/economische ontwikkelingen die in het Bouwstenendocument worden benoemd: horeca Het Haventje, nieuwe functie pastorie, herontwikkeling voormalig Rabobankgebouw, mogelijk te maken;
 • Het kader “financieel neutraal” niet meer te hanteren en college opdracht te geven om met inzet van al gereserveerde budgetten en nieuw aan te trekken middelen, met een stedenbouwkundig uitvoeringsplan te komen. Garantstelling van cofinanciering voor de bijdrage van het SLS-fonds;
 • In te stemmen met het toevoegen van de mogelijkheid tot invoeren van Betaald parkeren in het parkeerbeleid. En om 20.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek en advies;
 • Een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een visie te geven op de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld;
 • Samen met de werkgroep de coproductie voort te zetten en na te denken over de financiering en fasering van het plan, waarbij het streven is om dat nog dit kalenderjaar af te ronden.
 • Het gewijzigde raadsvoorstel conform overgelegde bijlage aan de raad aan te bieden.

Voorontwerp bestemmingsplan Van der Looskwartier.

In verband met de slechte staat van 38 eengezinswoningen in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) te Ouderkerk aan de Amstel wil woningcorporatie Eigen Haard deze woningen slopen. De oude woningen zullen worden vervangen door 52 woningen waarvan 28 eengezinswoningen en 24 appartementen. De voorgenomen nieuwbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ omdat de nieuwe woningen deels buiten de bouwvlakken en ook buiten de bestemming “Wonen” zijn geprojecteerd. Daarnaast wordt de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte overschreden. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Eigen Haard heeft in het kader van de participatie 2 bijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun visie daarop konden geven. Op basis van de uitkomst van dit traject is de positionering van de woningen aangepast. Ook is in samenwerking met de gemeente onderzoek gedaan naar consequenties van het bouwplan voor de verkeers- en parkeersituatie.

Besluit

In principe in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Van der Looskwartier en dit plan vrij te geven voor inspraak.

Integrale Handhavingsnota Sociaal Domein Ouder-Amstel 2020-2022.

Waar een overheid burgers ondersteunt met publieke middelen, hoort die overheid erop toe te zien dat bestedingen recht- en doelmatig worden ingezet. Dit met het doel om fraude te voorkomen en te bestrijden zodat financiering en draagvlak voor het Nederlandse sociale stelsel behouden blijven. Deze handhavingsnota heeft tot doel om een omschrijving te geven van de verschillende activiteiten die al verricht worden, de mogelijkheden die er zijn, geeft aanbevelingen en benoemt acties. Deze aanbevelingen en nadere acties kunnen integraal zijn, zoals de wijze van communicatie, maar kunnen ook per domein verschillen, zoals de wijze van het uitvoeren van de periodieke rechtmatigheidsonderzoeken.

Besluit

In te stemmen met de Integrale handhavingsnota Sociaal Domein Ouder-Amstel 2020- 2022.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben de opening van de tentoonstelling 75 jaar bevrijding in Museum Amstelland bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gevoerd met bewoners Holendrechterweg inzake het Compierterrein.
 • Wethouder de Reijke heeft de aftrap gegeven voor het Schuttersfeest in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouders Korrel en Van der Weele hebben een uitvoering van het Uriël Ensemble bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met Duo Wethouders Jeugdzorg over de stand van zaken aanbesteding met Amsterdam C-segment.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 augustus 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i.,R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker