b&w besluitenlijst 24 november 2020

Aanwezig digitaal:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • M.C. van der Weele, wethouder
 • R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door De heer E. Auee, de heer B. Wesseling en de heer R. Fijlstra.

Project in het college: Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Ontwerpbestemmingsplan “Waver 37/37A/37B”

De melkveehouderij aan de Waver 37A is beëindigd. Voortzetting van de melkveehouderij vergt op korte termijn aanzienlijke investering in nieuwe bedrijfsgebouwen. Vanwege leeftijd van de agrariër en het ontbreken van
bedrijfsopvolging zijn deze investeringen niet haalbaar. Om die reden verzoekt hij medewerking te verlenen aan de uitvoering van een ruimte voor ruimte project. Het gaat daarbij om de amovering van de agrarische bedrijfsopstallen en een woning. Deze woning wordt herbouwd en er worden twee woningen toegevoegd. Hiermee kan worden ingestemd.

Besluit

 • Het bestemmingsplan “Waver 37/37A/37B” in ontwerp vast te stellen;
 • De vaststelling te publiceren en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Periodieke wijziging Nadere Regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021

Conform de Verordening Jeugdhulp 2018 is het college bevoegd om via Nadere Regels de hoogte van het Persoonsgebonden Budget (art. 3.14) te bepalen.

In de Nadere regels Jeugdhulp 20191 is in artikel 3.1 opgenomen wat de maxi-male tarieven zijn en dat deze “…elk opvolgend kalenderjaar…” geïndexeerd dienen te worden. Met voorliggend collegevoorstel worden de geïndexeerde tarieven voor 2021 ter vaststelling aan u voorgelegd.
Conform de Nadere Regels Jeugdhulp 2019 is de consumentenprijsindex (CPI) T-2 leidend voor de bijstelling van de tarieven. Dat betekent dat de tarieven voor 2021 gebaseerd zijn op de CPI van 2019 (2021 – 2 jaar). De consumentenindex 2019 is door het CBS vastgesteld op 2.6%. De voorgestelde tarieven zijn met 2,6% verhoogd en conform de verordening naar beneden afgerond op € 0,20. In 2019 zijn in het regionale jeugdhulpstelsel aanvullende maatregelen genomen ten behoeve van de financiële beheersbaarheid. Daar waar nodig zijn de Nadere regels aangepast zodat deze aansluiten bij deze maatregelen.

Besluit

In te stemmen met: 

 • Geïndexeerde tarieven;
 • De inwerkingtreding van dit besluit te nemen; vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
 • De tekstuele wijzigingen waarmee de Nadere regels 2021 aansluiten bij het regionale jeugdhulpstelsel.

Onderwerp 2e Aanpassing van de begroting 2020 (2e BURAP en 4e Nieuwsbrief 2020)

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2020 en de 1e bestuursrapportage 2020. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In de 1e burap 2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig. In deze 2e burap zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.631.000 nadelig. Het nieuwe begrotingssaldo 2020, na deze 2e burap, bedraagt afgerond € 1.673.000 negatief, hetgeen zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2020 ter vaststelling opgenomen, een overzicht van mutaties op de reserves, zijn er budgetten opgenomen waarvan verzocht wordt deze over te hevelen van 2020 naar 2021 en de aanpassing op het controleprotocol qua grensbedrag voor wmo en jeugdwet welke voorgelegd wordt ter vaststelling.

Besluit 

De 2e Bestuursrapportage met tekstaanpassingen vast te stellen.

WederzijdseWederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft een vergadering RBT inzake de maatregelen rondom het coronavirus bijgewoond.
 • Burgemeester heeft het (vice) voorzittersoverleg van de Recreatieschappen digitaal bijgewoond.
 • Burgemeester heeft het Regionaal Platform Fraudebestrijding Noord-Holland voorgezeten.
 • Burgemeester heeft digitaal overleg gevoerd met horecaondernemers.
 • Burgemeester heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Veiligheidsregio over Ondermijning bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het AB DB GGD Amsterdam Amstelland over de Regioaanpak 2020-2024 bijgewoond.
 • Wethouder Korrels en Van der Weele hebben diverse bijeenkomsten gehad in het kader van het Centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft de Prokkel meetUp bijgewoond inzake vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Wethouder Boomgaars heeft een inwoner gesproken in het kader van het wethoudersspreekuur inzake kandelaberen boom.
 • Wethouder Boomgaars heeft als lid van de Europacommissie VNG zitting genomen in de commissie Participatie, Schuldhulp en Inburgering.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bestuursvergadering AM-Match bijgewoond.
 • Wethouders Boomgaars en van der Weele hebben een digitale bijeenkomst VNHG-informatiesamenleving bijgewoond. 
 • Wethouder De Reijke heeft overleg met gedeputeerde Provincie gevoerd inzake een langlopend dossier.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met voorzitter Museum Amstelland inzake samenwerking in het Historisch Kwartier.
 • Wethouder Van der Weele heeft een digitale bijeenkomst MRA Floriade 2022 bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft de Ajax-school op de Toekomst geopend. 
 • Wethouder Van der Weele heeft het directeurenoverleg scholen voorgezeten.
 • Wethouder Van der Weele heeft digitaal het transformatiecollege Jeugdzorg bijgewoond.


Ouderkerk aan de Amstel, 25 november 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes
de burgemeester, J. Langenacker