b&w besluitenlijst 23 juni 2020

23 juni 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door
De heer P. Cottaar, mevrouw D. Tielemans- van der Steen

Project in het college: Ruimtelijk Plan Oude Hoge School/Amvest

Opschorten handhaving leegstandsverordening op Rabobankgebouw centrum Ouderkerk aan de Amstel. Voorgesteld wordt om de handhaving van de leegstandsverordening voor het Rabobankgebouw in het kader van de ontwikkelingen rond het Centrumplan voorlopig op te schorten.

Besluit

In het kader van de ontwikkelingen rondom het Centrumplan de handhaving van de leegstandsverordening op het Rabobankgebouw voorlopig op te schorten.

Ledenraadpleging VNG.

In verband met de coronacrisis is de ALV van de VNG voorlopig uitgesteld tot medio september. In het belang van de continuïteit van de VNG-activiteiten en de financiering daarvan heeft het bestuur van de VNG besloten een ledenraadpleging te houden. Er zijn zes voorstellen waar een besluit wordt gevraagd van het college. Deze voorstellen zijn eerder in concept voorgelegd. Hierop is het voorstel betreffende de contributie enkele malen geamendeerd. 

Dit voorstel adviseert om met alle zes de voorstellen in te stemmen. Daarnaast worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2021 van Ouder-Amstel.

Besluit

•    In te stemmen met benoeming van de door de adviescommissie VNG Governance voorgedragen kandidaten voor 28 vacatures in VNG-bestuur en commissies.
•    Het Financieel Jaarverslag 2019 vast te stellen en het VNG-bestuur decharge te verlenen.
•    In te stemmen met een contributieverhoging met 3,9% conform de uitgangspunten voor de meerjarige ontwikkeling van de contributie waarmee de ALV in 2018 heef ingestemd.
•    De kadernota GGU 2021 vast te stellen met het verzoek aan het Bestuur om tijdens de BALV een uitgewerkt GGU-jaarplan te presenteren met daarin een herijkt GGU-portfolio inclusief de gevolgen van de Corona crisis
•    Om voor 2021 een bedrag van 44,4 miljoen (exclusief btw) beschikbaar te stellen via het Fonds GGU. Aanvullend op het Fonds GGU zijn er derde geldstromen mogelijk, zoals bijdragen vanuit het Rijk en reserveringen uit eerdere jaren. Voor komend jaar verwachten het bestuur te kunnen beschikken over 10,7 miljoen euro uit derde geldstromen. Op basis hiervan stelt het bestuur voor om een totale begroting vast te stellen om het vast te stellen op hetzelfde niveau als 2020, dat bedraagt 55,1 miljoen euro (exclusief btw).
•    De activiteiten in het kader van handhaving en naleving van VNG Naleving toe te voegen aan het Fonds en de kadernota GGU, onder de voorwaarde dat dit budgetneutraal kan worden doorgevoerd door een storting van het Rijk in het Gemeentefonds startend in 2022, en hiermee de scope van het GGU verruimen.
•    In te stemmen te met de resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).
•    In te stemmen met het voorstel “CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt”.
•    De contributieverhoging VNG te verweken in de begroting 2021 van Oder-Amstel.
•    De bijdrage aan GGU te verwerken in de begroting 2021 van Ouder-Amstel.

Jaarrapportage VTH 2019, uitvoeringsprogramma VTH 2020 en periodieke beleidsevaluatie 2020 en verlengen looptijd VTH-beleidsplan.

De werkzaamheden rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn die op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, sloop- en asbestverwijdering, milieu, monumenten/erfgoed, openbare orde en buitenruimte, horeca en kinderopvang. Deze taken zijn met name beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Opiumwet, de Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen, de Wet Bibob en de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze taken worden veelal uitgevoerd door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de afdeling Buurt van Duo+. Daarnaast komt de strafrechtelijke handhaving aan bod.

In Ouder-Amstel wordt hier uitvoering aan gegeven door strafrechtelijke handhaving tegen overtredingen op grond van de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening en een aantal op grond van de Afvalstoffenverorde-ning. In het uitvoeringsprogramma 2020 zijn de te verrichten taken beschreven. Veel uitvoering van werkzaamheden zijn door de coronamaatregelen anders geworden waardoor het maken van een inschatting lastig is. Veel werkzaamheden verschuiven door de coronacrisis.

Om te kunnen beoordelen of de uitgevoerde handhaving effectief is en uitvoe-ring geeft aan de gestelde doelen en prioriteiten is evalueren noodzakelijk. Arti-kel 7.7 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat de activitei-ten die in het uitvoeringsprogramma beschreven zijn vervolgens na afloop van dat jaar worden geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen bekeken of de voorge-nomen activiteiten zijn gerealiseerd, maar ook in hoeverre zij hebben bijgedragen aan de handhavingsdoelstellingen. In de jaarrapportage Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’)2019 vindt u daarom de resultaten van het (integraal) toezicht en vergunningverlening in 2019.

Daarnaast is ook het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving geëvalueerd. Per onderdeel is vastgesteld wat er voor doelstellingen gerealiseerd dienen te worden, wat de voortgang is en wat er nog als actie openstaat voor de resterende beleidsperiode. Tot slot wordt voorgesteld om de looptijd van het VTH-beleidsplan met de duur van 1 jaar te verlengen gelet op de uitgestelde Omgevingswet en de uitgestelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: ‘Wkb’). De werkzaamheden rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn die op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, sloop- en asbestverwijdering, milieu, monumenten/erfgoed, openbare orde en buitenruimte, horeca en kinderopvang. Deze taken zijn met name beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Opiumwet, de Al-gemene plaatselijke verordening, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kans-spelen, de Wet Bibob en de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze taken worden veelal uitgevoerd door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de afdeling Buurt van Duo+. Daarnaast komt de strafrechtelijke handhaving aan bod. In Ouder-Amstel wordt hier uitvoering aan ge-geven door strafrechtelijke handhaving tegen overtredingen op grond van de Wegenverkeerswet, de Algemene plaatselijke verordening en een aantal op grond van de Afvalstoffenverordening. In het uitvoeringsprogramma 2020 zijn de te verrichten taken beschreven. Veel uitvoering van werkzaamheden zijn door de coronamaatregelen anders geworden waardoor het maken van een in-schatting lastig is. Veel werkzaamheden verschuiven door de coronacrisis. Om te kunnen beoordelen of de uitgevoerde handhaving effectief is en uitvoering geeft aan de gestelde doelen en prioriteiten is evalueren noodzakelijk. Artikel 7.7 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat de activiteiten die in het uitvoeringsprogramma beschreven zijn vervolgens na afloop van dat jaar worden geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen bekeken of de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd, maar ook in hoeverre zij hebben bijgedragen aan de handhavingsdoelstellingen. In de jaarrapportage Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’)2019 vindt u daarom de resultaten van het (inte-graal) toezicht en vergunningverlening in 2019 (overgelegd). Daarnaast is ook het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving geëvalueerd. Per on-derdeel is vastgesteld wat er voor doelstellingen gerealiseerd dienen te worden, wat de voortgang is en wat er nog als actie openstaat voor de resterende beleidsperiode. 

Tot slot wordt voorgesteld om de looptijd van het VTH-beleidsplan met de duur van 1 jaar te verlengen gelet op de uitgestelde Omgevingswet en de uitgestelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: ‘Wkb’).

Besluit 

 1. Uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020.
 2. De VTH-jaarrapportage 2019 vast te stellen.
 3. De periodieke beleidsevaluatie 2020 vast te stellen.
 4. De looptijd van het VTH-beleidsplan 2017-2020 te verlengen met de duur van een jaar tot en met 31 december 2021.
 5. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2020, de periodieke beleidsevaluatie 2020 en de VTH-jaarrapportage 2019 aan de Provincie Noord-Holland te sturen.
 6. De raad te informeren middels het postoverzicht aan de raad.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben een bezoek gebracht aan het corona testcentrum van de RAI.
 • Burgemeester heeft het portefeuillehouderoverleg Metropolitaan Landschap MRA bijgewoond.
 • RBT (regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio) is door burgemeester bezocht.
 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben de opening van het Amstelbad bezocht.
 • Burgemeester is op bezoek geweest bij Kringloop de Tulp.
 • Wethouder Van der Weele heeft overleg gevoerd met NS Vastgoed, vertegenwoordigers van de Amsterdam Old Course (AOC) over toekomst AOC in DNK.
 • Wethouder Van der Weele heeft o.a. gesprekken gevoerd met team Retail inzake Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder van der Weele heeft de bijeenkomst Bestuurlijke Regie Schiphol bijgewoond.
 • Wethouders Van der Weele en Boomgaars hebben bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam inzake DNK/ABP bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft diverse overleggen gevoerd met leden van de kerngroep, het Oranjecomité en de Stichting Promotie Ouder-Amstel inza-ke opstellen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Korrel heeft de aftrap van de Week van het Wonen van de Provincie Noord-Holland bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gevoerd met het bestuur Amstelbocht.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met de accountant over het concept rapport controle 2019.
 • Wethouder de Reijke heeft een masterclass financiële impact Corona crisis gevolgd.
 • Wethouder Boomgaars heeft de bijeenkomst State of the Region van de MRA Economische verkenningen bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan de Stuurgroep Vroegsignalering.

N.B. de meeste overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 24 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

de secretaris a.i., R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker