b&w besluitenlijst 22 september 2020

Aanwezig digitaal:
J. Langenacker, burgemeester
A.A.M. Boomgaars, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
B.M. de Reijke, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
R.S.M. Heintjes, secretaris a.i.

Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”.

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het nieuwe snippergroen (voorheen woninggroen) beleid. Op basis van dit beleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien. Dit betekent dat het in het geldende bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht” opgenomen bouwverbod geschrapt dient te worden. Dat kan alleen met een bestemmingsplanherziening.
Tevens worden in deze herziening regels over woningsplitsing en kamerverhuur opgenomen. Het is van belang dat de gemeente meer regie krijgt op deze praktijken, met name vanwege de leefbaarheid van de woonomgeving. Het geldende bestemmingsplan “Duivendrecht “sluit in veel gevallen woningsplitsing en kamergewijze bewoning (onbedoeld) niet uit. Ook zijn de onlangs vastgestelde beleidsregels voor afwijking van bestemmingsplannen in dit ontwerpplan opgenomen.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg.

Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Ouderkerk”.

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het nieuwe snipper-groen (voorheen woninggroen) beleid. 
Op basis van dit beleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien. Dit betekent dat het in het geldende bestemmingsplan “Repara-tieplan Ouderkerk” opgenomen bouwverbod geschrapt dient te worden. Dat kan alleen met een bestemmingsplanherziening. Tevens worden in deze herziening regels over woningsplitsing en kamerverhuur opgenomen. Het is van belang dat de gemeente meer regie krijgt op deze praktijken, met name vanwege de leefbaarheid van de woonomgeving. Het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk a/d Amstel “sluit in veel gevallen woningsplitsing en kamergewijze bewoning (onbedoeld) niet uit. Ook zijn de onlangs vastgestelde beleidsregels voor afwijking van bestemmingsplannen in dit ontwerpplan opgenomen. Ook zijn de regels voor aanlegsteigers bij woningen aangescherpt om wildgroei te voorkomen.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg.

Kerkenvisie Gemeente Ouder-Amstel

Door het afnemend aantal actieve religieuzen in onze kerkgemeenschappen komt het voortbestaan van kerkgebouwen onder druk te staan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Met deze uitkering worden gemeenten gestimuleerd een kerkenvisie op te stellen. Deze visie is nu gereed en wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Besluit

 • In te stemmen met de Kerkenvisie gemeente Ouder-Amstel september 2020;
 • In te stemmen met het raadsvoorstel nr. 2020/49 d.d. 15 september 2020;
 • Conform besloten met verduidelijking in het raadsvoorstel en besluit.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • Burgemeester heeft het RBT en extra RBT-overleggen in het Stadhuis in Amsterdam bijgewoond.
 • Burgemeester heeft met raadsleden een technische sessie Veiligheidsregio bijgewoond.
 • Burgemeester heeft het Vicevoorzittersoverleg Recreatieschappen bijgewoond. 
 • Burgemeester heeft tijdens de BAC GHOR bijeenkomst kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter BAC GHOR.
 • Burgemeester heeft kennis gemaakt met de nieuwe Hoofd Officier van Justitie Amsterdam.
 • Burgemeester heeft het eerste driehoeksoverleg met Politie en OM gemeente Diemen en Ouder-Amstel bijgewoond.
 • Burgemeester heeft deelgenomen aan de bijeenkomst Raad van Advies Zuidoostpartners.
 • Eerste driehoeksoverleg met Politie/ OM en Diemen/Ouder-Amstel met als doel tot een beter strategisch overleg te komen.
 • Burgemeester en wethouder van der Weele hebben de ALV van de VNHG Bijgewoond, wethouder Van der Weele heeft opgetreden als gesprekslei-der sessie Zorg voor Jeugd. 
 • Burgemeester is aanwezig geweest bij een gesprek over de Waardenkaart narratief Groen Hart/Water en Natuur in Uithoorn.
 • Burgemeester heeft een regionale bestuursvergadering bijgewoond van het Veiligheidsbestuur.
 • Wethouder Boomgaars heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de Koninginnebuurt. 
 • Wethouder Boomgaars heeft tijdens het digitale wethoudersspreekuur met enkele inwoners of diverse onderwerpen gesproken.
 • Wethouder Van der Weele en wethouder Boomgaars hebben een Bestuurlijk overleg inzake DNK/ABP met wethouder van Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars heeft deelgenomen aan de Cleanup Day.
 • Wethouder Boomgaars heeft de digitale sessie We Make The City over digitale burgerrechten bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg AM Verkeer Vervoer bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft overleg met Connexxion gevoerd inzake aanpassing van de dienstregeling als gevolg van Corona.
 • Wethouder Korrel heeft het Portefeuillehoudersoverleg Vervoerregio Amsterdam bijgewoond.
 • Wethouder Korrel en wethouder Van der Weele hebben diverse gesprekken met de Kerngroep Centrumplan gevoerd. 
 • Wethouder De Reijke heeft een participatiebijeenkomst van de Provincie bijgewoond over de omgevingsverordening. 
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehoudersoverleg AM bijgewoond als voorbereiding op de BO RAP regio inzake woonruimteverdeling en ex-periment lokale ruimte. 
 • Wethouder Van der Weele heeft een gesprek met West8 (opstellers stede bouwkundige visie De Nieuwe Kern) gevoerd.
 • Wethouder Van der Weele heeft het Portefeuillehoudersoverleg Amstelland over lopende aanbestedingstrajecten bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft het afsluitend webinar van het participatietraject concept structuurvisie DNK bijgewoond. 
 • Wethouder Van der Weele heeft het Directeurenoverleg bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft deelgenomen aan de ALV van de Vereniging Noord Hollandse Gemeente. 
 • Wethouder Van der Weele heeft het REA (Regionale Educatieve Agenda) AM met wethouders en schoolbesturen VO bijgewoond.
 • Wethouder Van der Weele heeft een overleg vroeg aanpak schoolverlaters bijgewoond. 

Ouderkerk aan de Amstel, 23 september 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris a.i.,R.S.M. Heintjes    
de burgemeester, J. Langenacker