b&w besluitenlijst 21 januari 2020

21 januari 2020 (09.30 –13.00 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Ouder-Amstel.

Met het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) is op een transparante manier inzichtelijk gemaakt waar de speerpunten liggen de komende tien jaar binnen het beheer van de openbare ruimte. Met de speerpunten uit het IBOR wordt het beheer van de openbare ruimte dusdanig uitgevoerd dat optimaal wordt bijgedragen aan de gemeente brede maatschappelijke opgaven: gezondheid, veiligheid, biodiversiteit, energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, sociale cohesie, mobiliteit en toegankelijkheid en klimaatadaptatie.

Besluit

Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Ouder-Amstel (IBOR) vast te stellen.

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2025: Veiligheid voor elkaar. Ambitie en speerpunten.

De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020- 2025, ‘Veiligheid voor elkaar’, zet in op de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Uit-voering van deze ambitie betekent, in vergelijking met voorgaande jaren, dat de inzet meer gericht zal zijn op preventie en op vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwikkeling van de Regioaanpak en aandachtspunten mee te geven voor de uiteindelijke versie van de Regioaanpak 2020-2025, die in juni 2020 ter be-sluitvorming aan de raden wordt voorgelegd.

Besluit

Kennis te nemen van de hoofdlijnen (ambitie en speerpunten) van de Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2025;

 • Indien gewenst, aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van de Regioaanpak 2020-2025;
 • Ter behandeling aan de commissie Burger Bestuur voor te leggen.

Vervolgproces ambitiedocument Centrumplan.

Op 11 december 2019 is het gedragen ambitiedocument voor het Centrumplan gepresenteerd door de proceswerkgroep, onder begeleiding van het onafhankelijke bureau Inicio. Aangezien het ambitiedocument draagvlak onder de lokale samenleving heeft, wordt voorgesteld het ambitiedocument voor het vervolg-proces toe te voegen aan de reeds bestaande kaders.

Het proces van totstandkoming van het ambitiedocument vond plaats in coproductie. Om tot een haalbare ontwikkeling in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel te komen, is het voor de volgende fase van belang dat de groep stakeholders die meepraat wordt verbreed. Zowel de gemeente als de aanwezige eigenaren en ontwikkelaars in het gebied zijn noodzakelijk om ontwikkelingen te kunnen realiseren.

Tegelijkertijd is de betrokkenheid van de lokale samenleving bij dit dossier groot en is het van belang hen mee te nemen in het door-hakken van inhoudelijke knopen. Voorgesteld wordt om in de volgende stap door te gaan in coproductie met een goede afspiegeling van betrokken groepen om op die manier toe te werken naar een haalbare ontwikkeling. Om dat eind-doel te bereiken en deze nieuwe vorm van coproductie vorm te geven, is het op korte termijn van belang samen met de genoemde stakeholders het gesprek aan te gaan.

Besluit

De raad voor te stellen:

 • Het ambitiedocument als kader aan het vervolgproces toe te voegen;
 • Het vervolgproces in coproductie voort te zetten en daarbij gemeentebestuur, eigenaren, ontwikkelaars van relevant vastgoed in het gebied, inwoners en ondernemers te betrekken met als doel een haalbare ontwikkeling voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel;
 • Als eerste stap in dit vervolgproces samen met de betrokken stakeholders de invulling van dit coproductieproces te bepalen.

Bestuurlijke wederhoor rekenkameronderzoek extern communicatiebeleid.

Het rekenkameronderzoek naar het extern communicatiebeleid van de gemeen-te is aan het college aangeboden voor bestuurlijke wederhoor. 

Belangrijkste conclusies en reacties concentreren zich op drie punten: (1) ver-ouderd beleid en onvoldoende capaciteit, (2) wederkerigheid in communicatie, (3) het ontbreken van beleidskaders voor communicatie richting verschillende doelgroepen. Er is een concept reactie bijgevoegd.

Besluit

Overgelegde concept reactie te versturen.

Visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035

Op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor toeristen hebben we geen in-vloed, wel op welke soort toerist en recreant we in onze gemeente willen ver-welkomen. Om kaders te scheppen voor welke toeristische activiteit we juist wel of juist niet willen faciliteren is deze visie opgesteld. Het is van belang dat de balans tussen inwoner-bezoeker prettig blijft. Hier wordt per deelgebied reke-ning mee gehouden.

De deelgebieden worden als volgt getypeerd:

 • Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalige toeristische kern met erfgoed.
 • Amstel en Amstelscheg, inclusief de Ouderkerkerplas: de groenblauwe verbinder van de gemeente.
 • De Ronde Hoep: De oase van rust.
 • Duivendrecht: woonkern met oude boerderijen.
 • DNK en ABPZ: nieuw ontwikkeld gebied met grootschalige toeristische mogelijkheden. Het college zal na vaststelling van de visie een actieprogramma opstellen met tijdspad, budget, uitvoerders, etc.

Besluit

Aan de gemeenteraad te vragen de visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035 vast te stellen.

Vaststellen bestemmingsplan ABPZ “Pieter Braaijweg kavel 1”.

Het bestemmingsplan ABPZ “Pieter Braaijweg kavel 1” heeft betrekking op het vestigen van een hotel in combinatie met creatieve bedrijven, leisure, horeca en broedplaatsen op het perceel in Amstel Businesspark Zuid, gelegen aan de Pieter Braaijweg, aangeduid als Kavel 1. Deze activiteiten zijn deels in strijd met het geldende bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid (ABPZ). Ook wijkt de bouwhoogte af van hetgeen het bestemmingsplan ABPZ toestaat. Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld waarin dit planologisch wordt geregeld.

Het plan is getoetst aan de diverse milieuwetgeving en het overheids- en regionaal beleid. Geconstateerd is dat dit geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan. Het initiatief is in lijn met de “Ruimtelijk Economische Visie ABPZ”. Het ontwerp bestemmingsplan heeft bij besluit van het college vanaf 23 mei voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode konden zienswijzen worden ingebracht.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Met de grondeigenaar/initiatiefnemer (gemeente Amsterdam) is een intentieovereenkomst gesloten waarmee de exploitatiebijdrage plankosten is geregeld.

Daarnaast is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten, waarmee het volledige kostenverhaal is geregeld. Het college wordt gevraagd akkoord te gaan het bestemmingsplan ABPZ “Pieter Braaijweg kavel 1” en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. In te stemmen met het bestemmingsplan ABPZ “Pieter Braaijweg kavel 1”;
 2. Aan de gemeenteraad te vragen het bestemmingsplan ABPZ “Pieter Braaijweg kavel 1” vast te stellen.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

Wethouder de Reijke heeft de Jan wilslezing van Mooi Noord-Holland bijgewoond.

 • Burgemeester en wethouder De Reijke hebben deelgenomen aan het CTO Snerttoernooi.
 • Burgemeester en wethouder Van der Weele hebben het Cultuurplatform bijgewoond.
 • Burgemeester is op persoonlijke titel toegetreden tot de raad van toezicht van de Stichting Sur Ateliers, die als doel heeft om de integratie te bevorderen door het bieden van atelierruimte.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 januari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, L.J. Heijlman