b&w besluitenlijst 21 april 2020

21 april 2020 (09.30 –13.30 uur)

Aanwezig
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
M.C. van der Weele, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
L.J. Heijlman, secretaris, 

Een deel van de vergadering wordt (telefonisch) bijgewoond door Mevrouw R. Peet en mevrouw N. Willems
    
Projecten in het college:
•    Groei van de gemeente en maatschappelijke voorzieningen
•    Startnotitie veranderopgave inburgering

Tijdelijk sportpark locatie slibdepot.

Ten behoeve van het bouwrijp maken van de Smart Mobility Hub moet sportpark Strandvliet plaatsmaken. Aangezien dit grond in eigendom van gemeente Amsterdam betreft, is deze ook verantwoordelijk voor de uitplaatsing. Het voornemen is de voetbalvelden van FC Amsterdam (2,5 veld) tijdelijk op het voormalige slibdepot te laten terugkomen. Voor de tennisbanen (6 banen) van LTC Strandvliet wordt onderzocht of deze direct naar een definitieve locatie kunnen verhuizen. Mocht dit niet lukken conform planning van de SMH, kunnen de tennisbanen ook naar het slibdepot uitgeplaatst worden, onder strikte voor-waarden die in een anterieure overeenkomst worden vastgelegd.

Besluit 

 • In te stemmen met het voornemen tot tijdelijke uitplaatsing van sportpark Strandvliet (voetbalvelden en eventueel tennisbanen) naar het voormalige slibdepot;
 • In te stemmen met het doorsturen van de memo en besluitvormingsdocumenten van gemeente Amsterdam naar de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie/Rondvraag

 • College bespreekt Corona-situatie.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met bestuur Amstelbocht over voorzieningen op locatie.
 • Wethouder De Reijke doet verslag van het Portefeuillehoudersoverleg Amstelland/Meerlanden Wonen ter voorbereiding RAP-regio overleg over woonruimteverdeling.
 • Wethouder Van der Weele doet verslag van kennismaking en afstemming met voorzitter en directeur raad van bestuur Florente.
 • Wethouder Van der Weele meldt overleg directeuren basisscholen, waarin waardering is uitgesproken voor het werk in Corona-tijd.
 • Wethouder Korrel meldt kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris directeur VRA.
 • Burgemeester doet verslag van bijeenkomst Ondersteuningsteam Weerbaar bestuur, 14/4 over ondermijnende omgangsvormen.
 • Burgemeester heeft Bestuurlijk Platform Groene Hart bijgewoond.
 • Burgemeester doet verslag van bestuursvergadering Groengebied Amstelland.
 • Wethouder Boomgaars doet verslag van stuurgroep Entrada met eigenaen.
 • Wethouder Boomgaars heeft bestuursvergadering AM-match bijgewoond.

NB. Overleggen hebben digitaal plaatsgevonden.

Ouderkerk aan de Amstel, 22 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, L.J. Heijlman
de burgemeester,J. Langenacker